• Halmstads webbplatser

Attefalls­tillbyggnad

Om du ska bygga till ditt en-eller tvåbostadshus med 15kvm kan du i de flesta fall göra en anmälan om en bygglovsbefriad åtgärd, en så kallad attefallstillbyggnad, i stället för att söka bygglov.

En attefallstillbyggnad kan vara max 15,0 kvadratmeter bruttoarea och kan göras på ditt en- eller tvåbostadshus. Detta betyder att den till exempel kan göras i två våningar om varje våning är 7,5 kvadratmeter och tillbyggnaden inte blir högre än bostadshusets nockhöjd.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter som ryms inom reglerna för attefallsåtgärderna. Men du behöver göra en anmälan för åtgärden.

Men det krävs att du lämnar in en anmälan och att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen innan du påbörjar åtgärden.

Uppfylls inte samtliga kriterier för att vara en bygglovsbefriad åtgärd så behöver du i stället lämna in en ansökan om bygglov.

Förutsättningar

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriad attefallstillbyggnad:

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea. Detta betyder att den till exempel kan göras i två våningar om varje våning är 7,5 kvadratmeter.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering. Tillbyggnaden får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot det som i detaljplan är angivet som allmän plats, så som park, gata eller väg.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Den får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka förutsättningar som gäller för din fastighet hittar du på kartan över Halmstad Länk till annan webbplats..

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur kommunens primärkarta Länk till annan webbplats. (max två år gammal) i skala 1:400. På denna skall tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Rita även in befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • Förslag till kontrollplan.
 • Brandskyddsbeskrivning.

Beroende på hur tillbyggnaden ser ut kan även följande krävas:

 • Redovisning av byggnadens U-värde
 • Bygghandlingar för konstruktion
 • Bygghandlingar för ventilation
 • Bygghandlingar för vatten och avlopp

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan krävas, en bedömning avseende vilka handlingar som krävs för det specifika ärendet görs när anmälan har inkommit och förutsättningarna har granskats.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder