Altan eller terrass

Med altan, uteplats eller terrass menar vi själva ”golvet” som är anordnad på marken. Vill du bygga in din altan eller sätta upp ett plank eller en mur runt om gäller andra regler.

Det finns tre olika slag av altaner:

 • Låga som inte påverkar byggnadens yttre utseende markant eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad.
 • Högre som påverkar byggnadens yttre utseende markant eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad.
 • Bygglovsbefriade.

Behöver jag bygglov?

Altaner som påverkar byggnadens yttre utseende markant eller kan uppfattas som en byggnad eller tillbyggnad kräver bygglov. Tänk särskilt på detta om du bor i ett hus eller i ett område med kulturhistoriskt värde.

En lägre altan som inte påverkar byggnadens yttre utseende markant eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad kräver varken bygglov eller anmälan.

En bygglovbefriad altan kräver varken bygglov eller anmälan.

Förutsättningar

 • Lägre altan som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  Det är rättspraxis som styr hur höga dessa altaner får vara. Normalt brukar man anse att en höjd på 1,2 meter inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller betraktas som en byggnad eller tillbyggnad. Då dessa åtgärder är bygglovfria finns det heller inga regler kring hur nära tomtgräns de får vara. Tänk bara på att inte orsaka problem för din granne. Berör altanen byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan.
 • Bygglovbefriad altan
  Altaner som har stor påverkan på byggnadens yttre utseende eller kan betraktas som en tillbyggnad kan under visa förutsättningar ändå bli bygglovbefriade. De kräver inte heller en anmälan om de inte berör byggnadens bärande konstruktion. För dessa gäller:
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
 • Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en altan som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur kommunens primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska du rita in altanen eller trädäcket och ange bredd och längd samt avstånd till tomtgränser.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som altanen är med på med marknivåer, både nya och befintliga.

Ritningarna ska redovisa hur din tomt eller ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga en altan.