• Halmstads webbplatser

Ny byggnad

Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Det kan röra sig om till exempel huvudbyggnad, industrilokal, garage, förråd eller gäststuga.

Behöver jag bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar Länk till annan webbplats., skyltar, murar, plank Länk till annan webbplats. och inglasning av balkonger Länk till annan webbplats.. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga. Mer om lov- och anmälningsplikt kan du läsa om på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Finns det en detaljplan där du vill bygga?

Detaljplanen finns oftast i tätorter eller tättbebyggda områden. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis storlek, höjd, avstånd till tomtgränsen, men kan även reglera utseendefrågor.

Hittar du inte din fastighet, eller vill du ha hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser kan du kontakta kommunen. Saknas det en detaljplan där du vill bygga kan kommunens översiktsplan ge vägledning och ibland finns det områdesbestämmelser. Fornminnen, infrastruktur, försvarets områden, vad grannarna tycker, hur byggnaden utformas och om den passar in i omgivningen kan påverka vad du får bygga.

Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov. Om du ska bygga helt nytt utanför detaljplanerat område, kan du först ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Situationsplan. Situationsplanen ska vara inritad på nybyggnadskarta (om det finns detaljplan) i skala 1:400. Rita in huvudmått på byggnad och mått till två kända gränser, exempelvis tomtgränser samt färdig golvhöjd.

Se exempel på situationsplan för nybyggnad av garage

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad nybyggnad av garage.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • "Prickad" mark på kartan brukar normalt betyda att man enligt detaljplanen inte får bygga på den marken.
 • Ett avstånd på cirka 6 meter ger möjlighet att parkera framför garageporten utan att stå på gatan.
 • Ska du även riva en byggnad behöver du markera dessa tydligt på situationsplanen.

Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.

Se exempel på planritningar för nybyggnad av garage

Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.

Fasadritningar ska finnas på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Redovisa tydligt befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns (TG). Tänk på att ny projekterad mark bör ansluta till befintliga marknivåer 1-2 meter innanför tomtgräns för en så bra anslutning som möjligt till grannfastigheten. Observera att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet och redovisas med ett markveck.

Se exempel på fasadritning för nybyggnad av garage

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).
 • Redovisa materialval och kulör. (Tips: anpassa material och kulör efter bostadshuset!)
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje och ny marknivå med heldragen linje.
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.

Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

Se exempel på sektionsritning för nybyggnad av garage

Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
 • Invändig rumshöjd för samtliga våningsplan och färdig golvnivå (FG) visas i sektionsritningen.Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i konstruktionsritningarna
 • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i eventuellt tekniskt samråd.
 • Redovisa takvinkel, byggnadshöjd och nockhöjd.

Markplaneringsritning om det är större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor eller publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera.

Avfallshantering och slamhantering från enskilda avlopp
Om du ska bygga utanför detaljplanerat område kommer din ansökan att prövas med olika utformningskrav såsom lämplighet för sitt ändamål, form-, färg och materialverkan, tillgänglighet och användbarhet. Kraven skiljer sig beroende på åtgärd.

Du behöver även lämna information om avfallshantering med tänkt placering av sopkärl och eventuellt slambrunnslock. Redovisa med markering på situationsplanen vid bygglovsansökan så förenklas hanteringen av din ansökan.
Tänk även på att vägen fram till din fastighet ska uppfylla gällande krav för såväl räddningstjänst som för renhållning. Mer om utformningskrav utanför detaljplan och områdesbestämmelser hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Krav på ritningar
Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Beställ karta

Din byggnad eller åtgärd ritar du in på en karta som du beställer av kommunens karttjänst. Vilken typ av karta du behöver beror inte bara på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område utan även på byggnadens komplexitet.

Beställ karta

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig. Detta beror bland annat på byggnadens komplexitet. Ett nybyggt enbostadshus kräver exempelvis alltid en kontrollansvarig medan det sällan behövs för ett enklare garage. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..

Innan du kan börja bygga behövs ett startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I enklare ärenden kan vi oftast ge startbesked i samband med bygglovet. I mer komplicerade ärenden får du först ett bygglov, men behöver därefter skicka in ytterligare handlingar innan du kan få ett startbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen steg för steg här.