• Halmstads webbplatser

Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att vi bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga. Detsamma gäller om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet.

När du ansöker om förhandsbesked gör vi en lokaliseringsprövning mot bland annat kommunens översiktsplan och gällande lagstiftning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi prövar därmed inte byggnadernas utformning i ett förhandsbesked, detta görs i det kommande bygglovet.

En ansökan om förhandsbesked kräver därmed inte lika många handlingar som en bygglovsansökan. Syftet är att få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen, innan du skickar in din ansökan om bygglov och lägger kostnader på ritningar. Ett beviljat förhandsbesked innebär dock inte att du får börja bygga. Först måste du ansöka om bygglov och få ett startbesked.

För att kontrollera om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område kan du titta på kommunens karta över Halmstad. Länk till annan webbplats. Mer information om förhandsbesked hittar du även på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Prövning av ansökan

När du ansöker om förhandsbesked undersöker vi bland annat:

 • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns.
 • att det går att anordna vatten och avlopp, tillfartsvägar och hämtning av avfall.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig.

Vilka handlingar krävs?

Beroende på plats och vad din ansökan gäller kan du behöva skicka in olika typer av handlingar. Är du osäker på vad som behövs är du alltid välkommen att kontakta vår bygglovsrådgivning.

 • En skalenlig situationsplan, i skala 1:400 eller annan lämplig skala. På denna ska det ritas in;
  1. ny planerad tomt/fastighet
  2. planerad huvudbyggnad och ev. komplementbyggnader.
  3. planerad tillfartsväg från allmän väg till tomten.
  4. ungefärlig placering av vattenbrunn och ensklit avlopp om detta ska finnas.
  5. placering av kärl för hushållsavfall samt uppställningsplats för slamsugning vid enskilt avlopp. Mer information om hur du planerar avfallshanteringen hittar du här Hushålls-, mat- och trädgårdsavfall - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.
  6. som underlag för din situationsplan kan du använda en primärkarta som du enkelt beställer av kommunens kartavdelning
 • En översiktskarta över området i större skala med platsen du vill bygga på markerad.
 • Verksamhetsbeskrivning om din ansökan gäller etablering av en ny verksamhet.
 • I vår prövning utreder vi även buller. Beroende på platsens läge och närhet till exempelvis större väg eller järnväg, kan vi komma att kräva in en bullerutredning. Denna utredning beställer du av en sakkunnig.
 • Platsen där du vill bygga kan ligga inom strandskyddat område. Detta innebär att du kan behöva söka strandskyddsdispens för din åtgärd. Detta är dock inget vi kräver eller utreder i förhandsbeskedet utan måste i så fall prövas i ett separat ärende.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara pdf-format.

Så ansöker du

Ansök om förhandsbesked

Hur länge gäller förhandsbeskedet?

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Därefter upphör förhandsbeskedet att gälla. Ett beviljat förhandsbesked innebär att kommunen under de två åren inte har rätt att neka dig bygglov under förutsättning att bygglovsansökan helt stämmer överens med ditt förhandsbesked. Kommunen har dock rätt att neka dig bygglov för sådant som inte ingår i förhandsbeskedet. Det kan till exempel röra sig om exakt placering, höjd, utformning och färgsättning.

Vad kostar det?

Här kan du läsa vilka avgifter som kommer att tas ut Länk till annan webbplats.. Det är samma kostnad om du får ett positivt förhandsbesked eller ett negativt förhandsbesked, då det är prövningen som kostar.