• Halmstads webbplatser

Årsräkning och sluträkning för god man, förvaltare och vårdnadshavare

Årsräkning lämnar du in en gång per år. Sluträkningen gör du när du avslutar ditt uppdrag. Behöver du hjälp? Då kan du anmäla dig till informationsmöte och workshop.

Årsräkning och sluträkning

Du använder samma e-tjänst eller blankett för årsräkningen som för sluträkningen. Det du redovisar är personens tillgångar och skulder vid periodens början och slut, samt inkomster och utgifter under perioden.

I årsräkningen redovisar du 1 januari – 31 december. Om det är första året redovisar du från och med datumet så uppdraget påbörjades.

I sluträkningen redovisar du 1 januari till och med datumet då uppdraget upphört (för vårdnadshavare är det när den unge fyller 18 år). Har du använt blanketten med kopplad bokföring, är det den du ska slutföra och skicka in.

Använd i första hand denna blankett där du kan föra löpande bokföring under året:

Årsräkning eller sluträkning med löpande bokföring

Om du inte har använt blanketten ovan under året, eller vill fylla i den för hand, kan du istället ladda hem blanketten:

Årsräkning eller sluträkning utan löpande bokföring

Redogörelse

Du ska även lämna in en redogörelse tillsammans med din årsräkning eller sluträkning. I redogörelsen ska du kort beskriva vad som hänt under perioden och om du har utfört några extra åtgärder. Den ligger till grund för bedömningen av ditt arvode.

Redogörelse

Senaste datum för att lämna in redovisningen

Lämna in årsräkningen för föregående år tillsammans med redogörelse innan 1 mars.

Lämna in sluträkning tillsammans med redogörelse inom en månad efter att uppdraget har upphört.

Behöver du anstånd måste du begära det innan datum för redovisningen har passerat. Kontakta överförmyndaren via overformyndaren@halmstad.se eller 035‑13 70 00.

Om du blir utvald till fördjupad granskning

Överförmyndaren kommer att kontakta dig om din årsräkning har valts ut för fördjupad granskning. Du ska då lämna in ytterligare dokument, som bokföringen och alla underlag för inkomster och utgifter. Det är därför viktigt att du har sparat alla verifikationer och att du har dem i ordning.

Informationsmöte inför din årsräkning

Behöver du stöd inför att lämna in din årsräkning? Då kan du anmäla dig till ett informationsmöte där vi går igenom vad du ska tänka på. Mötet är i Rådhuset i Halmstad i december. Anmälan är öppen oktober–december.

Anmäl dig till informationsmöte om årsräkning

Hjälp med att fylla i din årsräkning

Längre ner på denna sida finns instruktioner för hur du fyller i din redovisning. Om du behöver extra hjälp kan du delta i workshops med överförmyndaren. Behöver du hjälp med din slutredovisning, kontakta kommunen för personligt stöd.

Anmäl dig till workshop

Anmäl dig till workshop i Halmstad
Anmäl dig till workshop i Båstad
Anmäl dig till workshop i Hyltebruk
Anmäl dig till workshop i Laholm

Bilagor och underlag

Du kan hämta digitala underlag för ersättning från Försäkringskassan under "Mina sidor".

Bilagor du ska bifoga

Förutom redogörelsen, ska du även lämna in:

 • Kontoutdrag från bank som visar transaktionerna för hela redovisningsperioden. I de fall det inte framgår av kontoutdrag vad girobetalningen avser, ska du bifoga kopior på betalorderna.
 • Samtliga årsbesked från banker, Värdepapperscentralen (VPC) och övriga institut (till exempel fonder). Du kan hämta årsbesked från Nordea digitalt Länk till annan webbplats. med BankID.
 • Bevis om överförmyndarspärr om det är ett nytt bankkonto eller fondkonto. Transaktionskontot får inte vara spärrat.
 • Bevis på att du har fört över eventuella medel som överstiger 30 000 kronor från det fria kontot till ett överförmyndarspärrat konto.
 • Specifikation av övriga inkomster och utgifter.
 • Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering om din huvudman äger en fastighet. Bifoga detta varje gång ett nytt beslut är fattat av Skattemyndigheten.
 • Utdrag ur lägenhetsförteckning om din huvudman äger en bostadsrätt. Bifoga detta om du inte tidigare gjort det.
 • Underlag för eventuella andra tillgångar, till exempel skuldebrev (även kallat reversfordran).
 • Om din huvudman har skulder, bifoga underlag som styrker den totala skulden vid den 31 december från de olika fordringsägarna. Det gäller underlag som du inte redan har lämnat in.

Så hänvisar du till bilagor

Fälten i årsräkningen (eller sluträkningen) är markerade med särskilda nummer. Markera underlag och kontoutdrag för inkomster och utgifter med motsvarande nummer.

