• Halmstads webbplatser

Riktlinjer och villkor för föreningsbidrag

Kommunen har olika bidrag som din förening eller organisation kan söka. Här kan du läsa vilka riktlinjer ni behöver följa för att kunna få ansökan beviljad.

Gemensamma kriterier för att få bidrag

Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun. Av denna anledning ges stöd till det lokala föreningslivet. Bidrag utgår till olika typer av verksamheter som gagnar Halmstads kommuns invånare.

Om det inte står något undantag för det bidrag ni vill söka, ska föreningen eller organisationen:

 • bedriva verksamhet som bedöms vara till nytta inom det kommunala verksamhetsområdet
 • verka i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund.
 • ha valt styrelse, hålla årsmöte och ha antagit stadgar.
 • ha varit verksam i minst sex månader.
 • vara aktiv och bedriva ideell verksamhet som är till nytta för kommunens invånare.
 • ha minst 10 medlemmar eller, för vissa bidrag, annat antal medlemmar. Som medlem räknas den som varit registrerad medlem under det senaste verksamhetsåret och har betalat fastställd medlemsavgift.
 • vara öppen för alla.
 • vid begäran redovisa hur utbetalat bidrag har använts.
 • ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister (undantaget politiska föreningar) till förfogande för granskning och skicka in dessa till kommunen på begäran.
 • vid begäran redovisa statistik för jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan.

Kulturstöd

Det finns tillägg för kulturstöd:

Idrotts- och fritidsverksamhet

Följande tillägg gäller för:

Tillägg för idrotts- och fritidsverksamhet

 • Ansökan om bidrag lämnas in av föreningen – inte av distriktsorganisation, sektion eller dylikt. Kommunen kan besluta att en krets jämställs med förening.
 • Föreningen ska bedriva verksamhet som teknik- och fritidsnämnden anser är positiv för deltagarnas utveckling.
 • Föreningen ska vara registrerad i Halmstads kommuns föreningsregister och uppdatera och godkänna sina uppgifter i registret minst en gång per år.
 • Föreningen ska ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 5–20 år. För parasportföreningar finns ingen åldersgräns. Som aktiv medlem räknas den medlem som:
  • deltar vid minst 10 av föreningens sammankomster per år och
  • har varit registrerad som medlem under det senaste verksamhetsåret.
 • Föreningen ska ha redovisat minst 20 organiserade sammankomster (ej studiecirklar) via Aktivitetskort på Nätet, APN under det senaste skolåret (hösttermin till vårtermin) för barn och ungdomar 5–20 år. För deltagare i handikappidrottsföreningar gäller ingen åldersgräns. Spontanaktivitetsbidrag är undantaget denna regel.
 • Till årsmötet ska föreningen ta fram verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan. Dessa ska publiceras på föreningens webbplats och laddas upp i föreningsregistret omedelbart efter årsmötet.
 • Ett plusgiro eller bankgiro ska vara registrerat i föreningens namn. Föreningen ska ha registrerat ett organisationsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats..
 • Det ska finnas en officiell e-postadress i föreningens namn.
 • Föreningens styrelse ska ha antagit en ledarguide som tydligt visar vilken värdegrund föreningen står för samt hur ledare i föreningen förväntas agera. Ledarguiden ska publiceras på föreningens officiella webbplats och laddas upp i föreningsregistret.
 • Föreningen ska verka för nolltolerans mot droger, dopning, tobak och alkohol vid sina barn- och ungdomssammankomster.
 • Halmstads kommun ska kostnadsfritt få möjlighet att profilera sig i föreningens kanaler, informationsmaterial och på anläggningar eller lokaler som föreningen använder.

Det går inte att få bidrag för religiös eller partipolitisk verksamhet.

Föreningar som inte kan få föreningsbidrag

 • Studieförbund
 • Ideella eller ekonomiska föreningar som driver förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola
 • Vägföreningar och vägsamfälligheter

Ansökan och utbetalning

Bidragen är inte permanenta utan behöver sökas på nytt varje år. Bidragen betalas ut till angivet plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Om föreningen har förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras ifrån beviljat bidrag före utbetalningen.

Om reglerna inte följs

Föreningen kan bli skyldiga att betala tillbaka bidraget och bli avstängda från att söka bidrag på nytt om:

 • Ni inte använt bidraget enligt er ansökan.
 • Ni inte följer riktlinjerna.
 • Ni lämnar felaktiga uppgifter.

Kommunens logotyp i ert informationsmaterial

Ni får gärna använda kommunens logotyp i information om verksamhet som ni får kommunalt stöd för.