Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden.

Vanliga ritningar och handlingar

Här beskriver vi vanliga ritningar och handlingar du kan behöva skicka in.

Planritning

Det är en ritning som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara i skala 1:100.

Se exempel på planritning för nybyggnad av garage

Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.

Situationsplan

Det är en ritning som visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens karta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.

Se exempel på situationsplan för nybyggnad av garage

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad nybyggnad av garage.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • "Prickad" mark på kartan brukar normatl betyda att man enligt detaljplanen inte får bygga på den marken.
 • Ett avstånd på cirka 6 meter ger möjlighet att parkera framför garageporten utan att stå på gatan.

Sektionsritning

Det är en ritning som visar en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Skalan ska vara 1:100.

Se exempel på sektionsritning för nybyggnad av garage

Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
 • Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen.
 • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
 • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i eventuellt tekniskt samråd.

Fasadritningar

Det är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Skalan ska vara 1:100.

Se exempel på fasadritning för nybyggnad av garage

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).
 • Redovisa materialval och kulör. (Tips: anpassa material och kulör efter bostadshuset!)
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje och ny marknivå med heldragen linje.
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.

Nybyggnadskarta

När du bygger nytt ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens mått och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Beställ nybyggnadskarta

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att ritningarna är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått är korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på ritningarna

 • information om vad som finns på ritningen
 • fastighetsbeteckning
 • skala
 • ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
 • datum så att olika versioner kan skiljas från varandra

Äldre ritningar

Äldre ritningar över byggnader hittar du i kommunens ritningsarkiv. 

Beställ äldre ritningar av fastighet