• Halmstads webbplatser

Markändringar och marklov

Om du ändrar markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan krävs det marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 meter. Det gäller både om marken blir lägre eller högre. Men även annan ändring än praxis kan kräva lov, om ändringen påverkar omgivningen påtagligt.

Detaljplanen kan styra markändringarna

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats.. Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna. Kom ihåg att du behöver ha både marklov och startbesked innan du påbörjar arbetet.

Trädfällning

Marklov för trädfällning krävs endast om det står angivet i detaljplanen. Däremot kan det krävas andra tillstånd innan du fäller ett träd. Tänk på att ta hänsyn till djurlivet på platsen.

För vissa träd kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen, tillexempel om du ska fälla ett träd som ingår i en allé eller särskilt skyddsvärda träd. På kyrkotomter, begravningsplatser eller byggnadsminnen kan det också krävas tillstånd av länsstyrelsens.

Förberedelser inför en ansökan

Kontrollera vad detaljplanen säger, vilka övriga regler som gäller och var säker på hur du vill ändra din mark. Det är bra förutsättningar för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat marklov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan. Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet. Sker markändringen på annat sätt kryssar du i även marklov i din ansökan och förklarar på situationsplan vilken del av tomten som markändringen avser och hur ändringen ska ske.

Om du vill ändra din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift. Läs mer om marklov på Boverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

Tänk på att du ansvarar för säkerheten. Om det finns större nivåskillnader behöver du se till att minimera risken för fallskador. Exempelvis genom att sätta upp ett staket. Rita in vilka skyddsåtgärder du tänker vidta på ritningar och beskriv dem gärna i text.

Dagvatten ska alltid omhändertas på den egna fastigheten. Har du nivåskillnader mellan din och din grannes tomt, eller mot en väg eller allmän plats, så behöver du redovisa hur du tar hand om dagvattnet på den egna fastigheten.

Ska du göra omfattande markarbete, exempelvis anlägga en bullervall, krävs att du redovisar en geoteknisk utredning av marken samt redovisar vart du tar massorna ifrån/vart massorna flyttas till. Om marken är förorenad är du skyldig att kontakta kommunen. Läs mer om förorenade områden Länk till annan webbplats..


Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

  • Situationsplan i skala 1:400 som tydligt visar vilken mark som ska ändras och hur den ska ändras. Ska du fälla träd, markera vilka träd du önskar ta ner.
  • Eventuellt förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår på situationsplanen.

Exempel på hur ritningar för mur med markuppfyllnad ska se ut

Exempelritning situationsplan för mur och markuppfyllnad

Situationsplan

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från en karta i rätt skala med alla befintliga byggnader och eventuella murar inmätta. Rita in och måttsätt muren och avstånd till tomtgräns.

Sätt ut skala (skalstock) och ritningshuvud. Kartan från kommunen är ofta i skala 1:400 eller 1:500 men ofta blir situationsplanen lättare att läsa i en större skala, exempelvis 1:200, när man vill visa mindre byggnadsdelar som plank och murar.

På ovan situationsplan är också markutfyllnad inritad med streckad yta.

Fasadritning syd mur och markuppfyllnad

Fasadritning syd

Här ovan är muren och markuppfyllnad ritat i sitt sammanhang med hus och träd i ljusgrått. Endast själva muren och markuppfyllnaden behöver ritas upp för bygglovsansökan. Måttsätt murens höjd samt sätt ut höjdpilar.

Om marknivån ändras, redovisas både den befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas ut till tomtgräns (TG).

Markera markuppfyllnaden med skraffering (mönster, exempelvis prickar eller streck).

Fasadritning Öst

Fasadritning öst

Tänk på att redovisa material och färg på muren.

Tips: tänk på att luta marken och muren bort från huset för att underlätta vattenavrinningen.

Ritning sektion AA

Sektionsritning A-A

Markera befintlig marklinje med en streckad linje.

Sektionsritning BB

Sektionsritning B-B

Tips: om du fyller upp med jord, tänk på att skydda det befintliga huset genom isolering och dränering.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder