• Halmstads webbplatser

Avgifter och taxor för bygglov

Vad kostnaden för ett bygglov blir beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga.

Förutom avgift för bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter. Vi tar till exempel ut avgifter för platsbesök och utstakning. Även om du skulle välja att återkalla din ansökan eller om din ansökan blir avvisad på grund av bristande underlag, tillkommer det en avgift för det arbete som är nedlagt på ditt ärende.

Avgifter för bygglovsåtgärder, attefall, anmälan, kartor och utstakning

Bygglovsåtgärder

Avgifter för bygglovsåtgärder

Bygglovsåtgärder

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnad av enbostadshus

50–129 m²

22 000
kronor

Nybyggnad av enbostadshus

130–199 m²

28 900
kronor

Nybyggnad av enbostadshus

200–299 m²

35 800 kronor

Nybyggnad garage/carport

≤50 m²

5 500 kronor

Enkel tillbyggnad, exempelvis uterum

≤50 m²

7 500 kronor

Mindre komplicerad tillbyggnad

≤50 m²

10 200 kronor

Komplicerad tillbyggnad

≤50 m²

13 400 kronor

Mindre komplicerad tillbyggnad

50–129 m²

14 600 kronor

Mur eller plank vid en- och tvåbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området

6 300 kronor

Mur eller plank vid en- och tvåbostadshus

Stor påverkan på byggnaden eller området

11 800 kronor

Fasadändring

Liten påverkan på byggnaden eller området

5 300 kronor

Installation av solceller

Liten påverkan på byggnaden eller området

5 300 kronor

Attefall

Avgifter för attefallsåtgärder

Attefall

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Attefall tillbyggnad max 15 m²


4 500 kronor

Attefall komplementbyggnad max 30 m²

Utan kontrollansvarig

4 500 kronor

Attefall komplementbostadsbyggnad max 30 m²

Med kontrollansvarig

7 500 kronor

Attefall inredning av ytterligare en bostad


10 300 kronor

Attefall takkupor


3 000 kronor

Anmälan

Anmälan

Anmälningsavgift

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Anmälan installation av eldstad


1 500 kronor

Installation av hiss

Liten åtgärd

3 000 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Liten åtgärd

3 000 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Stor åtgärd

8 400 kronor

Kartor

Avgifter – kartor

Kartor

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnadskarta
Enbostadshus/enstaka
byggnad

Oavsett tomtyta

8 250 kr

Enkel nybyggnadskarta
Enbostadshus/ enstaka
byggnad

Oavsett tomtyta

3 350 kr

Primärkarta
Enbostadshus/ enstaka
byggnad

Fastighetsarea upp till 1999 m²

1 350 kr

Nybyggnadskarta
Övriga byggnader

Baseras på fastighetens area

8 200–29 900 kr

Enkel nybyggnadskarta
Övriga byggnader

Baseras på fastighetens area

3 350–12 550 kr

Primärkarta
Övriga byggnader

Baseras på fastighetens area

1 350–6 250 kr


  

Utstakning

Avgifter – utstakning

Utstakning

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Enbostadshus

50–199 m², 4 hörn

9 500 kronor

Enbostadshus

200–499 m², 4 hörn

11 500 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

50–199 m², 8 hörn

12 800 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

200–499 m², 8 hörn

14 800 kronor

Garage/uthus/carport

15–49 m², 4 hörn

3 300 kronor

Garage/uthus/carport

50–199 m², 4 hörn

3 300 kronor

Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att säga en exakt avgift för olika bygglovsärenden.

Utstakning egen regi

Om utstakningen utförs i egen regi tas avgift ut för bland annat underlagsdata och grundmaterial. Avgiften är 20 procent av det som skulle debiterats om kommunen hade utfört arbetet.

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.