Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om lov eller gör en anmälan är det viktigt att du lämnar rätt handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga.

I normalfallet behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan och ett antal ritningar som beskriver åtgärden.

Vanliga ritningar och handlingar

Här beskriver vi vanliga ritningar och handlingar du kan behöva skicka in.

Planritning

Det är en ritning som visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara i skala 1:100.

Situationsplan

Det är en ritning som visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.

Sektionsritning

Det är en ritning som visar en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Skalan ska vara 1:100.

Fasadritningar

Det är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader. Skalan ska vara 1:100.

Nybyggnadskarta

När du bygger nytt ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Läs mer om hur du beställer nybyggnadskartan. På nybyggnadskartan ska du rita in byggnadens mått och mått från byggnaden till två tomtgränser.

Fackmannamässiga ritningar

Det är viktigt att ritningarna är fackmanna­mässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått är korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

När det gäller enklare ritningar kan du i vissa fall göra dem själv, men i många fall är det bättre att ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Det här ska finnas med på ritningarna

  • information om vad som finns på ritningen
  • fastighetsbeteckning
  • skala
  • ett ritningsnummer som du själv bestämmer, till exempel "Ritning 1"
  • datum så att olika versioner kan skiljas från varandra

Äldre ritningar

Äldre ritningar över byggnader finns i kommunens ritningsarkiv. 

Beställ äldre ritningar av fastighet