• Halmstads webbplatser

Staket, plank eller mur

När du ska uppföra, flytta eller väsentligt ändra en mur, ett plank eller staket kan det krävas bygglov. Innan du börjar planera utformning och storlek är det viktigt att du tar hänsyn till områdets karaktär och vilka förutsättningar som din tomt medger.

Följande information ger en kortfattad beskrivning på vad som är bygglovspliktigt och även vilka undantag som gäller från denna plikt, dvs vad som är bygglovsbefriat.
Fullständig information om såväl gällande lagstiftning som rättspraxis och även exempel på bedömningar av olika utformning, hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Behöver jag bygglov?

Lagstiftningen skiljer på murar, plank och staket. Om du i Halmstads kommun, inom detaljplanerat område, vill bygga ett staket eller plank som inte är högre än 110 cm, krävs det inget bygglov.

För tätare och högre konstruktioner än 110 cm, kan det krävas bygglov. Höjden mäts från marknivå intill konstruktionen till dess högsta punkt. För att avgöra bygglovsplikten krävs en bedömning av såväl storlek som utformning, placering, och påverkan på omgivningen i stort och dina grannar.

För mer beständiga murar och även stödmurar gäller dock att bygglov alltid krävs om de är högre än 40 cm.
Bor du utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att bygga plank eller mur i omedelbar närhet till bostadshuset. Bygger du närmre tomtgränsen än 4,5 meter behöver du dock ha din grannes godkännande.

Plank eller mur för uteplats

För murar eller plank som skyddar en uteplats inom detaljplanerat område kan dessa under vissa förutsättningar vara bygglovsbefriade. Följande behöver då vara uppfyllt:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmare placering.
 • Att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Planket eller muren får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.

Mer information om bygglovsbefriade altaner och skyddade uteplatser med tillhörande plank eller mur, hittar du på Boverkets webbplats Bygglovsbefriad altan - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats. och Bygglovsbefriad skyddad uteplats - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats. samt Altan - Boverket Länk till annan webbplats..

Tänk på följande:

 • Oavsett om en mur eller ett plank kräver bygglov eller inte, kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.
 • Om din fastighet är belastad med servitut, ledningsrätt eller ett så kallat U-område, får du inte bygga en mur eller plank där.
 • Om det finns hav, sjö eller andra vattendrag i närheten av platsen för det du vill bygga, kan ditt byggnadsverk få en avhållande effekt för allmänheten och därmed även påverka placeringen för ditt staket, plank eller mur.
 • Även om det inte krävs bygglov för ditt staket är det viktigt att tänka på att sikten är fri vid utfarter och korsningar vid såväl gator som vid gång- och cykelbanor. För fri sikt gäller samma regler som för häckar. Mer om den så kallade sikttriangeln kan du läsa på Häckar, träd och buskage på privat mark - Halmstads kommun Länk till annan webbplats.
 • Om du är osäker på exakt var din fastighetsgräns går så kan du beställa en så kallad gränsutvisning. Du kan läsa mer om du hur du beställer en gränsutvisning här.

Tips på materialval för din mur eller plank

Det kommande planket eller muren är ett komplement till ditt hus. Därför är det bra om både material och kulör harmonierar med husets fasad och utformning och kanske även markbeläggning.

Det är också bra att fundera över hur planket eller muren passar in i den övriga omgivningen.
Tänk på att den fina sidan bör vändas utåt mot grannen, gatan eller allmän plats. Och ingenting hindrar att du har en fin sida även inåt mot trädgården.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska plank eller mur ritas in med längdmått och mått till tomtgräns. Om planket eller muren har olika utseende eller höjder på olika sträckningar ska detta framgå med uppdelade längdmått och anvisningar.

Fasad- och sektionsritning som visar vy från sidan, med höjdmått, skalenlig samt med ritningshuvud. Om planket eller muren ser olika ut från de båda sidorna behöver vi ha in vy från båda sidor samt anvisning vilken sida som vetter åt vilket väderstreck.

Exempel på hur ritningar för plank ska se ut

Exempelritning situationsplan för plank

Situationsplan

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från en karta i rätt skala med alla befintliga byggnader och eventuella murar inmätta. Måttsätt planket och avstånd till tomtgräns. Sätt ut skala (skalstock) och ritningshuvud. Kartan från kommunen är ofta i skala 1:400 men ofta blir situationsplanen lättare att läsa i en större skala, exempelvis
1:200, när man vill visa mindre byggnadsdelar som plank och murar.

Fasadritning syd

Fasadritning

Här ovan är planket ritat i sitt sammanhang med hus och träd i ljusgrått. Endast själva planket behöver ritas upp för bygglovsansökan. Plankets olika höjder är utsatta, och även längden.

Mått med en ring runt är referenser och behöver inte ritas med. På denna ritning har måttet 0.8 m en ring för att visa höjden för sikttriangeln i gatuhörnet.

Exempel på hur ritningar för mur med markuppfyllnad ska se ut

Exempelritning situationsplan för mur och markuppfyllnad

Situationsplan

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från en karta i rätt skala med alla befintliga byggnader och eventuella murar inmätta. Rita in och måttsätt muren och avstånd till tomtgräns.

Sätt ut skala (skalstock) och ritningshuvud. Kartan från kommunen är ofta i skala 1:400 men ofta blir situationsplanen lättare att läsa i en större skala, exempelvis 1:200, när man vill visa mindre byggnadsdelar som plank och murar.

På ovan situationsplan är också markutfyllnad inritad med streckad yta.

Fasadritning syd mur och markuppfyllnad

Fasadritning

Här ovan är muren och markuppfyllnad ritat i sitt sammanhang med hus och träd i ljusgrått. Endast själva muren och markuppfyllnaden behöver ritas upp för bygglovsansökan. Måttsätt murens höjd samt sätt ut höjdpilar.
Mått med en ring runt är bara referenser eller finns på en tidigare ritning. Dubbla mått behöver inte skrivas.
Om marknivån ändras, redovisas både den befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas ut till tomtgräns (TG).
Markera markuppfyllnaden med skraffering (mönster, exempelvis prickar eller streck).

Fasadritning Öst

Fasadritning

Tänk på att redovisa material och färg på muren.
Tips: tänk på att skapa fall från huset för att underlätta vattenavrinningen.

Ritning sektion AA

Sektionsritning

Markera befintlig marklinje med en streckad linje.

Sektionsritning BB

Sektionsritning

Tips: om du fyller upp med jord, tänk på att skydda det befintliga huset genom isolering och dränering.

Tänk på fallrisken vid nivåskillnader. Staket, häckar och planteringar är olika sätt att begränsa risken för personskador och olyckor.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, för att bygga staket, plank eller mur krävs inte en kontrollansvarig.