• Halmstads webbplatser

Halmstads kulturmiljöprogram

Är din närmiljö särskilt värdefull? Finns det kulturmiljöer i din närhet som är värda att bevara och utveckla?

En kulturmiljö är de platser där vår historia på olika sätt satt tydliga avtryck i landskapet, staden och orten. Det kan till exempel vara hela miljöer med bebyggelse, gaturummet, markbeläggning, parker och trädgårdar och avtryck i landskapet.

Vad är ett kulturmiljöområde?

Ett kulturmiljöområde är ett sammanhängande bebyggelseområde i en stad eller tätort med särskilt höga kulturhistoriska värden, representativa för ortens rika historia.

Men det kan också vara ett område på landsbygden med välbevarad bebyggelse och hävd som avspeglar äldre tiders markanvändning. De kulturmiljöområden som finns i vår kommun speglar hela kommunens historia, såväl landsbygdens som till exempel godsmiljöer som miljöer från stadens olika årsringar. Dessa miljöer är en tillgång som bidrar till att stärka Halmstads identitet.

Värdefulla miljöer visas i programmen

Vad som är värdefullt i respektive kulturmiljöområde framgår av kulturmiljöprogrammen. Det finns också en bebyggelseinventering gjord i Halland som endast avser byggnader. Det finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader även utanför våra kulturmiljöområden, där det endast är byggnaden som är värdefull. Likväl behöver alla byggnader inom ett kulturmiljöområde inte vara värdefulla.

Halmstad har två kulturmiljöprogram

  • ”Kulturmiljöprogram för Halmstads stad” omfattar staden. Här beskrivs stadens byggnation och historiska utveckling, både för hela staden och varje stadsdels unika historia. De områden som har särskilt värdefulla kulturhistoriska miljöer redovisas och vilka kvalitéerna är beskrivs.
  • ”Kulturmiljöprogram för Halmstads kommun” omfattar hela kommunen med undantag av staden. Här beskrivs de särskilt värdefulla kulturhistoriska miljöer som ligger utanför staden. Detta omfattar såväl kulturmiljöer på landsbygden som i tätorterna. Det finns också en historiebeskrivning av odlingslandskapets- och bebyggelsens utveckling på landsbygden.

För historiskt intresserade

Kulturmiljöprogrammen vänder sig till dig som är intresserad av Halmstads historia. Kanske är du intresserad av hela kommunens historia, stadens historia eller ett särskilt geografiskt område på landsbygden eller i staden. Finns det kulturhistoriska värden där du bor? Hur växte din stadsdel fram? Kanske blir du inspirerad att åka runt och titta i vår kommun på alla de fina och värdefulla kulturmiljöer som finns.

För fastighetsägare

Kulturmiljöprogrammen riktar sig också till dig som är fastighetsägare. Finns det kulturhistoriska värden på din fastighet som du behöver ta hänsyn till när du ska förvalta eller bygga nytt på din fastighet. Förhoppningen är att våra kulturmiljöprogram ska inspirera till ett ökat intresse och varsamt förvaltande av dessa kulturarv. I Kulturmiljöprogrammen beskrivs vilka kulturvärdena är, så att förändringar och nytillskott kan anpassas till de kulturhistoriska sammanhangen på ett positivt sätt. För varje kulturmiljöområde finns redovisat rekommendationer och vilka kulturvärden som ska beaktas.

Berör flera lagstiftningar

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer omfattas av flera typer av lagstiftning. Kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och miljöbalken reglerar alla hur kulturhistoriska värden ska beaktas. Det handlar sällan om att inga förändringar kan tillåtas, det avgörande är hur förändringar görs. Om du planerar att bygga om, hör gärna av dig till kommunen om vad som är möjligt och hur du kan gå till väga.

Här hittar du Halmstads två kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammen finns som böcker på biblioteken i Halmstad Länk till annan webbplats..

De finns också digitaliserade på kartan. Klicka på en stadsdel eller ett kulturmiljöområde som intresserar dig och lär mer.