• Halmstads webbplatser

Invändig ändring eller installation

Det finns en rad åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver anmälan. Innan åtgärden påbörjas behöver du ha fått ett startbesked från kommunen.

Behöver jag bygglov?

Det finns en rad åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver en anmälan. Åtgärderna nedan är anmälningspliktiga oavsett om du bor utanför eller inom detaljplanerat område.

Ibland innebär åtgärden även en yttre förändring, då kan du behöva söka bygglov i stället. Tänk på att du alltid behöver invänta ett startbesked från kommunen innan du påbörjar åtgärden.

Oavsett om åtgärden medför anmälningsplikt eller inte behöver arbetet utföras så att de tekniska egenskapskraven i plan- och bygglagen uppfylls vilket du själv är ansvarig för.

Krävs kontrollansvarig?

Om du endast gör en mindre ändring krävs oftast ingen kontrollansvarig men gör du större förändringar eller en förändring som påverkar flera egenskapskrav på byggnaden krävs att du anlitar en kontrollansvarig.

Åtgärder som kan kräva anmälan

Bärande konstruktion

Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs, kräver anmälan.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan är att man ska ta upp en ny dörr i en bärande vägg och behöver göra en avväxling, eller om du ska ta ner en bärande innervägg.

För att ta reda på om åtgärden påverkar byggnadens bärande konstruktion behöver du först och främst känna till hur din byggnad är konstruerad. Har du inte själv ritningar på ditt hus kan du höra av dig till kommunen för att se om det finns arkiverade ritningar på ditt hus. Är du osäker på om de bärande delarna berörs så ta hjälp av en sakkunnig inom området, exempelvis en konstruktör.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med arbetsritningar som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker samt uppmätningsritningar som redovisar hur det ser ut idag.

 • Gör du ändringar i byggnadens konstruktion bör du även skicka med en konstruktionsberäkning som redogör hur du kommit fram till de dimensioner du tänkt dig exempelvis på en balk.

Ändrad planlösning

Åtgärd som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt kräver anmälan.

Exempelvis om man tidigare haft en öppen planlösning och i stället delar in lokalen i flera enskilda kontor, eller om du i en villa gör större ombyggnader som innebär att du flyttar plats på köket, badrummet osv.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med arbetsritningar som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker.

 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna, både de i den befintliga delen och den nya.
 • Arbetsritningar för ventilation, vs och konstruktion om den ändring du ska göra leder till förändringar på dessa delar
 • Tillgänglighetsutredning gör större ändringar krävs att du redovisar hur du uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet, här ställs krav på så väl utformningskraven som de tekniska egenskapskraven.
 • Brandskyddsdokumentation en ändring av en byggnads planlösning påverkar ofta byggnadens brandtekniska skydd så som förändrat avstånd till utrymningsvägar eller brandcellsgränser. Du behöver därför i de flesta fall uppdatera byggnadens brandskyddsdokumentation.

Ventilation

Nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationen i en byggnad, kräver anmälan. Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av anordning för ventilation som kräver anmälan:

 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem. – Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.
 • Byte av typ av ventilationssystem såsom byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F), fläktstyrd frånluftsventilation med återvinning (FX), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation (FT), fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (FTX), eller annat byte mellan dessa system (gäller dock inte byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F) i en- eller tvåbostadshus)

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga är följande:

 • Byte från självdragsventilation (S) till fläktstyrd frånluftsventilation (F) i en- eller tvåbostadshus.
 • Energieffektiviserande åtgärder som byte av elbatteri i tilluftssystemet till annan energikälla.
 • Installation av energimätare i ventilationssystemet eller annan utrustning för avläsning av aktuella energidata.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med arbetsritningar som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker.

 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
 • Arbetsritningar för ventilation samt uppmätningsritningar som visar hur det ser ut idag.
 • Brandskyddsdokumentation en ändring av en byggnads ventilation påverkar i vissa fall det byggnadstekniska brandskyddet i byggnaden. Flyttat du ett aggregat kan nya brandcellgränser krävas. Du behöver därför i de flesta fall uppdatera byggnadens brandskyddsdokumentation.

