• Halmstads webbplatser

Du som är som god man eller förvaltare

Så sköter du ditt uppdrag och hanterar olika situationer som kan uppstå.

Ditt uppdrag

Du ska redovisa ditt uppdrag en gång per år och när du avslutar ditt uppdrag.

 • Innan 1 mars varje år ska du göra en årsräkning och en redogörelse.
 • Inom en månad efter avslutat uppdrag ska du göra en sluträkning och en redogörelse.
Gör en årsräkning eller sluträkning
Gör en redogörelse

När du får ett nytt uppdrag

När du får en ny huvudman behöver du lära känna personen, sätta dig in i uppdraget och göra vissa förberedelser.

Följ checklistan i handboken du fått av överförmyndaren. Har du inte möjlighet att läsa boken, kontakta kommunen för att få hjälp.

Kontrollera huvudmannens inkomster och tillgångar för att räkna ut vem som bekostar arvodet, under förutsättning av huvudmannen förstår vad saken gäller. läs mer under "Ditt arvode" nedan.

Gör en förteckning över tillgångar och skulder

Stöd till dig

Stöd från överförmyndaren

Som ny god man får du personlig kontakt med överförmyndaren i början av ditt uppdrag och inför din redovisning. Efter tre månader erbjuds du en uppföljningsutbildning om hur det går i ditt uppdrag. Du får även en handbok med praktisk information om att vara god man eller förvaltare, och hur du hanterar olika situationer.

Vill du repetera, kan du en titt på utbildningsmaterialet:

Grunderna i redovisning

Stöd från godmans- och förvaltarföreningen

Om du vill prata med och få stöd av andra som har liknande uppdrag som dig, kontakta Hallands godmans- och förvaltarförening Länk till annan webbplats.. De anordnar nätverkscaféer för gode män och förvaltare, erbjuder mentorskap och har en diskussionsgrupp på Facebook.

GMFpodden

Podden tar upp frågor, tankar och problem som du kan kommer i kontakt med för att på ett enkelt och snabbt sätt ge hjälp och stöd i ditt uppdrag. GMFpodden hittar du genom någon av apparna: Spotify, Podbean, Google Podcasts eller Podcaster. Du kan även lyssna på avsnitten och skicka in egna förslag på frågor här:

Ditt arvode

Ditt arvode betalas ut årligen, efter att din årsräkning eller sluträkning och redogörelse granskats av överförmyndaren.

Storleken på arvodet beror på uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Normal storlek på arvode för ”förvalta egendom” och ”sörja för person” är antingen 10, 13 eller 18 procent av ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats., men kan justeras uppåt eller nedåt.

Du kan även få ersättning för kostnader för exempelvis resor och porto.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet

Om huvudmannen har en inkomst som överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet Länk till annan webbplats. eller tillgångar som överstiger 2 gånger prisbasbeloppet ska huvudmannen stå för arvodet. I annat fall är det kommunen där huvudmannen är folkbokförd som står för arvodet.

Om det är huvudmannen som betalar ditt arvode, tar du själv ut det från huvudmannens bankkonto. För att kunna göra det behöver du arvodesbeslutet, eftersom det gäller som uttagsmedgivande. Du behöver alltså inte ansöka hos överförmyndaren om att ta ut pengarna.

Ansök om merkostadsersättning

Om det är din huvudman som betalar ditt arvode, ska du ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan åt huvudmannen.

Försäkringskassans handläggningstid är lång, så ansök om merkostnadsersättning åt din huvudman ett par månader i förväg.

Abetsgivaravgifter och göra skatteavdrag

Huvudmannen ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för arvodet. Om det istället är kommunen som står för arvodet är detta redan avdraget från ditt arvode när du får det utbetalt.

Har du frågor om arvodet, kontakta kommunen.

Anteckningar, handlingar och underlag till redovisningen

Varje år kommer du att behöva lämna en redovisning till överförmyndaren. För att underlätta inför redovisningen, för löpande anteckningar i årsräkningen med löpande redovisning från början.

