• Halmstads webbplatser

Spärrat konto – ansök om att ta ut pengar

Om du har ansvar för någon annans ekonomi och behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, ska du ansöka om det hos överförmyndaren.

Det kan vara åt ditt minderåriga barn eller en person du är särskilt förordnad förmyndare, god man eller förvaltare åt.

I ansökan ska du ange vilket belopp du vill ta ut, från vilket konto och vad pengarna ska användas till. Om ni är två föräldrar som är förmyndare, måste båda signera ansökan. Det kan ni göra via e-tjänsten.

Ansök om att ta ut pengar från spärrat konto

Att bifoga

Om det är första gången du ansöker om att ta ut pengar från spärrat konto, ska du även skicka in en förteckning över barnets tillgångar.

Ansöker du om att ta ut pengar till det som ingår i din underhållsskyldighet som förälder, måste du motivera varför barnet ska betala för det och inte du.

Om barnet har fyllt 16 år

Barn som har fyllt 16 år ska ge sitt samtycke till ansökan. Det går inte att göra i e-tjänsten, så skapa ett dokument för samtycke som barnet signerar. Skanna eller fotografera det och bifoga i e-tjänsten.

Skapa samtycket själv enligt nedan eller kontakta kommunen för att få en blankett i pdf-format att fylla i.

Detta ska samtycket innehålla

  • Rubrik: Samtycke till uttag från spärrat konto
  • Jag (namn), (personnnummer) samtycker till att uttag på ... kronor tas ut från mitt spärrade konto (kontonummer). Pengarna ska användas till (ändamål).
  • Datum, underskrift och namnförtydligande

Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett. Om ni är två föräldrar som är förmyndare, måste båda i så fall skriva under med bläckpenna.

Redovisning

När du använt pengarna, ska du lämna in kvitto eller annat bevis på köpet till överförmyndaren inom sex veckor. Det är för att kontrollera att du använt pengarna till det som du skrivit i ansökan.