God man eller förvaltare – gör ansökan

Här kan du ansöka om god man eller förvaltare åt dig själv eller någon annan. Det kan vara för att få stöd under en längre tid, eller vid ett tillfälle då en god man behöver företräda någon vid exempelvis ett arv eller rättegång.

Du kan själv ansöka om att få en god man eller förvaltare hos Tingsrätten. Du kan även be en familjemedlem om hjälp med ansökan. Du kan föreslå någon du vill ska vara din gode man eller förvaltare, men personen måste godkännas av överförmyndaren.

Skulle din situation förändras efter att du har lämnat in ansökan men inte fått ett beslut, ska du meddela Tingsrätten det.

Ansök om att få god man eller förvaltare

Ansök åt någon annan

Har du en patient, kund eller brukare som verkar behöva en god man eller förvaltare? Prata med din chef som kan göra en ansökan. Exempel på arbetsplatser är sjukvården, hemtjänsten och boenden.

I övriga fall, använd knapparna nedan.

Ansök om god man till en anhörig
Anmäl behov av god man åt någon annan

Utomstående god man till delägare i samma dödsbo

Om du som är förmyndare (vanligtvis förälder) är delägare i samma dödsbo som ditt barn, kan du inte företräda barnet i dödsboet. Inte heller om din make, maka eller sambo är delägare i dödsboet. Då behöver en utomstående god man utses som kan företräda barnet.

Det samma gäller om du som är god man eller förvaltare är delägare i samma dödsbo som din huvudman. En utomstående god man behöver då utses som kan företräda huvudmannen.

Ansök om god man till delägare av dödsbo
Ansök om god man vid rättshandling

Utomstående god man åt bortavarande eller okänd arvinge

Om det vid ett dödsfall finns en arvinge eller testamentstagare som inte kan bevaka sin rätt i boet eller förvalta sin lott i det, behövs en god man. Det kan exempelvis bli aktuellt om arvingen eller testamentstagaren vistas på en okänd eller avlägsen ort. Den gode mannen ska bevaka arvingens eller testamentstagarens rätt i dödsboet.

Det kan också behövas en god man i andra situationer, exempelvis när en bortavarande persons rätt behöver bevakas eller en bortavarandes persons egendom behöver förvaltas.

Ansök om god man till bortavarande eller okänd arvinge

Utomstående god man vid rättshandling

När en minderårig eller en huvudman ska utföra en rättshandling som att ingå ett avtal, eller delta i en rättegång, kan hen behöva hjälp. Om den som vanligtvis hjälper personen är jävig eller har motstridiga intressen, behöver en utomstående god man utses.

Men jäv kan till exempel menas att samma person är den som den minderårige eller huvudmannen ska ingå ett avtal med. Det gäller även om personens maka, make, sambo eller annan huvudman som är jävig. Det kan även handla om att man har motstridiga intressen.

Den utomstående gode mannen hjälper då den minderårige eller huvudmannen istället för dennes förmyndare, gode man eller förvaltare.

Ansök om god man vid rättshandling