För löpande bokföring i årsräkningen

Spara alla kvitton, räkningar och övriga handlingar samlade i en pärm i tre år efter att ärendet har upphört. Därefter ska du skicka dem till den som har rätt att ta emot dem (huvudmannen, huvudmannens dödsbo eller ny god man eller förvaltare).

Underlag från Försäkringskassan

Du kan beställa underlag till din årsredovisning på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.

Synpunkter på ditt uppdrag

Om samarbetet med din huvudman inte fungerar, börja med att prata med varandra. Hjälper inte det, skicka in dina synpunkter skriftligen till överförmyndaren via e-post eller post. Känner du att det inte fungerar kan du ansöka skriftligen om att bli entledigad från uppdraget.

Du kan även skicka in förslag på hur överförmyndaren skulle kunna utveckla sitt stöd till dig utöver de insatser som finns i dag.

Skicka synpunkterna med e-post eller post till:

overformyndaren@halmstad.se

Överförmyndaren i samverkan
Box 153
301 05 Halmstad

Samtalsstöd

Besök gärna godmans- och förvaltarföreningens Länk till annan webbplats. nätverksträffar för att träffa andra gode män, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd.

Att avsluta ett uppdrag

När uppdraget upphör ska du lämna en sluträkning.

Gör en sluträkning

Det finns olika anledningar till att ett uppdrag som god man eller förvaltare upphör:

 • Huvudmannen har inte längre något behov av god man eller förvaltare. Överförmyndaren omprövar behovet av förvaltarskap varje år.
 • Huvudmannen avlider. Uppdraget upphör då samma dag som dödsfallet.
 • Huvudmannen byter god man eller förvaltare
 • Du vill själv avsluta uppdraget. Uppdraget upphör då så snart överförmyndaren har funnit en ny god man eller förvaltare åt huvudmannen.
 • Du har misskött ditt uppdrag.
 • Du själv avlider. Då ska ditt dödsbo göra sluträkningen. Överförmyndaren förordnar en ny god man så snart som möjligt, som kan hjälpa dödsboet att upprätta sluträkningen.

Din huvudman

Ta beslut som är bra för din huvudman

Du ska alltid agera utifrån huvudmannens bästa. Du som är god man ska låta huvudmannen godkänna dina beslut om hen förstår vad saken gäller. Som förvaltare tar du alla beslut självständigt åt huvudmannen, men ska alltid ta reda på vad personen vill först.

I större frågor ska du även rådgöra med personens make, sambo eller närmaste anhörig. Du är inte skyldig att följa det som anhöriga vill, men du ska ta det i beaktande och handla på det sätt som är bäst för huvudmannen. Dokumentera allas åsikter om det är möjligt.

Du får inte ge bort huvudmannens egendom. Undantaget är om huvudmannen vill ge en personlig present till någon vid en högtid, om ekonomin tillåter det.

Ha regelbunden kontakt med din huvudman

Du och din huvudman kan ha kontakt via telefon eller e-post, och det är rimligt att ni ses ungefär en gång i månaden. Hur ofta ni har kontakt får anpassas efter huvudmannens behov. Det är vanligt att ni ses mer i början av ett uppdrag än efter några månader när rutiner skapats.

Håll även regelbunden kontakt med huvudmannens anhöriga och eventuellt boende, om det inte är olämpligt.

Huvudmannens ekonomi och tillgångar

Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi. Det innebär att ni inte får låna pengar av varandra. Ha inte huvudmannens kontanter liggande hemma.

Transaktionskonto

Du har endast tillgång till ett av huvudmannens konton för löpande utgifter som till exempel hyra, ett så kallat transaktionskonto. Det behöver du inget samtycke för. På transaktionskontot får det finnas max 30 000 kronor.

Uttag för löpande utgifter kan du vänta med att redovisa tills årsräkningen.

Spärra övriga konton

Övriga konton ska du överförmyndarspärra, inklusive eventuella fondkonton. Du spärrar kontona på banken. För att kunna göra det behöver du visa upp ditt förordnande. Du har rätt att flytta pengar mellan spärrade konton, men om du behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, ska du göra en ansökan hos överförmyndaren. Läs mer om det under rubriken "Åtgärder du behöver ansöka om hos överförmyndaren".