Hiss

Att installera en hiss eller väsentligt ändra en hiss, kräver anmälan. Exempel åtgärder utöver nyinstallation av hiss som är anmälanpliktiga:

 • ändring eller utbyte av hissens styrsystem, apparatställ eller maskineri,
 • ändring eller utbyte av hela hisskorgen.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med redovisning som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker.

 • Planritningar som redovisar var installationen sker.
 • Produktblad som redovisar vilket typ av hiss du tänkt installera. Ska du göra en ändring av en befintlig hiss beskriv vilka delar du ska byta ut.

Installation eller ändring av vatten och avlopp i byggnaden eller på din tomt

Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, kräver anmälan. Exempel på åtgärder som är anmälanpliktiga:

 • installation av fettavskiljare/oljeavskiljare.
 • en stam placeras i ett nytt läge i ett flerbostadshus.
 • dra ut vatten eller vatten och avlopp till en komplementbyggnad.
 • ändring av befintlig anläggning i en byggnad eller inom en tomt.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med redovisning som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker.

 • Arbetsritningar för inkommande vatten och/eller avlopp. Du behöver dels redovisa den nya rördragningen, samt hur det ser ut idag, så kallade uppmätningsritningar.
 • Produktblad. Om du ska installera en fett-eller oljeavskiljare krävs produktblad på vilket typ du tänkt installera samt en beräkning. Dimensioneringsberäkningen ska bland annat innehålla uppgifter om förväntat maxflöde av spill-/dagvatten till avskiljaren, temperatur på vattnet, vad för typ av rengöringsmedel som används, samt oljans densitet. Du kan ta hjälp av en sakkunnig konsult för att beräkna oljeavskiljarens storlek.

Brandskydd

Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad kräver anmälan. Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga är följande:

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

 • Byte av en branddörr till en likvärdig med samma eller bättre brandteknisk klass och liknande underhållsåtgärder.
 • Håltagning i brandcellsgräns för mindre antal kablar, rör och liknande som omedelbart tätas med CE-märkta system eller motsvarande i rätt brandteknisk klass. –
 • Byte av befintlig röklucka i trapphus med wirestyrning till elektrisk styrning

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med redovisning som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker.

 • Brandskyddsdokumentation
 • Brandritningar

Underhåll av en kulturhistoriskt värdefull byggnad

Om din byggnad är klassad som särskilt bevarandevärde och omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter krävs en anmälan även vid underhållsåtgärder.

Har man en byggnad som är klassad i detaljplan med Q, q eller k så kräver alla underhållsåtgärden en anmälan, det gäller så väl interiört som exteriört.

Du bör då anlita en sakkunnig på kulturvärden som hjälper dig att ta fram en konsekvensutredning kring om det du önskar göra är möjligt att genomföra samt hur det i så fall ska genomföras på bästa sätt.

Om din byggnad är klassad som kulturhistoriskt värdefull kan du se om du söker på din fastighet i kartan över Halmstad och denna länk: Karta över Halmstad - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

För att göra en anmälan krävs att du fyller i en anmälan samt inkommer med redovisning som redogör vad du önskar göra och var i byggnaden förändringen sker. Du behöver även anlita en sakkunnig på kulturvärden som hjälper dig att upprätta ett förslag till kontrollplan samt en konsekvensutredning över det du önskar göra. Kontaktuppgifter till certifierade sakkunniga för kulturvärden hittar du på RISE webbplats Länk till annan webbplats..

 • Konsekvensutredning samt förslag till kontrollplan upprättad av sakkunnig på kulturvärden.
 • Ritningar/produktblad/foto som beskriver vad du önskar göra.

Om du exempelvis ska renovera fönstren. Redovisar hur det ser ut idag, exempelvis med fotografier. Du behöver sedan beskriva hur renoveringen ska genomföras, exempelvis vilken typ av färg och kulör du tänkt använda.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut. Tiden kan även förlängas med fyra veckor om det krävs för att utreda ärendet.

Hur ansöker jag?

Gör anmälan