• Halmstads webbplatser

Kriterier och villkor för kulturstöd

Här kan du se vad du, din förening eller organisation behöver uppfylla för att kunna söka kulturstöd. Du får även tips på vad kommunen ser som viktigt i sin bedömning när bidrag och stöd ska fördelas.

Kriterier för att kunna få kulturstöd

Ansökan ska innehålla kultur. Med kultur menas konstnärliga uttryck inom bland annat musik, dans, teater, bild och form, litteratur, film, verksamhet inom kulturarv, möten mellan människor.

Föreningar som beviljas kulturstöd behöver även uppfylla kommunens övergripande riktlinjer för bidrag till föreningar.

Registrera er i föreningsregistret

Föreningar

Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister. Där ska föreningen ladda upp följande årsmöteshandlingar:

 • Stadgar
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Resultat- och balansräkning

Juridiska personer (föreningar, organisationer, stiftelser och bolag)

Även övriga juridiska personer som söker kulturstöd ska registrera sina kontaktuppgifter i föreningsregistret och ladda upp följande handlingar:

 • Registreringsbevis för F-skatt
 • Senaste årsredovisning med tillhörande resultat- och balansräkning

Plats och tillgänglighet

Projektet eller arrangemanget ska äga rum i Halmstads kommun och vara offentligt, det vill säga öppet och tillgängligt för allmänheten. Kulturstöd för konstnärlig utveckling är undantaget från detta villkor.

Den som beviljas kulturstöd ska sträva efter högsta möjliga tillgänglighet för personer med funktionsvariationer vid arrangemang och val av lokal.

Marknadsföring

Texten ”Med stöd av Halmstads kommun” eller Halmstads kommuns logotyp ska alltid finnas med i all extern kommunikation om det ni fått stöd för. Det kan till exempel vara marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation.

Logotypen ska inte användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.

Kulturstöd ges inte till

 • Verksamheter i kommunal, regional eller statlig regi.
 • Projekt och arrangemang med religiös eller politisk inriktning.
 • Projekt och arrangemang med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Interna medlemsarrangemang och möten.
 • Stödgalor och andra projekt för välgörande ändamål.
 • Studiecirklar och skolprojekt.
 • Förtäring till publik eller besökare. Idépeng är undantaget från detta villkor.
 • Inköp av inventarier. Idépeng är undantaget från detta villkor.

Bedömningsgrunder för kulturstöd

Bedömningen av ansökningarna utgår från Halmstads kommuns vision och värdegrund samt de verksamhetsmål som beslutats av kulturnämnden. Strävan är att Halmstadbor och besökare får möta en variation av olika kulturformer under året, samt att utbudet får en jämn geografisk spridning i kommunen. Det är av stor vikt med ett inkluderande perspektiv som innefattar genus, mångfald och tillgänglighet.

Budgeten för kulturstöd är begränsad till en viss summa varje år som ska fördelas till många sökande. Ett eventuellt avslag på ansökan behöver därmed inte innebära att arrangemanget eller projektet är mindre betydelsefullt.

Särskilda bedömningsgrunder för arrangemangs- och projektstöd och verksamhetsstöd

Kriterierna nedan är vägledande vid handläggningen av ansökningarna. Alla kriterier behöver inte finnas med varje gång och de väger olika tungt beroende på vilket kulturstöd ansökan gäller.

Genomförbarhet och ekonomi

Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens möjlighet att genomföras enligt ansökan. Budget och tidsplan ska vara genomtänkt. Stabil ekonomi med finansiering från flera källor, exempelvis återkommande regionalt eller statligt stöd, kan öka möjligheten till kulturstöd. Föreningar bör bidra med ideellt arbete.

Kvalitet

Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens originalitet och kreativitet, till exempel belysning av aktuella frågor som bidrar till eftertanke eller som utmanar rådande normer och strukturer. Här bedöms också den sökandes och de medverkandes meriter.

Publik och delaktighet

Här bedöms arrangemangets, projektets eller verksamhetens möjligheter att nå en publik. Här bedöms också graden av delaktighet, det vill säga hur invånare, föreningsmedlemmar, specifika målgrupper eller andra involverats under arrangemangets eller projektets gång eller vid dess framförande.

Samarbete

Här bedöms ambitionen att samarbeta med föreningar, studieförbund och andra aktörer inom kultursektorn i syfte att nå nya målgrupper, skapa möten mellan olika genrer eller testa nya idéer.

Kommunen har rätt att begära en revision (granskning) av verksamhet som beviljats stöd.

Om du inte kan använda stödet enligt din ansökan

Om en verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska du omedelbart meddela kommunen. Kan du inte använda det beviljade stödet ska du betala tillbaka det.