Markändringar och marklov

Om man ändrar markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan krävs det marklov.

Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 meter. Det gäller både om marken blir lägre eller högre. Även annan ändring än praxis kan kräva lov, om ändringen påverkar omgivningen påtagligt.

Detaljplanen kan styra markändringarna

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna.

Förberedelser inför en ansökan

Kontrollera vad detaljplanen säger, vilka övriga regler som gäller och var säker på hur du vill ändra din mark. Det är bra förutsättningar för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat marklov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan. Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet. Sker markändringen på annat sätt kryssar du i även marklov i din ansökan och förklarar på situationsplan vilken del av tomten som markändringen avser och hur ändringen ska ske.

Om du vill ändra din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift. Läs mer om marklov på Boverkets webbsida Länk till annan webbplats..


Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

  • Situationsplan i skala 1:400 som tydligt visar vilken mark som ska ändras och hur den ska ändras.
  • Eventuellt förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår på situationsplanen.

Exempel på hur ritningar för mur med markuppfyllnad ska se ut

Exempelritning situationsplan för mur och markuppfyllnad

Situationsplan

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från en karta i rätt skala med alla befintliga byggnader och eventuella murar inmätta. Rita in och måttsätt muren och avstånd till tomtgräns.

Sätt ut skala (skalstock) och ritningshuvud. Kartan från kommunen är ofta i skala 1:400 eller 1:500 men ofta blir situationsplanen lättare att läsa i en större skala, exempelvis 1:200, när man vill visa mindre byggnadsdelar som plank och murar.

På ovan situationsplan är också markutfyllnad inritad med streckad yta.

Fasadritning syd mur och markuppfyllnad

Fasadritning syd

Här ovan är muren och markuppfyllnad ritat i sitt sammanhang med hus och träd i ljusgrått. Endast själva muren och markuppfyllnaden behöver ritas upp för bygglovsansökan. Måttsätt murens höjd samt sätt ut höjdpilar.

Mått med en ring runt är bara referenser eller finns på en tidigare ritning. Dubbla mått behöver inte skrivas.

Om marknivån ändras, redovisas både den befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas ut till tomtgräns (TG).

Markera markuppfyllnaden med skraffering (mönster, exempelvis prickar eller streck).

Fasadritning Öst

Fasadritning öst

Tänk på att redovisa material och färg på muren.

Tips: tänk på att luta marken och muren bort från huset för att underlätta vattenavrinningen.

Ritning sektion AA

Sektionsritning A-A

Markera befintlig marklinje med en streckad linje.

Sektionsritning BB

Sektionsritning B-B

Tips: om du fyller upp med jord, tänk på att skydda det befintliga huset genom isolering och dränering.

Tänk på fallrisken vid nivåskillnader. Staket, häckar och planteringar är olika sätt att begränsa risken för personskador och olyckor.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder