• Halmstads webbplatser

Altan eller terrass

Planerar du att bygga altan, trädäck eller någon form av terrass kan du behöva söka bygglov. Det hela beror på hur du bygger och var du bygger. Det finns även vissa undantag från bygglovsplikten om det finns ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten.

En altan kan vara fristående eller sitta ihop med en byggnad. Vanligtvis har en altan en något upphöjd golvkonstruktion och ibland är altanen eller terrassen placerad på ett tak eller i ett takfall. Altanen kan vara helt öppen eller omges av ett staket, räcke av glas, plank eller mur.
En altan får däremot inte ha tak och väggar eller inglasning. Då räknas den som en tillbyggnad och ett så kallat uterum.
Hur altanen ser ut spelar således stor roll för om du behöver bygglov eller inte.

Behöver jag bygglov?

Nedanstående riktlinjer är övergripande information om vad som gör att en altan antingen är bygglovspliktig eller bygglovsbefriad. Mer detaljerad information om altaner hittar du på Boverkets hemsida Altan - Boverket Länk till annan webbplats. samt Bygglovsbefriad altan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Bygglovspliktig altan

För att en altan ska vara bygglovspliktig måste den uppfattas som en byggnad eller tillbyggnad som påverkar byggnadens volym, som exempelvis ett uterum. Detsamma gäller om den är väldigt hög eller om terrassen placeras uppe på ett tak eller i ett takfall eller är fristående. Är byggnaden eller området utpekat som kulturhistoriskt värdefullt enligt plan- och bygglagen 8 kap 13 §, krävs det också vanligtvis bygglov.

Vill du bygga in din altan till ett uterum är det andra regler som gäller. Mer om detta kan du läsa här Uterum eller glasa in altan - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.

Bygglovsbefriad altan

En uteplats med sten, trädgårdsplattor eller trätrall direkt på mark kräver inte bygglov. I plan- och bygglagen (9 kap. 2 § och 9 kap. 4 f §) finns det också undantag från bygglovsplikt för just altaner. Läs mer om detta på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

För att din altan ska vara bygglovsbefriad krävs det att nedanstående undantagsregler är uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på fastigheten.
 • Altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (attefallshus), det vill säga den får inte vara fristående.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshusets fasad.
 • Altanen måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Placeras den närmare gränsen måste berörda grannar godkänna detta. Tänk på att skriftligt godkännande alltid är bäst för båda parter. Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till allmän mark som till exempel gata, park eller cykelväg.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter i någon del. Höjden räknas från markens lägsta nivå utmed altanens utsida till dess högsta punkt. Om altanen omgärdas av ett tätt plank eller mur så räknas detta in i totalhöjden. Ett glest, genomsiktligt och luftigt staket räknas inte in i höjden. Se exempel på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..
 • Den får inte uppföras på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt (då krävs det bygglov).
 • Bygger du inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag behöver du normalt sett strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Läs mer om strandskyddsdispens.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden

I Halmstad finns byggnader eller bebyggelseområden som bedöms som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. I dessa fall gäller inte lovbefrielsen. Det betyder att även om din altan uppfyller alla ovanstående undantagsregler, behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i ett sådant område.
Är du osäker på vad som gäller rekommenderar vi dig att antingen ta kontakt med vår bygglovsrådgivning Bygglovsrådgivning - Halmstads kommun Länk till annan webbplats. eller skicka in en ansökan om bygglov för bedömning.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en altan som kräver bygglov och ansökan är komplett, har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Om din altan är bygglovspliktig behöver du inkomma med en bygglovsansökan och vi behöver då följande handlingar:

 • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta i skala 1:400. På denna ska du rita in altanen eller trädäcket och ange bredd och längd samt avstånd till tomtgränser. En enkel nybyggnadskarta beställer du här Kartor - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som altanen är med på med marknivåer, både nya och befintliga. Ritningarna ska redovisa hur din tomt eller ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart.
 • Sektionsritning skala 1:100. Sektionsritningen visar hur din altan är uppbyggd och hur den ansluter till såväl befintlig marknivå som till golvhöjd i den befintliga byggnaden. Tänk på att även altanen behöver vara tillgänglig.
 • Planritning skala 1:100. Planritningen visar hur din altan ansluter till den befintliga byggnaden. Vår bedömning går snabbare om du även redovisar intilliggande rumsfunktioner.

Mer om ritningar och vilka krav som ställs på dessa kan du läsa om här Ritningar och handlingar för bygglov - Halmstads kommun Länk till annan webbplats..

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga en altan.