Friggebod

Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en friggebod vid en- och tvåbostadshus. Däremot måste friggeboden uppfylla alla lagkrav.

En friggebod är en eller flera fristående byggnader som tillsammans inte upptar större byggnadsarea än 15 kvadratmeter eller har högre nockhöjd än 3 meter, som du kan bygga på din tomt som komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Om de inte det måste du söka bygglov för din byggnad. En friggebod kräver inte heller anmälan om inte vatten eller avlopp ska installeras.

Förutsättningar

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den får vara högst 15,0 kvadratmeter.
  • Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
  • Den ska vara fristående.
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  • Friggeboden får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.