Attefalls­tillbyggnad

Om din tillbyggnad ska ligga i anslutning till din bostad och ska vara mindre än 15 kvadratmeter så kan du göra en anmälan om attefallstillbyggnad istället för att söka bygglov.

En attefallstillbyggnad kan vara max 15,0 kvadratmeter bruttoarea och kan göras på ditt en- eller tvåbostadshus. Detta betyder att den till exempel kan göras i två våningar om varje våning är 7,5 kvadratmeter och tillbyggnaden inte blir högre än bostadshusets nockhöjd.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter som ryms inom reglerna för attefallsåtgärderna. Men du behöver göra en anmälan för åtgärden.

Förutsättningar

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15,0 kvadratmeter
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • Tillbyggnaden får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
 • En åtgärd som kräver anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur kommunens primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna skall tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Beroende på hur tillbyggnaden ser ut kan även följande krävas:

 • Redovisning av byggnadens U-värde
 • Konstruktionsritningar
 • Ritning över värme ventilation och vatten

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder