• Halmstads webbplatser

Utvändig ändring

Vill du byta takmaterial eller takfärg, byta fasadmaterial eller måla om husets fasad i en ny färg? Du kanske vill sätta in nya eller ändra storlek på fönster eller dörrar? Då det kan det krävas bygglov beroende på hur förändringen påverkar byggnaden.

När krävs det bygglov?

Att ändra fasaden eller takets utseende inom detaljplanerat område kräver ofta bygglov. Detsamma gäller att montera nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga.

För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovskrav. Då får man utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om detta inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Att montera solfångare eller solcellspaneler utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är andra exempel på åtgärder som kan vara lovpliktiga. Du kan läsa mer om när solceller kräver lov här. Länk till annan webbplats.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur en byggnad ska se ut och vilka material eller färger som får finnas i just detta område.

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en ändring av byggnadens yttre utseende alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Om du är ägare till en byggnad som i detaljplanen är utpekad som kulturhistoriskt värdefull så krävs dock att du lämnar in en anmälan vid underhållsåtgärder även om åtgärden inte kräver bygglov. Via kommunens karttjänst kan du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.

Utanför detaljplan
Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Strandskydd
Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan din fasadändring i enskilda fall påverka området mellan din byggnad och vattnet. Sätter du upp stora fönster mot vattnet kan området där allmänheten får vistas, mellan byggnaden och vattnet, upplevas som mer privat. Läs mer om strandskydd och strandskyddsdispens Länk till annan webbplats..

Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. om du är osäker på om din ändring kräver bygglov.

Behöver jag en kontrollansvarig?

För att göra en fasadändring krävs det oftast inte en kontrollansvarig, om inte ändringen medför exempelvis stora ändringar i konstruktioner eller bärande delar eller byggnadens brandskydd.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

  • Fasadritning på de fasader som ska ändras i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Fasadritningar så kallad uppmätningsritningar eller foton med nuvarande utseende på de fasader som ska ändras.
  • Eventuell produktinformation på de material som du ska ändra till om till exempel färger eller materialet är ovanligt och svårt att beskriva.
  • Om du söker bygglov på en byggnad som är kulturhistoriskt värdefull kan det krävas att du anlitar en sakkunnig på kulturvärden.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder