• Halmstads webbplatser

Årsredovisning och slutredovisning för särskilt förordnad förmyndare (vårdnadshavare)

Årsredovisning lämnar du in en gång per år. Slutredovisningen gör du när du avslutar ditt uppdrag.

Detta är en förenklad årsredovisning och slutredovisning för dig som är särskilt förordnad förmyndare, även kallat särskilt förordnad vårdnadshavare. Om du behöver redovisa mer detaljerat, meddelar överförmyndaren dig det. Då ska du istället använda samma årsredovisning och sluträkning som gode män och förvaltare.

Redovisningen ligger till grund för överförmyndarens beslut om arvode och kostnadsersättning.

Du som är vårdnadshavare

För dig som är vårdnadshavare är det bara i särskilda fall du ska redovisa ditt barns tillgångar och du använder då årsräkning och sluträkning.

Gör årsräkning eller sluträkning

Du använder samma blankett för årsredovisning och slutredovisning. Det du redovisar är personens tillgångar och skulder vid periodens slut, samt inkomster och utgifter under perioden. I årsredovisningen redovisar du 1 januari – 31 december. I slutredovisningen redovisar du 1 januari till och med datumet då uppdraget upphört.

  • Lämna in årsredovisningen för föregående år innan 1 mars.
  • Lämna in slutredovisningen inom en månad efter uppdraget har upphört.
Årsredovisning och slutredovisning

Bilagor att bifoga

Att bifoga till årsredovisningen

  • Kontoutdrag och årsbesked från bank
  • Underlag för eventuella uttag från överförmyndarspärrat konto som visar vad de uttagna medlen använts till

Att bifoga till slutredovisningen

  • Årsbesked från bank
  • Kvitto på eventuella uttag från överförmyndarspärrat konto (om du inte redan gjort det)

Instruktioner till blanketten

Period och personuppgifter

Fyll i kalenderåret eller perioden du redovisar.

Om ditt uppdrag har avslutats antingen genom ett tingsrättsbeslut eller på grund av att barnet blivit myndigt ska du kryssa i rutan ”Slutredovisning”.

Fyll i efterfrågade personuppgifter. Var noga med att fylla i din e-postadress korrekt.

Ekonomisk förvaltning

I delen ”Ekonomisk förvaltning” ska du redovisa vem som har förvaltat barnets egendom samt vilka ersättningar och bidrag som den omyndige har fått under redovisningsperioden. Anger du att ”Jag har förvaltat barnets egendom. Medlen har dock disponerats av”, ska du ange namn och funktion på den person som har disponerat den omyndiges medel.

Övriga upplysningar

I delen ”Övriga upplysningar” har du möjlighet att lämna en kort redogörelse för ditt arbete som är viktigt för överförmyndaren att ha kunskap om.

Begäran om arvode och underskrift

För att överförmyndaren ska fatta beslut om arvode ska du fylla i ”Begäran om arvode”.

Kom ihåg att skriva under redovisningen!