Attefallshus, fristående

Ett fristående attefallshus är en bygglovsbefriad åtgärd, som är tänkt att vara en komplementbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus.

Ett fristående attefallshus kan utföras som komplementbyggnad eller som komplementbostadshus, max 30 kvadratmeter byggnadsarea, på en tomt som har ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Men du ska göra en anmälan för åtgärden.

Förutsättningar

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Får vara högst 30 kvadratmeter om det är en komplementbyggnad.
 • Får vara högst 30 kvadratmeter om det är ett komplementbostadshus.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Ska vara fristående.
 • Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
 • Ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Attefallshuset får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
 • En åtgärd som kräver anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur kommunens primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska nybyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser samt färdig golvhöjd.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är nybyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Beroende på hur attefallshuset ser ut och vad det ska användas till kan även följande krävas:

 • Redovisning av byggnadens U-värde
 • Konstruktionsritningar
 • Ritning över värme ventilation och vatten

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För attefallsåtgärder kan det krävas en kontrollansvarig exempelvis om byggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i byggnaden. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..