• Halmstads webbplatser

Eldstad eller braskamin

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla det till kommunen och invänta beslut om startbesked.

Innan du installerar en eldstad behöver du göra en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked. Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det även behövas ett bygglov för utvändig ändring.

Kontrollera även att detaljplan eller områdesbestämmelser inte har några restriktioner för användande av eldstad. Det kan även finnas lokala stadgar som anger vad som är tillåtet och du är själv ansvarig att kontrollera detta med din förening.

När behöver jag göra en anmälan?

Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av eldstad och rökkanal som kräver anmälan är:

  • Vid insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.

Ändringar som normalt sett inte behöver anmälas

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till befintlig rökkanal.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

  • Planritning där braskaminen eller eldstadens placering är markerad.
  • Prestandadeklaration eldstad. Dokument hittar du i regel på återförsäljarens hemsida.
  • Prestandadeklaration rökkanal. Ska du installera en ny rökkanal krävs det en prestandadeklaration även för denna. Dokumenten ska återförsäljaren tillhandahålla.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad och måttsatt. Tänk på att även om skorstenen är befintlig behöver du redovisa att den uppfyller dagens krav.

Kommunen kan komma att kräva in fler handlingar än dessa. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur anmäler jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Invänta startbesked

Om du installerar en ny braskamin utan startbesked eller börjar använda din braskamin utan slutbesked får du betala en sanktionsavgift.

I startbeskedet framgår vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din sotare efter att du installerat eldstaden tillsammans med din signerade kontrollplan. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.

Prata med dina grannar

Det kan vara bra att prata med dina grannar innan du börjar bygga. Om kommunen får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden, tänk därför igenom val av eldstad och skorstenens placering.

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler följs vid installation och eldning. Läs vidare på Boverkets webbplats om byggregler Länk till annan webbplats.. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga.

Du är även ansvarig för taksäkerheten. För att sotningen ska kunna utföras måste sotaren kunna ta sig upp och förflytta sig på taket från uppstigningsstället till skorstenen på ett säkert sätt.

Det är också viktig att rummet har god ventilation, eftersom elden konsumerar syret i luften. Eldstaden får inte heller osa in.

Placering av skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege. Mer information hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Besiktning

När du installerat eldstaden behöver du ta kontakt med sotare för att besiktiga eldstaden. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen.