Bygga till huset

Med en tillbyggnad menas att en befintlig byggnads volym ökar. Det kan vara exempelvis en ny bostadsdel. För att göra tillbyggnad på ditt hus krävs oftast bygglov.

Om ditt område omfattas av en detaljplan så finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag

 • Din tillbyggnad ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.
 • Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en tillbyggnad alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull i kommunens karttjänst. Länk till annan webbplats.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

 • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått. Beställ en enkel nybyggnadskarta hos kommunen.

Se exempel på situationsplan för tillbyggnad

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad tillbyggnad.

 • Markera avstånd till tomtgräns
 • Markera tillbyggnadens höjd genom färdig golvhöjd (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in exempelvis rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.

Se exempel på planritningar för tillbyggnad

Exempelritning planritning tillbyggnad
Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.
 • Visa gärna möblering.
 • Ny byggnadsdel visas genom att väggarna är skrafferade (fyllda)
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns

Se exempel på fasadritning för tillbyggnad

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Det som ska byggas till är tydligt markerat.
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje.
 • I nedre exemplet är tillbyggnaden en egen volym, som gör det tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.
  • Sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud.

  Se exempel på sektionsritning för tillbyggnad

  Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
  • Sektionsritningen ovan visar våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och takvinkel.
  • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
  • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i tekniskt samråd.
  • Vid större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera.

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  Behöver jag en kontrollansvarig?

  Det kan krävas en kontrollansvarig om exempelvis tillbyggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i tillbyggnaden. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..

  Hur ansöker jag?

  Ansök om bygglov och andra åtgärder

  Hur lång tid tar det?

  Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

  Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Här nedan ser du vilka handlingar du behöver ta fram inför startbeskedet.

  • Konstruktionsritning skala 1:50 eller 1:100. På ritningen ska det framgå detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten.
  • Färdigställandeskydd.