• Halmstads webbplatser

Stöd till sociala hjälp­organisationer och funktionsrätts­organisationer

Kommunen kan ge bidrag till organisationer som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde.

Kriterier för att kunna söka bidrag

 • Föreningen ska verka inom socialnämndens verksamhetsområde.
 • Föreningen ska vara en lokal förening med Halmstad kommun som huvudsakligt
  upptagningsområde.
 • Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst ett år.
 • Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse.
 • Föreningen ska ha minst 25 medlemmar. Som medlem räknas den som under senaste
  verksamhetsåret varit registrerad som medlem och betalat fastställd medlemsavgift.
 • Om föreningen får bidrag är den skyldig att lämna socialnämnden den insyn i
  verksamheten som krävs för kontroll av att bidraget används enligt ansökan.
 • De lokaler som verksamheten bedrivs i ska vara tillgängliga och tillgängligt utformade.

En viktig grund för bedömning är hur föreningarna använt eventuellt tidigare erhållna medel.

Socialnämnden kommer vid prioritering att lägga stor vikt vid föreningens förmåga att bedriva verksamheten enligt plan, aktivitetens kontinuitet samt antalet tillfällen som aktiviteten
bedrivs.

Storlek på bidraget

Storleken på bidragets bestäms utifrån en bedömning av vilken nytta som verksamhet tillför socialnämndens verksamhetsområde och vilka kostnader föreningen bedöms ha för att bidra med denna nytta.

Ansöka om bidrag

Det går att söka bidrag eller stöd utifrån fyra olika kategorier. Föreningar kan komma att beviljas bidrag enligt fler än en kategori.

Sista ansökningsdag är 31 oktober. Senast i januari får ni veta om ansökan har beviljats. Bidraget betalas i så fall ut som ett engångsbelopp senast 28 februari.

Kategori 1: Stöd till intresseföreningar

Intresseföreningar organiserar brukare, klienter eller anhöriga som tar del av socialnämndens insatser. Dessa organisationer för brukarnas talan i vissa samverkansorgan. Bidragen till dessa föreningar är inte kopplade till särskild prestation. De föreningar som uppfyller de formella kraven tilldelas en grundsumma.

Kategori 2: Stöd till verksamhet

Föreningar som driver verksamhet som inte bara kan beskrivas som intresseorganisation kan dessutom ansöka om ytterligare stöd till särskilda verksamheter. De föreningar som uppfyller kraven tilldelas bidrag utifrån socialnämndens bedömning av vilken nytta denna verksamhet tillför nämndens verksamhetsområde.

Föreningen utför egen verksamhet i Halmstad som finns i anslutning till socialnämndens verksamhet. Denna verksamhet ska vara utifrån en högre ambition än det som är grundläggande ansvar för socialnämnden.

Kategori 3: Reglerat stöd enligt överenskommelse eller avtal

Stöd till föreningar som driver verksamhet som socialnämnden annars helt eller delvis köpt av andra utförare eller drivit i egen regi och som uppfyller följande krav:

Avtal eller skriftlig överenskommelse upprättas mellan socialnämnden och föreningen.

 • Föreningen utför egen verksamhet som kompletterar socialnämndens verksamhet.
  Verksamheten ska vara av sådan art att den fyller luckor i välfärdssystemet. Avtal eller annan överenskommelse om motprestation ska vara upprättat.
 • Föreningen kan antingen vara en intresseförening, kooperativ eller annan förening som verkar inom området.

Kategori 4: Fritidsaktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättningar
inom LSS-området

Socialnämnden avsätter årligen en summa specifikt för kategori 4. Här kan föreningar som nämns i inledningen och i sin verksamhet erbjuder fritidsaktiviteter även för personer med funktionsnedsättning, ansöka om stöd för att kompensera ökade kostnader, brist på kunskap eller tillgängligt material för att anpassa aktiviteterna.

Föreningen utför inom sin egen verksamhet särskilt anpassade aktiviteter i Halmstad riktade till vuxna personer med funktionsnedsättning inom LSS-området.

Ansök om stöd

Redovisning

Ni behöver rapportera hur ni använt bidraget under det senaste verksamhetsåret senast 31 mars året därpå.

Rapportera i föreningsregistret, FRI

Redovisningen ska innehålla:

 • Ekonomisk redovisning för senast avslutat verksamhetsår
 • Revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår
 • Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår (inklusive stadgar, styrelse, revisorer, antal medlemmar)

Tillägg för kategori 2 och 4

Utöver ovanstående ska föreningen rapportera:

 • Resultat av den verksamhet som föreningen fått bidrag för från socialnämnden i jämförelse med ansökan
 • Antal aktivitetstillfällen för senast avslutat verksamhetsår inklusive antal deltagare per aktivitetstillfälle
 • Fortsatt arbete

Tillägg för kategori 3

Resultatuppföljning av de avtal som tecknas med föreningarna inom kategori 3 görs kontinuerligt under året. Uppföljningen utgår från det avtal som socialnämnden och respektive förening har tecknat.