Fickpengar

Om du lämnar fickpengar i form av kontanter till huvudmannen, ska du styrka det med kvittenser som huvudmannen har skrivit under.

Sköta bankärenden digitalt

Nordea har digitala tjänster för att sköta bankärenden åt din huvudman.

Autogiro

Ekonomiskt stöd

Du ansöker om exempelvis bostadstillägg, aktivitetsersättning, sjukersättning, merkostnadsersättning åt din huvudman hos Försäkringskassan.

Om din huvudman är pensionerad kan hen ha rätt till äldreförsörjningsstöd.

Merkostnadsersättning

Din huvudman kan ha rätt till merkostnadsersättning från Försäkringskassan för kostnader kopplade till sin funktionsnedsättning. Där ingår även arvode till god man. Har huvudmannen har fyllt 65 år ska funktionsnedsättningen styrkas med läkarutlåtande. Försäkringskassans handläggningstid är lång, så ansök om merkostnadsersättning åt din huvudman ett par månader i förväg.

Post

För att kunna sköta huvudmannens ekonomi kan det förenkla om du får hens post till din adress.

Daglig verksamhet

Om din huvudman deltar i daglig verksamhet ska ni meddela verksamheten om:

 • någon av er flyttar
 • huvudmannen har bytt bankkonto
 • huvudmannen har bytt god man.
Meddela ändrade uppgifter till daglig verksamhet

Fördjupad information om bankärenden

Läs mer i skrifterna som Svenska Bankföreningen har tagit fram i samarbete med Sveriges kommuner och regioner samt Svenska Fondhandlareföreningen.

Åtgärder du behöver ansöka om

Du behöver samtycke från överförmyndaren för att göra följande:

 • Ta ut pengar från ett spärrat konto (läs mer lite längre ner)
 • Placera pengar eller ta ett lån
 • Köpa, sälja eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt
 • Fördela egendom vid arvskifte och bodelning
 • Låta minderårig driva företag
Ansök om att ta ut pengar från spärrat konto
Ansök om övriga åtgärder

Ta ut pengar från ett spärrat konto

Du har rätt att flytta pengar mellan spärrade konton, men om du behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, ska du göra en ansökan hos överförmyndaren.

Om din huvudman är under 18 år och omyndig, finns det en eller två vårdnadshavare. Du får inte ta ut pengar till det som ingår i deras underhållsskyldighet, till exempel hyra, mat och kläder.

Ansök om ersättning hos Försäkringskassan

Du som är god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för din huvudman digitalt på Försäkringskassans webbplats. Det kan exempelvis handla om bostadstillägg, sjukersättning och ersättning vid aktiviteter.

Annat stöd från kommunen till din huvudman

Du behöver inte själv utföra några praktiska sysslor, men ska se till att de blir gjorda. Om din huvudman behöver mer stöd än vad anhöriga kan ge eller vad som ingår i ditt uppdrag, kan du hjälpa hen att söka annat stöd från kommunen.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare beskriver din roll i förhållande till andra aktörer som kontaktperson, personlig assistent och boendepersonal:

Sjukvård

I ditt uppdrag kan det ingå att söka vård åt huvudmannen. Du har däremot inte rätt att ta beslut om vårdinsatser eller ta del av huvudmannens uppgifter. Den informationen får endast lämnas till en närstående, så länge det inte strider mot sekretessen. Anhöriga har därför större möjlighet att hjälpa en person inom vården än vad du som god man eller förmyndare har.

Anhöriga till din huvudman

Om huvudmannen vill, kan anhöriga fortsätta att hjälpa till med vardagssysslor och vara ett socialt stöd för huvudmannen.

En anhörig kan däremot inte företräda din huvudman, vare sig juridiskt eller ekonomiskt, om denna inte har fått en fullmakt.

Anhöriga har rätt att ansöka om byte av god man, förändring av uppdraget och att godmanskapet ska upphöra.

Som god man får du lov att berätta om uppdraget för huvudmannens anhöriga, men är inte skyldig att göra det. Det är dock alltid bra att ha en god relation och kontakt med de anhöriga som är viktiga för huvudmannen.

Kontakt

Har du frågor, kontakta kommunen.