Så redovisar du överföringar mellan konton

Om du gör överföringar mellan olika konton, till exempel från fondmedel, obligationer eller värdepapper till bankkonto ska du redovisa det som sätts in på bankkontot som en övrig inkomst. Om du sedan använder pengarna för till exempel inköp eller löpande utgifter ska du redovisa beloppet som en utgift.

Exempel

Om du säljer fonder för 10 000 kr och sätter in dem på transaktionskontot ska du redovisa 10 000 kr under punkt 8 (Övriga inkomster). Om du sedan använder pengarna till inköp av möbler ska de redovisas under punkt 18 (Övriga utgifter) och om de används till skatteinbetalning under punkt 10.

Så fyller du i bokföringen steg för steg

Film: Så fyller du i bokföringen

Fyll i huvudmannens namn i fältet "Namn". Redovisa sedan de olika inkomsterna och utgifterna med en rad per underlag.

 • Datum: Datum då beloppet gått in till kontot eller ut från kontot.
 • Verifikationsnummer: Ange en siffra som du även märker underlaget med.

Exempel på hur du redovisar olika inkomster och utgifter

Inkomst från Försäkringskassan

 • Text: ”Försäkringskassan”
 • Om det är en skattepliktig inkomst, bokför den i kolumnen ”Pension, aktivitetsersättning före skatt”.
 • Bokför skatten på samma rad, under ”Preliminär och kvarstående skatt”.
 • På samma rad kan du bokföra bostadstillägg, som är skattefritt, i kolumnen ”Bostadstillägg”.

Kontanter till boendepersonal

 • Text: Namn på den som har tagit emot pengarna
 • Bokför beloppet i kolumnen ”Egna medel”.

Betalning av hyra till fastighetsbolag

 • Text: ”Fastighetsbolaget”
 • Bokför beloppet i kolumnen ”Hyra, omvårdnadsavgift”.

Betalning av hemförsäkring

  • Text: ”Försäkringsbolaget”
  • Bokför beloppet under ”Hemförsäkring”.

  Betalning till energibolaget

  • Text: ”Energibolaget”
  • Bokför beloppet under ”Telefon, el, försäkringar”.

  Betalning till apoteket

  • Text: ”Apotek”
  • Bokför beloppet under ”Läkare, medicin mm”.

  Betalning för färdtjänst

  • Text: ”Färdtjänst”
  • Bokför beloppet under ”Övriga utgifter”.

  Fonder och aktier

  Inköp av fond

  • Text: ”Köp av fond”
  • Bokför beloppet under ”Övriga utgifter”.

  Försäljning av fond

  • Text: ”Försäljning av fond”
  • Bokför beloppet under ”Övriga inkomster”.

  Utdelning från aktier

  • Text: ”Årsbesked aktier”.
  • Bokför beloppet under ”Utdelning av aktier”.
  • Bokför skatten på samma rad i kolumnen ”Preliminär och kvarstående skatt”.

  Överföring till huvudmannen

  • Text: Huvudmannens namn och kontonummer
  • Bokför beloppet under ”Egna medel”.

  Ränta som har kommit in på kontot

  • Text: ”Årsbesked bank”
  • Bokför beloppet under ”Räntor”.
  • Bokför skatten på samma rad i kolumnen ”Preliminär och kvarstående skatt”.

  Ränta på huslån

  • Text: ”Årsbesked huslån”
  • Bokför beloppet under ”Räntekostnader och amorteringar”.

  Flytt av pengar mellan konton och mellan konton och värdepapper

  Flytt av pengar mellan konton ska inte bokföras.

  Flytt av pengar från värdepapper till ett bankkonto ska bokföras som övrig inkomst.

  Flytt av pengar från ett bankkonto till värdepapper ska bokföras som en övrig utgift.

  Så fyller du i årsräkningen eller sluträkningen

  Film: Så fyller du i årsräkningen eller sluträkningen

  Instruktion för årsräkning och sluträkning som pdf-fil

  Om du behöver ha instruktionen som pdf-fil, kontakta kundcenter:

  Instruktion för årsräkning och sluträkning i text

  Börja med att fylla i uppgifterna för dig och din huvudman.

  Har du fyllt i i bokföringen löpande under året är redovisningen i princip färdig att lämnas in den 31 december. Då behöver du endast fylla på med tillgångar och skulder den 31 december eller datum när uppdraget upphörde samt ingående värde från föregående år.

  Tidsperiod

  Här anger du den tidsperiod som årsräkningen avser. Om du fick eller avslutade uppdraget under året, ange den delen av året då du hade uppdraget. I annat fall ska du skriva 1 januari – 31 december.

  Gå vidare till sidan 3 i årsräkningen.

  Skattepliktiga inkomster under året

  Alla belopp ska vara bruttobelopp, det vill säga före skatt.

