• Halmstads webbplatser

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Det krävs i de flesta fall inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett beslut om startbesked från kommunen för att få börja bygga.

Behöver jag bygglov?

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Förutsättningar:

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka förutsättningar som gäller för din fastighet hittar du på kartan över Halmstad. Länk till annan webbplats.

Vilka krav ställs på den nya bostaden?

Den nya bostaden ska uppfylla alla krav, som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR). I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd och dagsljus. Väggen eller bjälklaget mellan bostäderna ska också uppfylla brand- och ljudkrav enligt BBR, vilket ofta innebär att de behöver ändras. Du behöver anlita en kontrollansvarig som hjälper dig att ta fram en kontrollplan för projektet.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver utse en kontrollansvarig. Du tar sedan i samråd med din kontrollansvarige fram ett förslag till kontrollplan som ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

Läs mer om vad en kontrollansvarig ärLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna samt redovisning av den nya bostaden med samtliga rumsfunktioner.
 • Fasadritningar på alla fasader som berörs, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Förslag till kontrollplan (upprättad i samråd med certifierad sakkunnig)
 • Bygghandlingar för konstruktion som redovisar den lägenhetsavskiljande väggen
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Ljud- och bullerutredning
 • Bygghandlingar för ventilation, vatten och avlopp.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan krävas, en bedömning avseende vilka handlingar som krävs för det specifika ärendet görs när anmälan har inkommit och förutsättningarna har granskats.

Om en ytterligare bostad inreds i ett enbostadshus och det i samband med det görs fasadändringar, som exempelvis att en ny dörr eller ett nytt fönster tas upp, kan bygglov krävas för den åtgärden även om det inte krävs bygglov för att inreda bostaden.

Hur ansöker jag?

Gör anmälan