Ny byggnad

Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Det kan röra sig om till exempel huvudbyggnad, industrilokal, garage, förråd eller gäststuga.

Behöver jag bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som är anmälningspliktiga.

Finns det en detaljplan där du vill bygga?

Detaljplanen finns oftast i tätorter eller tättbebyggda områden. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis storlek, höjd, avstånd till tomtgränsen, men kan även reglera utseendefrågor.

Hittar du inte din fastighet, eller vill du hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser kan du kontakta kommunen. Saknas det en detaljplan där du vill bygga kan kommunens översiktsplan ge vägledning och ibland finns det områdesbestämmelser. Fornminnen, infrastruktur, försvarets områden, vad grannarna tycker, hur byggnaden utformas och om den passar in i omgivningen kan påverka vad du får bygga.

Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov. Om du ska bygga helt nytt utanför detaljplanerat område, kan du först ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?


 • Situationsplan. Situationsplanen ska vara inritad på nybyggnadskarta (om det finns detaljplan) i skala 1:400. Rita in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser.

Se exempel på situationsplan för nybyggnad av garage

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad nybyggnad av garage.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • "Prickad" mark på kartan brukar normatl betyda att man enligt detaljplanen inte får bygga på den marken.
 • Ett avstånd på cirka 6 meter ger möjlighet att parkera framför garageporten utan att stå på gatan.

Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.

Se exempel på planritningar för nybyggnad av garage

Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.
 • Fasadritningar ska finnas på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.

Se exempel på fasadritning för nybyggnad av garage

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).
 • Redovisa materialval och kulör. (Tips: anpassa material och kulör efter bostadshuset!)
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje och ny marknivå med heldragen linje.
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

Se exempel på sektionsritning för nybyggnad av garage

Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
 • Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen.
 • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
 • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i eventuellt tekniskt samråd.
 • Om det är större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor eller publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar, med mera.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Beställ karta

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden eller åtgärden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvarig. Bygger du nytt behövs det oftast en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..