• Halmstads webbplatser

Garage eller carport

Garage eller carport kräver bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Om ditt garage eller carport omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelse så finns bestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för ett garage eller en carport.

Undantag

 • Ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus Länk till annan webbplats. eller attefallstillbyggnad Länk till annan webbplats.. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder. Läs mer om attefalllshus här Länk till annan webbplats..
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en komplementbyggnad utan bygglov under följande förutsättningar:
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
  • Komplementbyggnaden ska vara fristående
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till ditt en-eller tvåbostadshuset
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området
  • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

 • Situationsplan upprättas på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. Du ska rita in byggnaden och ange bredd och längd, placeringsmått samt färdig golvhöjd. Beställ en enkel nybyggnadskarta hos kommunen.

Se exempel på situationsplan för nybyggnad av garage

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad

Exempel på en situationsplan med inritad nybyggnad av garage.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Måttsätt tillbyggnaden
 • "Prickad" mark på kartan brukar normalt betyda att man enligt detaljplanen inte får bygga på den marken.
 • Du bör alltid placera din byggnad på minst 6 meter avstånd till vägen så att du kan parkera framför byggnaden utan att stå på gatan.
 • Planritning i skala 1:100. På den ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.

Se exempel på planritningar för nybyggnad av garage

Exempelritning planritning tillbyggnad
 • Markera var sektionen genom huset är tagen (A)
 • Ange gärna rummets funktion och area. Redovisa även om du planerar att dra in vatten i byggnaden och om du planerar ha en golvbrunn.

Fasadritning i skala 1:100. På den ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.

Se exempel på fasadritning för nybyggnad av garage

Exempel på fasadritning tillbyggnad, fasad mot öster
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer bör redovisas till närliggande tomtgräns (TG).
 • Redovisa materialval och kulör. (Tips: anpassa material och kulör efter bostadshuset!)
Fasadritning, exempel för tillbyggnad
 • Där marknivån ändras redovisas den befintliga nivån med en streckad linje och ny marknivå med heldragen linje.
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till eventuellt dike.

Sektionsritning i skala 1:100 med ritningshuvud.

Se exempel på sektionsritning för nybyggnad av garage

Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
 • Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen.
 • Detalj av mötet mellan tak- och väggkonstruktion redovisas i tekniskt samråd (inringat på bilden)
 • Detalj av grundläggningen (inringat på bilden) redovisas inför startbesked.

Brandskyddsbeskrivning

Du ska alltid vid nybyggnation redovisa en brandskyddsbeskrivning där du redovisar bland annat hur du planerar att förhindra brandspridning mellan byggnader. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skydd mot brandspridning på Boverkets webbplats.

Ritningar - formaila

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För ett garage eller en carport krävs det normalt inte en kontrollansvarig. Kontakta kommunen för mer information.