• Halmstads webbplatser

Strandskydd

Strandskyddet är till för att alla ska ha tillgång till våra stränder och för att skydda djur och växter som lever vid stränderna.

Vad innebär strandskydd?

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. I allmänhet är det förbjudet att bygga eller göra ändringar där det finns strandskydd, men du kan söka dispens från strandskyddsreglerna.

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, men vissa områden har ett utökat strandskydd med upp till 300 meter.

Det utökade strandskyddet i Halmstad är 300 meter längs med kustlinjen samt 200 meter längs med Simlångssjöarna inklusive del av Fylleån.

Inom ett strandskyddat område är det bland annat förbjudet att:

 • bygga nya byggnader
 • ändra byggnaders användning så allmänheten hindras från att vara i området, det kan till exempel vara om du vill göra om en befintlig fiskebod till en gäststuga
 • anlägga bryggor
 • sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd
 • anlägga en grillplats
 • anlägga en parkeringsplats.

Upphävande av strandskyddet

Länsstyrelsen kan i vissa enskilda fall upphäva strandskyddet. Då krävs att specifika förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis kan strandskyddet upphävas vid en liten sjö eller ett litet vattendrag. Då krävs att sjöns storlek uppgår till omkring en hektar eller mindre eller att vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare. Det krävs också att områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten.

Ansökan om upphävande av strandskyddet hos Länsstyrelsen

Dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl

Du kan i visa fall få dispens från strandskyddet om du kan påvisa att platsen eller åtgärden omfattas av något av de särskilda skälen.

När du ansöker om dispens från strandskydd är det mycket viktigt att du redogör för vilka särskilda skäl du har för att få dispens.

Som särskilda skäl räknas att

 • marken redan är tagen i anspråk, till exempel en etablerad tomtplats.
 • platsen är avskild från stranden till exempel av en större väg eller järnväg.
 • anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan tillgodoses utanför området.
 • det finns ett angeläget allmänt intresse som till exempel tätortsutveckling, infrastruktur, friluftsliv, miljö, natur eller kulturhistoria som inte kan tillgodoses utanför området.
 • området behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det är kommunen som handlägger, beviljar eller avslår din ansökan om dispens.

För att få utföra en åtgärd i strandskyddat område krävs oftast både dispens från strandskyddet och i vissa fall även ett bygglov. Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. för att få reda på om din fastighet omfattas av strandskydd.

Tänk på att bygglov och dispens från strandskyddet är två skilda prövningar.

Byggnadsverk som normalt inte kräver bygglov, till exempel

ekonomibyggnader och bryggor, kräver ändå dispens från strandskyddet.

Vad kostar strandskyddsdispens

När du ansöker om dispens från strandskydd betalar du en avgift för ansökan. Tänk på att du måste betala även om du inte får dispens.

Hur ansöker jag

I e-tjänsten kan du ansöka om dispens från strandskyddet. Om kommunen beviljar din ansökan ska den sedan granskas av länsstyrelsen. Invänta alltid länsstyrelsens beslut innan du påbörjar åtgärden.

Tillsammans med din ansökan ska du även bifoga följande handlingar:

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i PDF-format.

I e-tjänsten kan du ansöka om dispens från strandskyddet

Överträdelser är straffbara

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser av strandskyddsbestämmelserna till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott eller inte.