• Halmstads webbplatser

Bygga till huset

Med en tillbyggnad menas att en befintlig byggnads volym ökar. Det kan vara exempelvis en ny bostadsdel. För att göra tillbyggnad på ditt hus krävs oftast bygglov.

För att göra tillbyggnad på ditt hus krävs oftast bygglov.

Om ditt område omfattas av en detaljplan så finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

En tillbyggnad ansluter direkt till den befintliga byggnaden. Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla de krav som ställs på en bostad enligt Boverkets byggregler (BBR). Reglerna ställer bland annat krav på tillgänglighet, dagsljus, rumshöjd, brandsäkerhet och energivärden.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver vanligtvis bygglov för att bygga ut ditt hus.

Undantag för en- och tvåbostadshus

 • Om tillbyggnaden ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad Länk till annan webbplats. behöver du inte söka bygglov. Du behöver då istället lämna in en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse får du bygga en tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.

Innan du ansöker

 • Kontrollera om det finns en detaljplan som anger vad du får bygga på din fastighet. Detaljplanen anger oftast vad du får bygga, hur stort du får bygga och var du får placera din byggnad. Detaljplanerna, pågående detaljplaner och eventuellt planerade ändringar av detaljplaner hittar du via kommunens karttjänst. Länk till annan webbplats.
 • Är din byggnad kulturhistoriskt klassad eller ligger inom kulturhistoriskt utpekat område? Detta är viktigt att veta och kan påverka ditt projekt. Även denna information hittar du på kommunens karttjänst. Länk till annan webbplats.
 • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.. Detta gäller vanligtvis om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område.
 • Prata gärna med dina grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening om dina planer.
 • Tänk på att även den tillbyggnad som du planerar att bygga behöver uppfylla de krav som Boverkets byggregler (BBR) ställer på byggnader.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

 • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått. Beställ en enkel nybyggnadskarta hos kommunen.

Se exempel på situationsplan för tillbyggnad

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad tillbyggnad.

 • Markera avstånd till tomtgräns
 • Markera tillbyggnadens höjd genom färdig golvhöjd (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in exempelvis rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.

Se exempel på planritningar för tillbyggnad

Exempelritning planritning tillbyggnad
Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.
 • Visa gärna möblering.
 • Ny byggnadsdel visas genom att väggarna är skrafferade (fyllda)
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.Tänk på att ny projekterad mark bör ansluta till befintliga marknivåer 1-2 meter innanför tomtgräns för en så bra anslutning som möjligt till grannfastigheten.

Se exempel på fasadritning för tillbyggnad

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Det som ska byggas till är tydligt markerat.
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje.
 • I nedre exemplet är tillbyggnaden en egen volym, som gör det tydligt vad som är nytt och vad som är befintligt.
  • Sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud.

  Se exempel på sektionsritning för tillbyggnad

  Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
  • Sektionsritningen ovan visar våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och takvinkel.
  • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
  • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i tekniskt samråd.
  • Vid större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera.

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  Behöver jag en kontrollansvarig?

  Det kan krävas en kontrollansvarig om exempelvis tillbyggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i tillbyggnaden. Läs mer om vad en kontrollansvarig är Länk till annan webbplats..

  Hur ansöker jag?

  Ansök om bygglov och andra åtgärder

  Hur lång tid tar det?

  Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

  Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

  En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Är tillbyggnaden av enklare karaktär som inte kräver någon kontrollansvarig, kan vi oftast ge startbesked i samband med bygglovet. Är tillbyggnaden större och det krävs en kontrollansvarig, kontrollplan och tekniskt samråd, behöver vi få in fler handlingar inför startbeskedet. Vilka handlingar vi behöver beror på vilka förutsättningar som gäller för just din åtgärd. Här nedan ser du vilka handlingar du kan behöva ta fram inför startbeskedet.

  • Konstruktionsritning skala 1:50 eller 1:100. På ritningen ska det framgå detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Brandskyddsbeskrivning.
  • Eventuellt färdigställandeskydd.