• Halmstads webbplatser

Bygglov steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked. Du kan följa vad som händer i ditt byggärende via e-tjänst.

Förbered dig

Ansök

Ansök eller anmäl via e-tjänsten genom att logga in med din e-legitimation. I e-tjänsten får du guidning genom ansökningsprocessen steg för steg. Ärendet är sedan lätt att följa, du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked via e-tjänsten när ditt ärende är klart.

Saknar du e-legitimation och därmed inte kan ansöka via e-tjänsten går det bra att göra en analog ansökan. En utskrivbar blankett för att göra en ansökan om såväl bygglov som anmälan eller strandskyddsdispens, hittar du här.

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Ansökan tas emot och granskas

När din ansökan har kommit in får du en bekräftelse från kommunen att vi tagit emot den. Din ansökan tilldelas en handläggare som kommer vara din kontakt om du har frågor. Vill du komma i kontakt med din handläggare så mailar du in till bygglov@halmstad.se och anger ditt diarienummer och vad din fråga gäller.

När handläggaren har granskat din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig. Det är då viktigt att du kompletterar din ansökan inom den angivna tiden.

Saker som kan påverka handläggningstiden

Grannar och andra berörda får lämna synpunkter

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Då kan processen förlängas några veckor.

Ansökan kan behöva skickas på remiss

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från andra myndigheter eller intressenter. Vem vi behöver kontakta väljs utifrån det du vill bygga eller ändra.

Följ ditt ärende i e-tjänsten

I e-tjänsten kan du:

  • Följa ärendets status och beslut. Ha kontakt med din bygglovshandläggare.
  • Se vilka handlingar du skickat in och även komplettera ditt bygglovsärende.
Följ ditt bygglovsärende

Ändra i din pågående ansökan eller anmälan

Om du vill ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar. Handläggningstiden börjar om när du på eget initiativ lämnat in handlingar som ändrar din ansökan eller anmälan. Tänk också på att ändringar i pågående ansökan eller anmälan kommer att medföra ytterligare kostnader.

Handläggningstid

När ärendet är komplett har handläggaren totalt tio veckor på sig att utreda alla förutsättningar för det du vill bygga och fatta ett beslut i bygglovsärenden. Tiden kan även förlängas med ytterligare tio veckor om det krävs för att utreda ärendet. Har du lämnat in en anmälan har handläggaren fyra veckor på sig att utreda och besluta i ärendet. Tiden kan även förlängas med ytterligare fyra veckor om det krävs för att utreda ärendet.

Du får ett beslut

När din ansökan är granskad och klar (10 veckor efter komplett ansökan) får du ett beslut. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet skickas ut till dig och kungörs, det vill säga annonseras på Post- och Inrikes tidningarnas webbplats Länk till annan webbplats.. Grannar som har lämnat synpunkter i ett bygglovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt.

Överklagningstiden beräknas utifrån när personen delges, dvs när mottagaren fått ta del av beslutet. Personer som blivit delgivna har tre veckor på sig att överklaga beslutet, beräknat från när de hämtar ut sitt brev. Övriga har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar beslutet inom denna tid vinner beslutet laga kraft.

Innan du sätter igång ditt byggprojekt måste du ha fått ett startbesked och väntat ut verkställbarhetstiden.

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att det är fritt fram att börja bygga.

Innan du kan sätta igång med ditt byggprojekt måste du oavsett vänta fyra veckor, den så kallade verkställbarhetstiden. Om beslutet överklagats kan du välja att påbörja projektet på egen risk, förutsatt att du fått ett så kallat startbesked.

Vid enklare ärenden kan du få bygglov och startbesked samtidigt. I andra, större och mer komplicerade fall kan det krävas att du lämnar in en kontrollplan och även genomför ett tekniskt samråd innan du får startbesked. Men gemensamt är att du behöver både ett bygglov och ett startbesked innan du får påbörja ditt bygge. Läs igenom ditt bygglovsbeslut noggrant innan du sätter spaden i marken. Kanske krävs det en utstakning eller en kontrollplan? Saknar du startbesked, men börjar bygga ändå, räknas det som olovligt byggande. Det leder till att ett tillsynsärende upprättas med medföljande byggsanktionsavgift.

Så länge gäller ett bygglov

När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet.

Överklaga bygglovsbeslut

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas.

Brevet ska skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad

Märk brevet med "Länsstyrelsen i Hallands län".

I överklagan ska du:

  • ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer
  • berätta varför du tycker att beslutet är felaktigt
  • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med de handlingar som du tycker stödjer din synpunkt
  • lämna kontaktuppgifter: telefonnummer, e-post och postadress.

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Om din överklagan har kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Halland. Om överklagan kommer in för sent avvisas ärendet.

Betalning sker efter beslut

Faktura skickas efter att du har fått ett beslut. Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt eller beställt någon tjänst, även om beslutet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer krävs ett tekniskt samråd. Kom väl förberedd på detta möte då det är då du ska presentera hur ni planerar att utföra åtgärden för att uppfylla lagkraven. De handlingar ni tänkt att bygga efter samt de utredningar som krävs lämnar ni in i god tid innan mötet för att kommunen ska få en möjlighet att gå igenom dem.

På det tekniska samrådet går vi bland annat tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och de handlingar du lämnat in. Den kontrollansvarige skall vara dig behjälplig med att ta fram ett förslag till kontrollplan. För att ni ska kunna ta fram ett förslag till kontrollplan krävs alltid att man först gör en riskutredning. Hur man gör en riskutredning kan du läsa mer om på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du får ett startbesked

I bygglovsbeslutet står det vilka handlingar som krävs för att få ett startbesked. Om ärendet kräver ett tekniskt samråd vill handläggaren få in dessa handlingar innan samrådet. I startbeskedet står det vilka förutsättningar som gäller för att startbeskedet skall vara giltigt.

Arbetsplatsbesök – om det krävs


Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök. Det innebär att handläggaren kommer ut till byggplatsen. Ni presenterar då för kommunen hur långt ni har kommit, entreprenörens egenkontroller och vilka besök och eventuella iakttagelse kontrollansvarige har gjort såhär långt i projektet. Du får även möjlighet att ställa frågor om processen framöver.

Förändringar under byggtiden

Det händer att man under byggets eller projektets gång kommer på att man vill göra någon förändring. Innan du gör några ändringar i förhållande till bygglovet, är det viktigt att du kontaktar din bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Är ändringen så stor att den i sig själv behöver ett bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Det gäller även om du önskar göra större ändringar invändigt. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande vilket leder till tillsyn och byggsanktionsavgift

Slutsamråd

Vid större ärenden hålls även ett slutsamråd. Då kommer handläggare ut på plats för att se så att byggnationen har följt bygglovet och övriga föreskrifter i plan- och bygglagen.

Du får ett slutbesked

För att få ett slutbesked behöver du skicka in en begäran om slutbesked. Slutbeskedet får du när du har uppfyllt alla krav som finns i bygglovsbeslutet, startbeskedet och i kontrollplanen.
Om inget särskilt anges får du inte flytta in innan du har fått ett slutbesked. Gör du detta, har du olovligen tagit byggnaden i bruk och ett tillsynsärende upprättas med medföljande sanktionsavgift.