• Halmstads webbplatser

Riva en byggnad eller byggnadsdel

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver det oftast rivningslov. 

När krävs det rivningslov?

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel regel är att om byggnaden ligger i ett område med detaljplan och du behöver bygglov för att bygga något krävs det rivningslov för att riva det. Du kan se vilka områden som omfattas av detaljplan via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Utanför detaljplan

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte rivningslov för att riva byggnader, men det kan finnas särskilda områden som har andra regler. Du kan se om ditt område har särskilda bestämmelser via kommunens karttjänst. Länk till annan webbplats.

Om du ska riva en komplementbyggnad krävs varken bygglov eller anmälan utanför planlagt område. Men om du ska riva en huvudbyggnad, så som ett enbostadshus, en industrilokal eller likande krävs dock en anmälan och att du inväntar ett startbesked innan du påbörjar rivningsåtgärden.

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad och sedan bygga något nytt kan du ansöka om rivningslov i samband med din bygglovsansökan. Då kryssar du i även rivningslov i din ansökan och förklarar på nybyggnadskarta vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.

Materialinventering

Du ska alltid göra en materialinventering inför rivningen där du anger de material du förväntar finns i byggnaden samt hur du planerar att de ska tas omhand i samband med rivningen.

Det är viktigt att inventeringen utförs av någon med god kunskap och erfarenhet inom området. Om byggnaden som ska rivas innehåller miljö- och hälsofarliga material ska det anmälas till kommunen separat.

Miljö-och hälsofarliga ämnen

Om du misstänker att det förekommer miljö-och hälsofarliga ämnen behöver du utreda det, ibland kan det krävas provtagning för att säkerställa det.

Du behöver exempelvis inventera och sanera det miljö- och hälsofarliga ämnet PCB om du äger en byggnad eller anläggning som uppfördes eller renoverades mellan 1956 och 1973. Såväl inventeringen som saneringen kräver en separat anmälan. Länk till anmälan om PCB Länk till annan webbplats.

Återanvänd gärna ditt byggmaterial

Du eller någon annan kan kanske återanvända ditt rivna tegel eller ett gammalt fönster du inte längre ska ha. Genom återbruk minskar du den negativa klimatpåverkan. Det finns en marknad för att såväl köpa som sälja begagnat material. I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om varje material, det är lagkrav på att du ska tänka över möjligheten att återanvända byggprodukter.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

  • Kontrollplan för rivning samt miljöinventering.

En kontrollplan ska ange vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också ange vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller såväl farligt avfall som annat avfall. I kontrollplanen ska det särskilt anges hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Redovisning av säker hantering av farliga ämnen kan innebära att byggherren måste identifiera exempelvis stombeklädnader, ytskikt, fästmassor och tekniska installationer som innehåller PVC, asbest, kvicksilver eller andra farliga ämnen. Redovisningen ska också redogöra för hur materialet tas om hand.

  • Situationsplan i skala 1:400. På denna ska byggnaden som ska rivas markeras tydligt.
  • Eventuellt ett foto på det som ska rivas.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet Länk till annan webbplats..

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För att riva en byggnad eller del av en byggnad kan det krävas en kontrollansvarig. Om det krävs en kontrollansvarig så ska ni gemensamt ta fram ett förslag till kontrollplan. Om det förekommer avvikelser från vad som föreskrivs i kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.