• Halmstads webbplatser

Takkupa

Om du ska bygga till ditt en-eller tvåbostadshus med mindre takkupor kan du i de flesta fall göra en anmälan istället för att söka bygglov.

Behöver jag bygglov?

Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. Men det krävs att du lämnar in en anmälan och att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen innan du påbörjar åtgärden. Uppfylls inte samtliga kriterier för att vara en bygglovsbefriad åtgärd så behöver du istället lämna in en ansökan om bygglov.

Förutsättningar

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

  • Åtgärden får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus, efter uppförandet får det finnas högst två takkupor totalt på bostadshuset.
  • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
  • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
  • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är utpekade som särskilt värdefulla.
  • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka planbestämmelser och vilka övriga bestämmelser som gäller för din fastighet hittar du på kartan över Halmstad Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om åtgärden berör byggandens bärande konstruktion?

En förutsättning för att takkuporna ska vara lovbefriade är att åtgärden inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med ingrepp menas fysisk påverkan, exempelvis att en takstol kapas. För att ta reda på om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion behöver du först och främst känna till hur taket på din byggnad är konstruerat. Har du inte själv ritningar på ditt hus kan du höra av dig till kommunen för att se om det finns arkiverade ritningar på ditt hus. Är du osäker på om de bärande delarna berörs så ta hjälp av en sakkunnig inom området, exempelvis en konstruktör.

Länk till arkivet Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen takkuporna med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader som berörs, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Bygghandlingar för konstruktion som redovisar de befintliga takstolarnas placering.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan krävas, en bedömning avseende vilka handlingar som krävs för det specifika ärendet görs när anmälan har inkommit och förutsättningarna har granskats.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder