Årsräkning och sluträkning för god man, förvaltare och vårdnadshavare

Årsräkning lämnar du in en gång per år. Sluträkningen gör du när du avslutar ditt uppdrag.

Du använder samma e-tjänst eller blankett för årsräkningen som för sluträkningen. Det du redovisar är personens tillgångar och skulder vid periodens början och slut, samt inkomster och utgifter under perioden.

I årsräkningen redovisar du 1 januari – 31 december. Om det är första året redovisar du från och med datumet så uppdraget påbörjades.

I sluträkningen redovisar du 1 januari till och med datumet då uppdraget upphört (för vårdnadshavare är det när den unge fyller 18 år). Har du använt blanketten med kopplad bokföring, är det den du ska slutföra och skicka in.

Använd i första hand denna blankett där du kan föra löpande bokföring under året:

Årsräkning eller sluträkning med löpande bokföring

Om du inte har använt blanketten ovan under året, eller vill fylla i den för hand, kan du istället ladda hem blanketten:

Årsräkning eller sluträkning utan löpande bokföring

Du ska även lämna in en redogörelse tillsammans med din årsräkning eller sluträkning. I redogörelsen ska du kort beskriva vad som hänt under perioden och om du har utfört några extra åtgärder. Den ligger till grund för bedömningen av ditt arvode.

Redogörelse

Senaste datum för att lämna in redovisningen

Behöver du anstånd måste du begära det innan datum för redovisningen har passerat. Kontakta överförmyndaren via overformyndaren@halmstad.se eller 035‑13 70 00.

Lämna in årsräkningen för föregående år tillsammans med redogörelse innan 1 mars.

Lämna in sluträkning tillsammans med redogörelse inom en månad efter att uppdraget har upphört.

Fördjupad granskning

Överförmyndaren kommer att kontakta dig om din årsräkning har valts ut för fördjupad granskning. Du ska då lämna in ytterligare dokument, som bokföringen och alla underlag för inkomster och utgifter. Det är därför viktigt att du har sparat alla verifikationer och att du har dem i ordning.

Inför din redovisning

Längre ner på denna sida finns instruktioner för hur du fyller i din redovisning. Om du behöver extra hjälp kan du delta i workshops med överförmyndaren. Behöver du hjälp med din slutredovisning, kontakta kommunen för personligt stöd.

Anmäl dig till workshop om årsräkning

Bilagor du ska bifoga

Förutom redogörelsen, ska du även lämna in:

 • Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska du bifoga kopior på betalorderna.
 • Samtliga årsbesked från banker, Värdepapperscentralen (VPC) och övriga institut (till exempel fonder).
 • Bevis om överförmyndarspärr om det är ett nytt bankkonto eller fondkonto. Transaktionskontot får inte vara spärrat.
 • Bevis på att du har fört över eventuella medel som överstiger ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats. från det fria kontot till ett överförmyndarspärrat konto.
 • Specifikation av övriga inkomster och uppgifter.
 • Om din huvudman äger en fastighet, bifoga Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering. (I fortsättningen behöver du sedan bifoga underrättelsen var tredje år.) Om din huvudman äger en bostadsrätt, ska du bifoga utdrag ur lägenhetsförteckning om du inte tidigare gjort det.
 • Underlag för eventuella andra tillgångar, till exempel skuldebrev (även kallat reversfordran).
 • Om din huvudman har skulder, bifoga underlag som styrker den totala skulden vid den 31 december från de olika fordringsägarna. Det gäller underlag som du inte redan har lämnat in.

Så hänvisar du till bilagor

Fälten i årsräkningen (eller sluträkningen) är markerade med särskilda nummer. Markera underlag och kontoutdrag för inkomster och utgifter med motsvarande nummer.

Så redovisar du överföringar mellan konton

Om du gör överföringar mellan olika konton, till exempel från fondmedel, obligationer eller värdepapper till bankkonto ska du redovisa det som sätts in på bankkontot som en övrig inkomst. Om du sedan använder pengarna för till exempel inköp eller löpande utgifter ska du redovisa beloppet som en utgift.

Exempel

Om du säljer fonder för 10 000 kr och sätter in dem på transaktionskontot ska du redovisa 10 000 kr under punkt 8 (Övriga inkomster). Om du sedan använder pengarna till inköp av möbler ska de redovisas under punkt 18 (Övriga utgifter) och om de används till skatteinbetalning under punkt 10.

Så fyller du i bokföringen

Film: Så fyller du i bokföringen

Så fyller du i årsräkningen eller sluträkningen

Film: Så fyller du i årsräkningen eller sluträkningen

Instruktion som pdf-fil

Om du behöver ha instruktionen som pdf-fil, kontakta kundcenter:

Instruktion i text

Börja med att fylla i uppgifterna för dig och din huvudman.

Har du fyllt i i bokföringen löpande under året är redovisningen i princip färdig att lämnas in den 31 december. Då behöver du endast fylla på med tillgångar och skulder den 31 december eller datum när uppdraget upphörde samt ingående värde från föregående år.

Tidsperiod

Här anger du den tidsperiod som årsräkningen avser. Om du fick eller avslutade uppdraget under året, ange den delen av året då du hade uppdraget. I annat fall ska du skriva 1 januari – 31 december.

Gå vidare till sidan 3 i årsräkningen.

Skattepliktiga inkomster under året

Alla belopp ska vara bruttobelopp, det vill säga före skatt.

1. Pension, aktivitetsersättning före skatt

Fyll i pension och andra skattepliktiga ersättningar som huvudmannen fått.

Du kan beställa underlag på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.

2. Lön före skatt

Fyll i eventuell lön. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

3. Räntor före skatt

Fyll i eventuell bankränta som utbetalats på konto till och med 31 december. Den finns på årsbeskedet. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

4. Utdelning av fonder, aktier, värdepapper

Fyll i utdelning som betalats ut till något av huvudmannens konton under redovisningsperioden. Du ska inte ange utdelning som har återinvesterats.

Summera de skattepliktigainkomsterna under året.

Skattefria inkomster under året

Till punkt 5 och 6 kan du beställa underlag på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.

5. Bostadstillägg / bostadsbidrag

Fyll i bostadstillägg eller bostadsbidrag som din huvudman har fått under redovisningsperioden. Tänk på att utbetalningarna kan ha ändrats under perioden.

6. Merkostnads- / habiliteringsersättning

Fyll i merkostnads- eller habiliteringsersättning som har satts in på transaktionskontot (det konto du disponerar och betalar räkningar från).

7. Skatteåterbäring

Fyll i eventuell skatteåterbäring.

8. Övriga inkomster

Fyll i eventuella andra skattefria inkomster, exempelvis arv, gåva eller återbetalning. Specificera inkomsterna. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga.

Har du sålt tillgångar, exempelvis en fastighet, ska du redovisa beloppet som satts in på konto.

Har du tagit ut pengar från ett spärrat värdepapperskonto (punkterna 24–26) ska du redovisa beloppet här som en fiktiv inkomst.

Summera de skattefria inkomsterna under året.

9. Totala inkomster

Lägg ihop summan av de skattepliktiga inkomsterna och summan av de skattefria inkomsterna under året.

Utgifter under året

10. Preliminär- och kvarstående skatt

Fyll i preliminärskatten på huvudmannens inkomster (pension och lön), skatter på ränteinkomster och eventuell aktieutdelning samt kvarskatt.

11. Räntekostnader och amortering

Fyll i räntekostnader och avbetalning av huvudmannens skulder, samt om det gjorts utmätning från pension eller lön.

12. Hyra, omvårdnadsavgift

Dela inte upp fakturor från särskilda boenden där det exempelvis ingår både hyra, mat och eventuella fritidsaktiviteter utan redovisa totalbeloppet här.

13. Egna medel

Fyll i totalt belopp för egna medel som du har lämnat kontant till huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller någon annan under redovisningsperioden. Styrk överlämnandet av kontanter med kvittenser som mottagaren har skrivit under. Vid fördjupad granskning ska du lämna in dessa kvittenser till överförmyndaren. Du behöver inte redovisa vad som köpts för pengarna.

Vid överföring till ett konto som huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan har hand om, markerar du detta på kontoutdraget. Om det inte tydligt framgår av kontoutdraget att pengarna förts över till kontot för egna medel, behöver du komplettera med kontoutdrag för mottagandekontot.

14. Läkare, medicin med mera

Fyll i de utgifter som huvudmannen haft för läkare, medicin, tandläkare och fotvård.

15. Hemförsäkring

Redovisa utgiften för huvudmannens hemförsäkring.

16. Telefon, el, övriga försäkringar

Fyll i utgifter för telefon, el och övriga försäkringar.

17. Arvode till god man / förvaltare och sociala avgifter

Om huvudmannen har betalat dig arvode under perioden, ska du fylla i det här. Räkna med skatt och sociala avgifter. Kom även ihåg att redovisa och betala sociala avgifter och skatt till Skatteverket.

18. Övriga utgifter

Redovisa de utgifter som inte redovisats under annan rubrik. Ange även utgifter för inköp av fonder, aktier eller övriga värdepapper. Övriga utgifter ska du alltid specificera i en bilaga. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga.

19. Totala utgifter

Lägg ihop utgifterna under året.

Tillgångar 31 december eller dagen för upphörandet

20. Bankmedel

Här fyller du i huvudmannens tillgångar på det fria kontot (transaktionskontot). Det får inte finnas mer än ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats. på det här kontot efter att räkningar är betalda. Finns det mer, ska överskjutande medel föras över till överförmyndarspärrat konto. Bifoga i så fall bevis om överföring till årsredovisningen.

21. Bankmedel (överförmyndarspärrade)

Här fyller du i summorna på övriga bankkonton. Bifoga bevis om överförmyndarspärr. Om du redovisar åt en underårig, använd dessa fält för personens bankkonton även om de inte är spärrade.

22. Handkassa

Om du har en handkassa ska du redovisa den här.

23. Summa bankmedel

Fyller du i blanketten digitalt summeras utgifterna automatiskt. Lägg annars ihop samtliga bankmedel och handkassan. 

Värdepapper / övrigt

24. Fondmedel

Fondmedel ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. Samtliga fondkonton ska ha överförmyndarspärr.

25. Obligationer

Obligationer ska du ange till nominellt värde.

26. Övriga värdepapper

Övriga värdepapper, exempelvis aktier, ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked.

27. Fastighet / bostadsrätt

Om huvudmannen äger en fastighet, ange fastighetens taxeringsvärde. Skickade du in Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering förra året och ingen ändring har skett sedan dess, behöver du inte skicka det i år igen.

Om huvudmannen äger en bostadsrätt ska det styrkas med ett utdrag ur lägenhetsförteckning. Skickade du in underlag förra året och ingen ändring skett sedan dess behöver du inte skicka det i år igen.

28. Huvudmannens egnamedelskonto

Här fyller du i huvudmannens tillgångar på egnamedelskontot. Kontot ska ha överförmyndarspärr.

29. Övriga tillgångar

Till exempel en exklusiv bil eller dyrbar konst till marknadsvärde.

Summera

Fyller du i blanketten digitalt summeras tillgångarna automatiskt. Lägg annars ihop fonder, obligationer, värdepapper, fastighet, bostadsrätt och övriga tillgångar.

Lägg sedan ihop summan av bankmedel med summan av värdepapper / övrigt. 

Fortsätt med sidan 2 i årsräkningen.

Skattepliktiga inkomster som huvudmannen förvaltar själv

30. Skattepliktig inkomst som huvudmannen förvaltar själv

Här redovisar du skattepliktig inkomst, till exempel pension, aktivitetsersättning och lön som förs in direkt på huvudmannens konto för egna medel. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

31. Anteckningar

Här kan du förtydliga redovisningen med ytterligare information eller förklaringar, till exempel specifikation av övriga inkomster och utgifter.

Skulder

32. Skuld

Här redovisar du huvudmannens kända skulder. Du ska fylla i:

 1. Långivarens eller fordringsägarens namn
 2. Skulden enligt föregående årsräkning eller förteckning
 3. Skulden den 31december eller när uppdraget upphörde
 4. Förändring av skulden under året
 5. Bilagans nummer

Du ska styrka varje ny skuld med underlag från långivaren eller fordringsägaren. Underlaget ska visa skuldens storlek vid årets slut eller när uppdraget upphörde.

Fyll i totalsumman av skulderna.

Du får inte redovisa pengar som du eventuellt lagt ut för din huvudman och sedan inte reglerat som en skuld. Det beror dels på att överförmyndaren samtyckte krävs för upptagande av lån, dels på att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi.

Fortsätt med sidan 1 i årsräkningen.

Sammanställning

33. Summa bankmedel enligt föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning

Fyll i huvudmannens totala bankmedel enligt förteckning, föregående årsräkning eller tidigare god mans eller förvaltares sluträkning.

34. Totala inkomster under året

Fyll i beloppet för de totala inkomsterna på sida 3, fält nummer 9.

35. Totala utgifter under året

Fyll i beloppet för de totala utgifterna på sida 3, fält nummer 19.

36. Summa A

Här summerar du bankmedel och totala inkomster under året. Dra sedan av den totala utgiften under året.

37. Summa B

Fyll i beloppet för summan av bankmedel på sida 3, fält nummer 23.

Summa A ska bli lika med summa B.

38. Differens med kronor

Om Summa A inte blir lika med Summa B, ska du gå igenom din bokföring och sedan räkna om årsräkningen. Om det ändå finns kvar en skillnad, ska du skriva den här.

39. Underskrift

Du ska på heder och samvete intyga uppgifterna du lämnar i årsräkningen.

Skriv ort och datum. Kryssa i om du önskar arvode eller ej.

Underteckna årsräkningen eller sluträkningen med bläckpenna. Om ni är två gode män, förmyndare eller förvaltare måste båda underteckna. Om du har fyllt i blanketten digitalt så måste du skriva ut dokumentet och underteckna det.

Om du skrivit fel någonstans i dokumentet så får du inte använda Tippex.