Strandskydd

Strandskyddet är till för att alla ska ha tillgång till våra stränder och för att skydda djur och växter som lever vid stränderna.

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. I allmänhet är det förbjudet att bygga eller göra ändringar där det finns strandskydd, men du kan söka dispens från strandskyddsreglerna.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, men vissa områden har ett utökat strandskydd med upp till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du får göra. Du får till exempel inte bygga nya byggnader. Du får heller inte ändra byggnaders användning så allmänheten hindras från att vara i området, till exempel göra om en fiskebod till ett fritidshus. Andra åtgärder som inte är tillåtna är att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Undantag från strandskyddet

För att få bygga i strandskyddat område krävs oftast både dispens från strandskyddet och ett bygglov. Kontakta kommunen för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd innan du planerar ditt bygge.

Ansök om dispens från strandskyddet

I e-tjänsten för bygglov kan du ansöka om dispens från strandskyddet. Om vi beviljar din ansökan ska den granskas av länsstyrelsen. Invänta alltid länsstyrelsens beslut innan du börjar bygga.

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Ansökan ska innehålla:

  • en tomtplatsavgränsning. En tomtplatsavgränsning är det område av tomten som strandskyddsdispensen ska gälla på och enbart så pass stort område som krävs för ändamålet.
  • situationsplan, skalenlig och med eventuella befintliga byggnader markerade. På situationsplanen ska nya byggnader och anläggningar ritas in med huvudmått samt mått till strandlinjen. På denna ska även finnas med angiven tomtplatsavgränsning.
  • Vid byggnation ska fasadritningar, skalenliga i skala 1:100, lämnas in.

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.