• Halmstads webbplatser

Attefallshus, fristående

Om du ska bygga en fristående komplementbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus kan du i de flesta fall göra en anmälan om en bygglovsbefriad åtgärd, ett så kallat Attefallshus, i stället för att söka bygglov.

Ett fristående attefallshus kan utföras som komplementbyggnad eller som komplementbostadshus, på max 30 kvadratmeter byggnadsarea, på en tomt som har ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Men det krävs att du lämnar in en anmälan och att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen innan du påbörjar åtgärden.

Förutsättningar

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriad komplementbyggnad:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Får vara högst 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Ska vara fristående.
 • Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering. Attefallshuset får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot det som i detaljplan är angivet som allmän plats, så som park, gata eller väg.
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Vilka förutsättningar som gäller för din fastighet hittar du på kartan över Halmstad Länk till annan webbplats.. Uppfylles inte samtliga kriterier enligt ovan så behöver du lämna in en ansökan om bygglov.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur kommunens primärkarta Länk till annan webbplats. (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska nybyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser samt färdig golvhöjd.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är nybyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Rita även in befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Beroende på hur attefallshuset ser ut och vad det ska användas till kan även följande krävas:

 • Redovisning av byggnadens U-värde
 • Bygghandlingar för konstruktion
 • Bygghandlingar för ventilation
 • Bygghandlingar för vatten och avlopp

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Länk till annan webbplats..

Fler handlingar kan krävas, en bedömning avseende vilka handlingar som krävs för det specifika ärendet görs när anmälan har inkommit och förutsättningarna har granskats.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För attefallsåtgärder kan det krävas en kontrollansvarig exempelvis om byggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i byggnaden. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..