• Halmstads webbplatser

Du som är god man till ett ensam­­­kommande barn

Så ser du till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige.

Ensamkommande barn innebär barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe.

Som god man till ett ensamkommande barn är din huvuduppgift att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige.

Ditt uppdrag

Detta ingår i ditt uppdrag som god man

Du har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som gäller barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Det innebär till exempel att:

 • Ansöka om uppehållstillstånd.
 • Stödja barnet i samband med information om uppehållstillstånd eller vid förberedelser för återvändande till hemlandet.
 • Stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Besluta var barnet ska bo.
 • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård vid behov.
 • Medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening.
 • Planera barnets utbildning och skolresor, ansöka om studiebidrag och delta i utvecklingssamtal.
 • Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.
 • Ansöka om dagersättning för barnets räkning.
 • Ansöka om särskilt bidrag vid behov.
 • Besluta om hur barnets tillgångar ska användas.
 • Närvara vid förhör om barnet utsatts för brott eller begått ett brott.
 • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa alternativet.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information till dig som är god man till ett ensamkommande barn. Där kan du läsa bland annat om asylprocessen, vad som händer om barnet får stanna och om det inte får det. Du kan även gå en webbutbildning.

Detta ingår inte i uppdraget

Som god man ersätter du inte föräldrarna, utan fungerar som en företrädare för barnet. Barnets dagliga omvårdnad och tillsyn ansvarar socialtjänsten för. Du är inte heller försörjningspliktig för barnet.

Att göra när du har fått ett nytt uppdrag

 • Skriv under accepterat åtagande och skicka till överförmyndaren.
 • Lämna eller skicka ditt förordnande snarast till Migrationsverkets mottagningsenhet, socialtjänstens handläggare, samt HVB-boendet.
 • Ta reda på HVB-boendets rutiner och hur ni kan samverka.
 • Träffa barnet för ett första samtal (med tolk), redogör för ditt uppdrag, andras ansvar, vad som kommer att hända närmaste tiden och ta reda på barnets behov.
 • Ansök om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag Länk till annan webbplats. hos Migrationsverket.
 • Lämna en förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndaren och i förekommande fall en ansökan om befrielse från årlig redovisning om ungdomen saknar tillgångar.
 • Berätta vem barnet kan vända sig till för att få hjälp att läsa sin post. Obs! Post ställt till barnet får endast öppnas av barnet själv.
 • Om barnet är 1–5 år kan du ansöka om förskola.
 • Om barnet är i skolålder, ansök om grundskola och lämna dina kontaktuppgifter.
 • Om barnet är över 16 år, kan du ansöka om gymnasieprogrammet språkintroduktion.
 • Se till att barnet får tid för hälsoundersökning.
 • Var med barnet vid första besöket hos asylhälsan, tandläkare och synoptik (därefter vid behov).

Ditt arvode

Ditt arvode är 4 % av prisbasbeloppet Länk till annan webbplats. per månad under den tid som barnet inte har uppehållstillstånd samt fram till en månad efter barnet fått uppehållstillstånd. Därefter utgår ett arvode om 3 % av ett prisbasbelopp per månad. I arvodet ingår kostnadsersättning.

Om barnet försvinner och inte längre har kontakt med dig, får du inget arvode.

Uppdraget upphör när...

 • Barnet fyller 18 år.
 • Barnet får uppehållstillstånd och tilldelas en särskilt förordnad vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavarna kommer till Sverige och kan ta hand om barnet.
 • Barnet lämnar Sverige för gott.

Informera den unge när uppdraget avslutas.

Redovisning

Varje kvartal (fyra gånger per år) ska du lämna en redogörelse till överförmyndaren.

Gör en redogörelse

Så gör du i olika situationer

Om barnet försvinner

Ring journumret 116 000. Samtalet är gratis och det går att ringa dygnet runt.

Om du misstänker att någon utnyttjar barnet

Människohandel kan innebära att den som är utsatt tvingas tigga, stjäla, langa, bli bortgift, sälja sexuella tjänster, utnyttjas i hemmet, begå andra brott, med mera. Det är inte så lätt att veta om någon är utsatt. Migrationsverket har tips på varningstecken och hur du ska agera.

Tystnadsplikt

Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Gode mannen ska inte heller föra vidare information som berättats i förtroende.