• Halmstads webbplatser

Reklam på idrotts- och fritidsanläggningar

Som förening har ni möjlighet att skapa intäkter till verksamheten genom att sälja egen arenareklam i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar. Här kan du se vad som gäller.

Anläggningar

Dessa regler gäller samtliga kommunala idrotts- och fritidsanläggningar, inklusive de som drivs av föreningar.

Exempel på kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Utomhusanläggningar

Idrottsplatser, tennisbanor, padelbanor, isbanor, utomhusbad och ridanläggningar. Ridanläggningar har även egna avtal med kommunen om arenareklam.

Inomhusanläggningar

Idrotts- och gymnastikhallar, ishallar, inomhusbad, ridhus och Halmstad Arena.

Prata först med ansvarig chef

All uppsättning av arenareklam ska ske i samråd med ansvarig enhetschef för anläggningen. Prata med chefen innan ni sätter upp skyltar, ansöker om eventuellt bygglov och så vidare.

Permanent arenareklam

Permanent reklam får endast placeras utomhus.

Inomhusanläggningar får inte ha permanent reklam. Undantaget anläggningar där elitverksamhet förekommer.

Placering

Permanent arenareklam får placeras på anvisad plats och ska riktas in mot matchplanen, spelytan eller aktivitetsytan, det vill säga vänd mot publiken på motsatt sida. Reklam som placeras utomhus får inte påverka trafiksäkerheten negativt. Det gäller både analog och digital reklam.

Ni ska kunna ta bort eller dölja reklamen

Reklamen behöver kunna tas bort eller döljas när det är verksamhet på arenan som har egna regler för vilken reklam som får förekomma. Det kan till exempel vara vid tv-sändningar, konserter, mässor och nationella eller internationella idrottsevenemang.

Föreningen ska tillhandahålla eventuell täckanordning samt ansvara för täckning eller nedtagning av arenareklamen vid dessa evenemang, samt återställning efter evenemangs slut.

Digitala skärmar

Föreningens egna skärmar

Digitala skärmar som ägs av föreningen och placeras på utomhusanläggningar räknas som permanent arenareklam. Dessa kräver även bygglov. Det är föreningen som ansvarar för ansökan om bygglov och eventuella kostnader i samband med det.

Kommunens skärmar

På de anläggningar där det finns fasta digitala mediaskärmar som ägs av Halmstads kommun kan föreningar få möjlighet att använda dessa för reklam. Detta får endast ske under föreningens bokade tider och i samband med er verksamhet.

Avgifter för digitala skärmar:

Örjans Vall

Avgift för digital skylt: 531 kronor per bokning för alla avgiftsgrupper. Avgiften ingår i elittaxan.

Halmstad Arena

Tillfällig reklam

Tillfällig lös eller mobil reklam får endast användas i samband med tävling, match eller liknande evenemang. Det gäller både analog och digital reklam.

All tillfällig reklam ska direkt efter avslutad match, tävling eller evenemang plockas ned av föreningen.

Föreningen betalar ingen avgift för att sätta upp eget reklammaterial. Däremot ska föreningen eller arrangören betala eventuell reklamskatt och kostnader i samband med bygglov.

Placering

Tillfällig reklam får inte placeras så att säkerhet och funktion på eller i anslutning av anläggningen försämras eller påverkas. Reklam som placeras utomhus får inte påverka trafiksäkerheten negativt.

Ni får lov att fästa reklam på lös utrustning om den kan sättas upp och tas bort utan att göra åverkan på materialet. Det kan till exempel handla om som innebandysarg, bordtennishagar och liknande. Gör i så fall en skriftlig överenskommelse med chefen för anläggningen.

Halmstad Arena

I Halmstad Arena finns möjlighet att sätta upp permanent reklam.

A1- och A2-hallarna (stora arenan)

I A1- och A2-hallarna har elitföreningar rätt att nyttja sargen som löper i nederkant av övre läktaren för fast reklam. Elitföreningars arenareklam får täckas över av andra föreningar vid tävling eller evenemang, om ingen annan överenskommelse görs mellan föreningarna.

D- och E-husen (ishallarna)

Ishallarna är undantagna grundprincipen om att inomhusanläggningar ska vara fria från permanent reklam. Där får permanent reklam förekomma på läktare, sarg samt i isen.

Reklamens innehåll

Innehållet i den reklam som sätts upp ska vara i överensstämmelse med Halmstads kommuns värdegrund. Det innebär att det inte får förekomma reklam och budskap som främjar bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak.

Reklamen får inte innehålla religiösa eller politiska budskap.

Reklamen får inte vara stötande eller diskriminerande mot kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Skötsel och skador

Som förening är ni ansvariga för att vårda och underhålla uppsatt arenareklam. Defekta eller inaktuella reklamskyltar ska omedelbart justeras eller tas ned.

Kommunen har inget ansvar för eventuella skador på arenareklam vid nyttjande av andra än föreningen.

Vid eventuell skada på anläggningen förorsakad av arenareklam är föreningen betalningsansvarig för återställandet av anläggningen.

Flera föreningar på samma anläggning

Om flera föreningar verkar på samma anläggning ska ni upprätta ett skriftligt samarbetsavtal mellan er. I avtalet gör ni upp om hantering av antal reklamplatser, ekonomisk fördelning, vad som händer vid eventuella skador orsakade av ena föreningen, säkerhetsfrågor, tillverkning, täckning, uppsättning, nedtagning samt annat handhavande. Detta avtal ska ni kunna visa upp på förfrågan.

Om ni inte kommer överens, är det kommunen som avgör i frågan.

Elitföreningar

Om flera elitföreningar verkar på samma anläggning ska en skriftlig överenskommelse göras mellan föreningarna och teknik- och fastighetsförvaltningen. Teknik- och fastighetsförvaltningen avgör vad som är elitverksamhet om tvist i frågan uppstår.

Specialförbund och specialdistriktsförbund

Om föreningen tillhör ett specialförbund eller specialdistriktsförbund kan de ha egna bestämmelser för arenareklam som ni också måste följa.