• Halmstads webbplatser

Förvalta någon annans pengar eller tillgångar – ansök om samtycke

Här ansöker du om att placera pengar, ta lån och hantera fastigheter åt någon annan, samt låta en ungdom driva en rörelse. Det kan vara ditt barn eller någon du är god man eller förmyndare åt.

Du behöver samtycke från överförmyndaren för att göra följande:

 • Ta ut pengar från ett spärrat konto
 • Placera pengar eller ta ett lån
 • Köpa, sälja eller ta emot en fastighet eller bostadsrätt
 • Fördela egendom vid arvskifte och bodelning
 • Driva företag

Instruktioner

Du får bara använda pengarna till det du angivit på ansökan.

Samtycke från den du hjälper

Är du god man behöver din huvudman lämna samtycke om hen förstår vad saken gäller.

Samma sak gäller föräldrar, särskild förordnade vårdnadshavare och förmyndare om barnet har fyllt 16 år om hen förstår vad saken gäller.

Om personen inte kan lämna samtycke, ska det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Är du förvaltare behöver du inget samtycke från huvudmannen, men ska samråda med personen.

Spara kvitton

Du behöver kunna styrka köpet, så spara alla kvitton och motsvarande. Du ska redovisa kvittona till överförmyndaren inom sex veckor från att ansökan beviljades. Löpande utgifter är undantagna. De redovisar du i årsräkningen eller sluträkningen.

Du får tillbaka kvittona efter att överförmyndaren har granskat dem. Spara kvitton och andra verifikat i tio år. Barnet eller huvudmannen, dennes släktingar eller dödsbodelägare kan ha frågor på redovisningen eller kräva att få se alla verifikationer efter att uppdraget upphört.

Så ordnar du en bestyrkt kopia

I vissa av instruktionerna nedan står det att du ska lämna en "bestyrkt kopia". Det betyder att det ska stå att kopian stämmer med originalet, och att ett vittne intygar det med sin signatur på varje sida.

Yttrande från anhöriga

I vissa av instruktionerna nedan står det att närmast anhöriga ska lämna ett yttrande. Det innebär att de skriver ner vad de tycker om ansökan.

Med närmast anhörig menas de som ingår i arvsordningen. Om den som står först i listan inte kan yttra sig, är det nästa person i listan som har rätt att göra det:

 1. Make, sambo
 2. Barn
 3. Föräldrar
 4. Syskon
 5. Syskonbarn

Ansök om samtycke från överförmyndaren

Ansök om samtycke från överförmyndaren

Att bifoga till ansökan

Placera pengar

 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg
 • Placeringsförslag med samtliga villkor om säkerhet och avkastning
 • Yttrande från myndig persons närmast anhöriga

När köpet är klart ska du lämna ett underlag på att du har placerat pengarna för barnets eller huvudmannens räkning. Det kan vara ett dokument från banken.

Ta lån

 • Bestyrkt kopia av lånehandling med fullständiga lånevillkor (revers)
 • Yttrande av närmast anhöriga
 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg

Ta över nyttjanderätt till fastighet

 • Gåvobrev i bestyrkt kopia
 • Uppgifter om eventuellt övertagande av skuld och om fritidshuset är pantsatt
 • Värdeintyg från sakkunnig och opartisk värderingsman
 • Yttrande från närmast anhöriga
 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan

Köpa, ärva eller ta emot fastighet eller bostadsrätt som gåva

 • Personbevis för underårig som visar folkbokföring samt vårdnadshavare
 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg
 • Bestyrkt kopia på köpeavtalet eller gåvobrevet
 • Värderingsintyg av opartisk värderingsman eller annons och budgivningslista
 • Underrättelse om beslut om fastighetstaxering, utdrag ur fastighetsregister, eller utdrag ur lägenhetsförteckning (bostadsrätt)
 • Yttrande från närmast anhörig
 • Uppgifter om eventuellt övertagande av skuld och om bostaden är pantsatt (gravationsbevis eller fastighetsbevis)
 • Boendekostnadskalkyl

Sälja en fastighet eller bostadsrätt

 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg
 • Köpeavtal i original med en bestyrkt kopia
 • Värderingsintyg av opartisk värderingsman eller annons och budgivningslista
 • Underrättelse om beslut om fastighetstaxering, utdrag ur fastighetsregister eller utdrag ur lägenhetsförteckning (bostadsrätt)
 • Yttrande från närmast anhöriga
 • Registrerad bouppteckning om säljaren är ett dödsbo

Fördela egendom vid arvskifte och bodelning

 • Bodelnings- och arvskifteshandling, undertecknad av samtliga delägare
 • Redovisningshandling som visar vad som hänt från dödsdag till skiftesdag
 • Registrerad bouppteckning (om den inte tidigare är inlämnad)
 • Testamente
 • Yttrande från närmast anhöriga
 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg

Låta barn över 16 år driva rörelse

 • Förslag till bolagsavtal om rörelsen ska drivas i bolagsform.
 • Uppgift om den underåriges tillgångar och vilken ekonomisk insats som krävs.
 • Uppgift om den underåriges personliga förutsättningar för att driva rörelse.
 • Uppgift om hur rörelsen kommer att påverka den underåriges ekonomiska förhållanden.
 • Uppgift om vilken säkerhet som finns för att undvika risken att den underåriges tillgångar kan komma att tas i anspråk för rörelsens skulder.
 • Personbevis som visar barnets folkbokföring och vårdnadshavare.
 • Samtycke från barnet eller huvudmannen om personen kan samtycka enligt ovan, eller läkarintyg