  1. Pension, aktivitetsersättning före skatt

  Fyll i pension och andra skattepliktiga ersättningar som huvudmannen fått.

  Du kan beställa underlag på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.

  2. Lön före skatt

  Fyll i eventuell lön. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

  3. Räntor före skatt

  Fyll i eventuell bankränta som utbetalats på konto till och med 31 december. Den finns på årsbeskedet. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

  4. Utdelning av fonder, aktier, värdepapper

  Fyll i utdelning som betalats ut till något av huvudmannens konton under redovisningsperioden. Du ska inte ange utdelning som har återinvesterats.

  Summera de skattepliktigainkomsterna under året.

  Skattefria inkomster under året

  Till punkt 5 och 6 kan du beställa underlag på Försäkringskassans "Mina sidor". Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som som Försäkringskassan har gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt de har dragit.

  5. Bostadstillägg / bostadsbidrag

  Fyll i bostadstillägg eller bostadsbidrag som din huvudman har fått under redovisningsperioden. Tänk på att utbetalningarna kan ha ändrats under perioden.

  6. Merkostnads- / habiliteringsersättning

  Fyll i merkostnads- eller habiliteringsersättning som har satts in på transaktionskontot (det konto du disponerar och betalar räkningar från).

  7. Skatteåterbäring

  Fyll i eventuell skatteåterbäring.

  8. Övriga inkomster

  Fyll i eventuella andra skattefria inkomster, exempelvis arv, gåva eller återbetalning. Specificera inkomsterna. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga.

  Har du sålt tillgångar, exempelvis en fastighet, ska du redovisa beloppet som satts in på konto.

  Har du tagit ut pengar från ett spärrat värdepapperskonto (punkterna 24–26) ska du redovisa beloppet här som en fiktiv inkomst.

  Summera de skattefria inkomsterna under året.

  9. Totala inkomster

  Lägg ihop summan av de skattepliktiga inkomsterna och summan av de skattefria inkomsterna under året.

  Utgifter under året

  10. Preliminär- och kvarstående skatt

  Fyll i preliminärskatten på huvudmannens inkomster (pension och lön), skatter på ränteinkomster och eventuell aktieutdelning samt kvarskatt.

  11. Räntekostnader och amortering

  Fyll i räntekostnader och avbetalning av huvudmannens skulder, samt om det gjorts utmätning från pension eller lön.

  12. Hyra, omvårdnadsavgift

  Dela inte upp fakturor från särskilda boenden där det exempelvis ingår både hyra, mat och eventuella fritidsaktiviteter utan redovisa totalbeloppet här.

  13. Egna medel

  Fyll i totalt belopp för egna medel som du har lämnat kontant till huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller någon annan under redovisningsperioden. Styrk överlämnandet av kontanter med kvittenser som mottagaren har skrivit under. Vid fördjupad granskning ska du lämna in dessa kvittenser till överförmyndaren. Du behöver inte redovisa vad som köpts för pengarna.

  Vid överföring till ett konto som huvudmannen, anhörig, boendepersonal eller annan har hand om, markerar du detta på kontoutdraget. Om det inte tydligt framgår av kontoutdraget att pengarna förts över till kontot för egna medel, behöver du komplettera med kontoutdrag för mottagandekontot.

  14. Läkare, medicin med mera

  Fyll i de utgifter som huvudmannen haft för läkare, medicin, tandläkare och fotvård.

  15. Hemförsäkring

  Redovisa utgiften för huvudmannens hemförsäkring.

  16. Telefon, el, övriga försäkringar

  Fyll i utgifter för telefon, el och övriga försäkringar.

  17. Arvode till god man / förvaltare och sociala avgifter

  Om huvudmannen har betalat dig arvode under perioden, ska du fylla i det här. Räkna med skatt och sociala avgifter. Kom även ihåg att redovisa och betala sociala avgifter och skatt till Skatteverket.

  18. Övriga utgifter

  Redovisa de utgifter som inte redovisats under annan rubrik. Ange även utgifter för inköp av fonder, aktier eller övriga värdepapper. Övriga utgifter ska du alltid specificera i en bilaga. Du kan använda bokföringen som finns kopplad till årsräkningen som bilaga.

  19. Totala utgifter

  Lägg ihop utgifterna under året.

  Tillgångar 31 december eller dagen för upphörandet

  20. Bankmedel

  Här fyller du i huvudmannens tillgångar på det fria kontot (transaktionskontot). Det får inte finnas mer än 30 000 kronor på det här kontot efter att räkningar är betalda. Finns det mer, ska överskjutande medel föras över till överförmyndarspärrat konto. Bifoga i så fall bevis om överföring till årsredovisningen.

