• Halmstads webbplatser

Redogörelse för god man och förvaltare

Du som gör årsräkning eller sluträkning ska samtidigt skicka in en redogörelse. Uppgifterna i din redogörelse ligger till grund för storleken på ditt arvode.

I redogörelsen beskriver du huvudmannens situation och vilka åtgärder du har gjort under året. Redogörelsen ska avse 1 januari till 31 december eller till det datum då uppdraget upphörde.

Så fyller du i redogörelsen

Ange i redogörelsen om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget. Om dina kostnader överstiger 2 % av prisbasbeloppet Länk till annan webbplats. behöver skicka in underlag för samtliga utgifter du har haft samt en körjournal.

Du kan få ersättning för bilresor inom uppdraget. Större kostnader, som längre resor med bil eller annat ressätt, är det huvudmannen som står för.

Timarvode för oförutsedda händelser

Att bevaka rätt ingår normalt i uppdraget att förvalta din huvudmans egendom och sörja för person. Men det kan uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, till exempel att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att dennes fastighet ska säljas.

Gäller det enstaka händelser kan du ha rätt till timarvode istället för ersättning enligt procentsatsen. Du ska då noggrant beskriva de uppgifter som utförts och den tid det tagit i redogörelsen under punkten ”Speciella händelser”.

Exempel på sådana händelser är lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, skuldsanering eller överklagande av beslut. Det kan också avse större insatser kopplat till assistansersättning.

Senaste datum för redogörelse

Lämna in redogörelsen tillsammans med årsräkningen innan 1 mars, eller tillsammans med sluträkningen senast en månad efter att uppdraget upphörde.

Blanketter

Redogörelse
Redogörelse vid tillfälligt godmanskap
Körjournal
Kostnadsersättning