Bygglov steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked. Du kan följa vad som händer i ditt byggärende via e-tjänst.

Förbered dig

Innan du skickar in din ansökan är det bra att ta reda på vilka åtgärder du får göra på din fastighet.

Ansök

Ansök eller anmäl via e-tjänsten genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du guidning genom ansökningsprocessen steg för steg. Ärendet är sedan lätt att följa, du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked via e-tjänsten när ditt ärende är klart.

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Ansökan tas emot och granskas

När din ansökan har kommit in får du ett brev från kommunen som bekräftar att vi tagit emot den. En handläggare tilldelas din ansökan och kommer vara din kontakt om du har frågor.

När handläggaren har gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

Saker som kan påverka handläggningstiden

Du kan behöva komplettera

När handläggaren har gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

Grannar och andra berörda får lämna synpunkter

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Då kan processen förlängas några veckor.

Ansökan kan behöva skickas på remiss

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från remissinstanser. Remissinstanserna väljs utifrån det du vill bygga eller ändra.

Följ ditt ärende i e-tjänsten

I e-tjänsten kan du se:

  • ärendet status och beslut
  • handlingar i ditt bygglovsärende
  • vem som handlägger ärendet
Följ ditt bygglovsärende

Ändra i din pågående ansökan eller anmälan

Om du vill ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar. Handläggaren bedömer om ändringarna ryms inom ditt pågående ärende eller om du behöver skicka in en ny ansökan eller anmälan. Handläggningstiden börjar om när du på eget initiativ lämnat in handlingar som ändrar din ansökan eller anmälan. Tänk också på att ändringar i pågående ansökan eller anmälan kommer att medföra ytterligare kostnader.

10 veckor från komplett ansökan

När ärendet är komplett har handläggaren totalt tio veckor på sig att utreda alla förutsättningar för det du vill bygga och fatta ett beslut.

Du får ett beslut

När din ansökan är granskad och klar (10 veckor efter komplett ansökan) får du ett beslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet skickas ut till dig och kungörs, det vill säga annonseras på Post- och Inrikes tidningarnas webbplats Länk till annan webbplats.. Grannar som har lämnat synpunkter i ett bygglovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt.

Om ingen överklagar beslutet inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du vänta fyra veckor, tills beslutet vunnit laga kraft. Du ska också ha fått ett startbesked.

Vid enklare ärenden kan du få bygglov och startbesked samtidigt, även då måste du vänta fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts.

Så länge gäller ett bygglov

När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet.

Överklaga bygglovsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas.

Brevet ska skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad

Märk brevet med "Länsstyrelsen i Hallands län".

I överklagan ska du:

  • ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer
  • berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
  • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din synpunkt
  • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer, e-post och postadress.

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Om din överklagan har kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Halland. Om överklagan kommer in för sent avvisas ärendet.

Betalning sker efter beslut

Faktura skickas efter att du har fått ett beslut. Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt eller beställt någon tjänst, även om beslutet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Kontrollansvarige brukar vara den som tar fram ett förslag till kontrollplan i större projekt.

Du får ett startbesked

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren få in dessa handlingar innan samrådet. I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt.

Arbetsplatsbesök – om det krävs

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök. Det innebär att handläggaren kommer ut till byggplatsen. Tillsammans med dig och kontrollansvarig kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i ditt bygglovsbeslut.

Slutsamråd

 Vid större ärenden hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se så att byggnationen har följt bygglovet och övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

Du får ett slutbesked

Innan du kan flytta in, inviga eller börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Slutbeskedet får du när du har uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.