  21. Bankmedel (överförmyndarspärrade)

  Här fyller du i summorna på övriga bankkonton. Bifoga bevis om överförmyndarspärr. Om du redovisar åt en underårig, använd dessa fält för personens bankkonton även om de inte är spärrade.

  22. Handkassa

  Om du har en handkassa ska du redovisa den här.

  23. Summa bankmedel

  Fyller du i blanketten digitalt summeras utgifterna automatiskt. Lägg annars ihop samtliga bankmedel och handkassan. 

  Värdepapper / övrigt

  24. Fondmedel

  Fondmedel ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked. Samtliga fondkonton ska ha överförmyndarspärr.

  25. Obligationer

  Obligationer ska du ange till nominellt värde.

  26. Övriga värdepapper

  Övriga värdepapper, exempelvis aktier, ska du ange till marknadsvärdet enligt årsbesked.

  27. Fastighet / bostadsrätt

  Om din huvudman äger en fastighet, ska du ange fastighetens taxeringsvärde. Bifoga Skatteverkets underrättelse om beslut om fastighetstaxering varje gång ett nytt beslut är fattat av Skattemyndigheten.

  Om din huvudman äger en bostadsrätt, bifoga utdrag ur lägenhetsförteckning om du inte tidigare gjort det.

  28. Huvudmannens egnamedelskonto

  Här fyller du i huvudmannens tillgångar på egnamedelskontot. Kontot ska ha överförmyndarspärr.

  29. Övriga tillgångar

  Till exempel en exklusiv bil eller dyrbar konst till marknadsvärde.

  Summera

  Fyller du i blanketten digitalt summeras tillgångarna automatiskt. Lägg annars ihop fonder, obligationer, värdepapper, fastighet, bostadsrätt och övriga tillgångar.

  Lägg sedan ihop summan av bankmedel med summan av värdepapper / övrigt. 

  Fortsätt med sidan 2 i årsräkningen.

  Skattepliktiga inkomster som huvudmannen förvaltar själv

  30. Skattepliktig inkomst som huvudmannen förvaltar själv

  Här redovisar du skattepliktig inkomst, till exempel pension, aktivitetsersättning och lön som förs in direkt på huvudmannens konto för egna medel. Ange bruttobeloppet, det vill säga före skatt.

  31. Anteckningar

  Här kan du förtydliga redovisningen med ytterligare information eller förklaringar, till exempel specifikation av övriga inkomster och utgifter.

  Skulder

  32. Skuld

  Här redovisar du huvudmannens kända skulder. Du ska fylla i:

  1. Långivarens eller fordringsägarens namn
  2. Skulden enligt föregående årsräkning eller förteckning
  3. Skulden den 31december eller när uppdraget upphörde
  4. Förändring av skulden under året
  5. Bilagans nummer

  Du ska styrka varje ny skuld med underlag från långivaren eller fordringsägaren. Underlaget ska visa skuldens storlek vid årets slut eller när uppdraget upphörde.

  Fyll i totalsumman av skulderna.

  Du får inte redovisa pengar som du eventuellt lagt ut för din huvudman och sedan inte reglerat som en skuld. Det beror dels på att överförmyndaren samtyckte krävs för upptagande av lån, dels på att du som god man eller förvaltare inte får blanda ihop dina egna tillgångar med huvudmannens. Du ska skilja på din egen och huvudmannens ekonomi.

  Fortsätt med sidan 1 i årsräkningen.

  Sammanställning

  33. Summa bankmedel enligt föregående årsräkning, sluträkning eller förteckning

  Fyll i huvudmannens totala bankmedel enligt förteckning, föregående årsräkning eller tidigare god mans eller förvaltares sluträkning.

  34. Totala inkomster under året

  Fyll i beloppet för de totala inkomsterna på sida 3, fält nummer 9.

  35. Totala utgifter under året

  Fyll i beloppet för de totala utgifterna på sida 3, fält nummer 19.

  36. Summa A

  Här summerar du bankmedel och totala inkomster under året. Dra sedan av den totala utgiften under året.

  37. Summa B

  Fyll i beloppet för summan av bankmedel på sida 3, fält nummer 23.

  Summa A ska bli lika med summa B.

  38. Differens med kronor

  Om Summa A inte blir lika med Summa B, ska du gå igenom din bokföring och sedan räkna om årsräkningen. Om det ändå finns kvar en skillnad, ska du skriva den här.

  39. Underskrift

  Du ska på heder och samvete intyga uppgifterna du lämnar i årsräkningen.

  Skriv ort och datum. Kryssa i om du önskar arvode eller ej.

  Underteckna årsräkningen eller sluträkningen med bläckpenna. Om ni är två gode män, förmyndare eller förvaltare måste båda underteckna. Om du har fyllt i blanketten digitalt så måste du skriva ut dokumentet och underteckna det.

  Om du skrivit fel någonstans i dokumentet så får du inte använda Tippex.