• Halmstads webbplatser

Nybyggnad bostadshus

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.

Om ditt område omfattas av en detaljplan så finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.

Behöver jag bygglov?

Ja, det krävs bygglov för ett bostadshus.

Undantag

Om du redan har ett bostadshus på din tomt kan det nya bostadshuset som du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Men du behöver göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut. Denna tid kan förlängas med ytterligare tio veckor om det krävs för att utreda ärendet.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

 • Situationsplan (inritad på nybyggnadskarta om det finns detaljplan) i skala 1:400. På denna ritas in huvudmått på byggnad och mått till två kända gränser, exempelvis tomtgränser samt färdig golvhöjd.

Se exempel på situationsplan för enbostadshus

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad
 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera tillbyggnadens höjd genom färdig golvhöjd (FG)
 • Markera eventuella byggnader som ska rivas
  • Planritningar skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.

  Se exempel på planritningar för nybyggnad av enbostadshus

  • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
  • Ange alla rummets funktion och area.
  • Rita även in möbleringen.
  Exempelritning planritning tillbyggnad

  Hela entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  På entréplanet i en bostad ska det finnas mint ett tillgängligt hygienrum, avskiljbar sängplats, möjlighet till matlagning, utrymme för måltider, utrymme för sittgrupp, entréutrymme, utrymme för förvaring och utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt. Alla dessa funktioner behöver du rita in i din bostad om den ska användas för permanent bruk.

  Exempelritning planritning tillbyggnad
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Redovisa befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.

  Se exempel på fasadritning för nybyggnad av enbostadshus

  Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
  • Redovisa materialval och kulör
  Fasadritning, exempel för tillbyggnad
  • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Streckad linje är befintlig marknivå, heldragen linje är den nya marknivån. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns (TG).
  • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.
   • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

   Se exempel på sektionsritning för tillbyggnad

   Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
   • Sektionsritningen ovan visar våningshöjder och färdig golvnivå (FG).
   • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
   • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i tekniskt samråd.
   • Vid större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera. Gångväg mellan parkering och entré bör vara användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

   Se exempel på markplaneringsritning

   Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
   • Murar och plank kan kräva lov och deras placering och krönhöjd ska därför redovisas på markplaneringsritningen.
   • Även markförändringar kan kräva lov och deras utbredning och nya plushöjder ska då också redovisas på markplaneringsritningen.
   • Markera hur dagvattnet ska tas omhand. Till exempel en stenkista som i detta exempel.

   Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

   Hur ansöker jag?

   Ansök om bygglov och andra åtgärder

   Behöver jag en kontrollansvarig?

   Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..

   Innan du kan börja bygga behövs ett startbesked

   En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Du kan läsa mer om bygglovsprocessen steg för steg här.