• Halmstads webbplatser

Ledar­utbildnings­bidrag

En förening kan söka ledarutbildningsbidrag för utbildning av ledare som arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet (5–20 år). Bidraget söks i efterhand för genomförda utbildningar, en gång per år.

Förutsättningar för att få ledarutbildningsbidrag

  • Ledarutbildningarna ska vara godkända eller anordnade av föreningens distrikts- eller riksorganisation.
  • Deltagarna i utbildningarna ska vara ledare som arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Det innebär att de antingen bedriver verksamheten eller ser till att den kan genomföras.
  • Föreningen kan få bidrag för kursavgifter och resekostnader i samband med genomförd ledarutbildning. Mat och logi är däremot inte bidragsberättigade kostnader.
  • Föreningen ska redovisa genomförda ledarutbildningar i samband med att ni söker bidraget. Ni ska kunna visa ett kursintyg vid en kontroll.
  • Föreningen ska ha tagit fram en ledarguide
  • Föreningen ska följa kommunens riktlinjer för föreningsbidrag

Storlek på bidraget

Ledarutbildningsbidraget har en fast budget. Därför kan bidraget till varje förening variera från år till år. Storleken på bidraget beror på:

  • Hur många föreningar som söker ledarutbildningsbidrag.
  • Hur många bidragsberättigade barn- och ungdomssammankomster som föreningen har redovisat i APN under den senaste höst- och vårterminen.

Antalet sammankomster som ni redovisat avgör hur stort bidrag ni kan få, oavsett hur stora föreningens ansökningskostnader är.

Det finns även ett lägsta bidrag på 3 000 kronor som ni är garanterade, så länge ni har haft utbildningskostnader för minst 3 000 kronor.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 1 november. Ni söker för de senaste tolv månadernas utbildningskostnader.

Om ansökan är upp till tre veckor sen, dras en förseningsavgift på 10 procent av summan. Om ansökan är mer än tre veckor sen får ni inget bidrag.

Ansök om ledarutbildningsbidrag