Ändra fasad

Vill du byta takmaterial eller takfärg, byta fasadmaterial eller måla om husets fasad i en ny färg? Du kanske vill sätta in nya eller ändra storlek på fönster eller dörrar? Då det kan det krävas bygglov beroende på hur förändringen påverkar byggnaden.

Att ändra fasaden eller takets utseende inom detaljplanerat område kräver ofta bygglov. För en- och tvåbostadshus finns det vissa undantag från bygglovskrav. Då får man utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om detta inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur en byggnad ska se ut och vilka material eller färger som får finnas i just detta område.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller vill se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, kan du själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en ändring av byggnadens yttre utseende alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Via kommunens karttjänst kan du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan din fasadändring i enskilda fall påverka området mellan din byggnad och vattnet. Sätter du upp stora fönster mot vattnet kan området där allmänheten får vistas, mellan byggnaden och vattnet, upplevas som mer privat. Läs mer om strandskydd och strandskyddsdispens.

Kontakta kommunen om du är osäker på om din ändring kräver bygglov.

Behöver jag en kontrollansvarig?

För att göra en fasadändring krävs det oftast inte en kontrollansvarig, om inte ändringen medför exempelvis stora ändringar i konstruktioner eller bärande delar.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

  • Fasadritning på de fasader som ska ändras i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Fasadritningar eller foton med nuvarande utseende på de fasader som ska ändras.
  • Eventuell produktinformation på de material som du ska ändra till om till exempel färger eller materialet är ovanligt och svårt att beskriva.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder