• Halmstads webbplatser

Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden.

Vanliga ritningar och handlingar

Här beskriver vi vanliga ritningar och handlingar du kan behöva skicka in.

Planritning

Det är en ritning som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara i skala 1:100.

Se exempel på planritning för nybyggnad av garage

Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area.

Situationsplan

Det är en ritning som visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens karta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.

Se exempel på situationsplan för nybyggnad av garage

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad nybyggnad av garage.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • "Prickad" mark på kartan brukar normatl betyda att man enligt detaljplanen inte får bygga på den marken.
 • Ett avstånd på cirka 6 meter ger möjlighet att parkera framför garageporten utan att stå på gatan.

Sektionsritning

Det är en ritning som visar en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Skalan ska vara 1:100.

Se exempel på sektionsritning för nybyggnad av garage

Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
 • Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen.
 • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
 • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas i eventuellt tekniskt samråd.

Fasadritningar

Det är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Skalan ska vara 1:100.

Se exempel på fasadritning för nybyggnad av garage

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).
 • Redovisa materialval och kulör. (Tips: anpassa material och kulör efter bostadshuset!)
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje och ny marknivå med heldragen linje.
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.

Nybyggnadskarta

När du bygger nytt ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens mått och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Beställ nybyggnadskarta

Fackmässigt utförda ritningar

Det här behöver vi för vår bedömning

När du ansöker om bygglov är det viktigt att ritningarna är fackmässigt utförda och ritade på ett korrekt sätt.

Det är viktigt att ritningarna är tydliga och rena eftersom de inte bara ska arkiveras under lång tid, utan även kunna tolkas och läsas av oss om kanske 50 år.
Med hjälp av ritningarna ska det vara enkelt att avgöra vad du önskar utföra. Det du har ritat på pappret ska motsvara verkligheten och vara en förminskad kopia av det du ska bygga.

Detaljerna är viktiga
Detaljer som stående eller liggande panel, foder runt fönster och dörrar, spröjs, vindskivor, takmaterial med mera ska exempelvis synas på fasadritningarna.
Ett vanligt fel som inte godtas, är om exempelvis fönster och innerväggar är ritade med enkla streck. Foder runt fönster och dörrar ska redovisas med två linjer som motsvarar bredden på brädan, inner- eller ytterväggar ska redovisas med rätt tjocklek etc. Däremot ska byggnader på situationsplanen ritas in på kartan med endast en linje. Linjen ska visa ytan (fotavtrycket) som byggnaderna upptar, det vill säga byggnadens yttermått.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt rekommenderar vi dig att anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna bli bra ritade från början och ditt ärende kommer gå snabbare och enklare att hantera.

Tänk på det här innan du börjar:

 • Ta med fördel hjälp av våra exempelritningar som du hittar ovan.
 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om du tycker att det är lättare. Detta måste du dock sedan överföra till ett helt vitt papper som du skickar in med ansökan.
  • Var noggrann och använd linjal. Använd helst inte blyerts men om, använd en vässad penna för att få tydliga och skarpa linjer.
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 eller 1:50. Att rita i skala innebär att byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger. Till exempel motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten för skala 1:100 (eftersom verkligheten förminskats 100 gånger).
 • Om du gör ritningen i ett ritprogram i din dator, gör om den till en PDF innan du skickar in den. Om du ritar med penna och papper ska ritningen skannas in i rätt skala och göras om till en PDF. Det duger inte att du fotograferar av ritningen med din mobiltelefon och skickar in den.

Vad dina ritningar ska innehålla:

 • Samtliga ritningar ska innehålla en skalstock och ritningshuvud. Information som ska finnas med i ritningshuvudet är fastighetsbeteckning, vad ritningen visar och vad åtgärden avser, datum när ritningen gjordes, revideringsdatum och vem som har ritat (se exempelritning för fasadritningar ovan). Många gånger återanvänds gamla ritningar. Tänk då på att uppdatera informationen i ritningshuvudet så att denna är korrekt och inte anger fel åtgärd, datum m.m.
 • För de flesta åtgärder krävs både plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100.
 • Vi nybyggnation (ej ändring av fasad) ska fasadritningen även innehålla en marksektion som visar markens nivå ut till tomtgräns. Marksektionen ska visa plushöjder för såväl befintlig marknivå som ny marknivå. Tänk på att eventuellt nya marknivåer ska ansluta till befintliga marknivåer ca 1–2 meter innan tomtgränsen för en så bra anslutning som möjligt till de befintliga marknivåerna på grannfastigheten.
 • Gör du stora förändringar av marknivåerna, mer än 50 cm, är detta en lovpliktig åtgärd som innebär att du även behöver söka marklov.
 • Oavsett om du bygger ett enbostadshus för permanentboende eller ett fritidshus är det viktigt tomten är tillgänglig hela vägen fram till huset. Detta behöver du redovisa i ritningen.
 • Vid nybyggnation behöver du ange plushöjd för färdigt golv. Detta redovisas bäst i sektionsritningen samt i situationsplanen (nybyggnadskartan).
 • Ska du bygga nytt krävs det oftast att din åtgärd ritas in på en karta som du beställer av kommunens kartavdelning. Beroende på vad du ska bygga kan det krävas en primärkarta, enkel nybyggnadskarta eller nybyggnadskarta. Kartorna hittar du via denna länk: Kartor, mätning och lantmäteri - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.
 • När du ritat in din åtgärd på kartan blir detta din situationsplan. Byggnaden ska innehålla minst två avståndsmått, vinkelrätt från två olika fastighetsgränser för att kunna fastställa byggnadens placering (se exempel för situationsplan ovan).
 • Det är viktigt att du tydligt anger byggnadens huvudmått i planritning och situationsplan. I sektionsritningen redovisar du byggnadens byggnadshöjd, nockhöjd samt invändig rumshöjd.
 • Om du bygger till eller ändrar befintlig fasad, markera tydligt vad som tillkommer eller ändras. I de allra flesta fall behöver vi även en uppmätningsritning som visar hur den befintliga byggnaden ser ut för att kunna bedöma förändringarna som du önskar göra.

Äldre ritningar

Äldre ritningar över byggnader hittar du i kommunens ritningsarkiv.

Beställ äldre ritningar av fastighet