• Halmstads webbplatser

Uppdrag för kulturaktörer

Är du konstnär eller annan kulturaktör? Här kan du läsa om möjligheterna att få ett uppdrag inom kultur.

Uppdrag för kulturaktörer

Är du intresserad av att jobba med workshops, projekt eller liknande som anordnas av kulturförvaltningen? Här kan du som kulturaktör lämna din intresseanmälan.

Om du vill jobba med uppdrag riktade till barn och unga ska du kunna lämna registerutdrag från polisens belastningsregister.

Anmäl intresse för uppdrag

Konstnärlig gestaltning

Halmstads kommun avsätter 1,5 miljoner kronor per år för konstnärlig gestaltning. Medlen används till utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljön.

Gör intresseanmälan till konstnärlig gestaltning

Vad är konstnärlig gestaltning?

Tidigare talades det mycket om konstnärlig utsmyckning eller byggnadsanknuten konst, men nu för tiden använder vi främst begreppet konstnärlig gestaltning. Det innebär att konstverket är gjort för en särskild plats och där konstnären utgått från flera saker som har med den platsen att göra. Det kan vara arkitektur, historia, färger eller hur platsen används.

En konstnärlig gestaltning behöver inte heller vara en traditionell skulptur, utan begreppet innefattar många olika möjligheter för vad ett konstverk kan vara. Halmstads kommun har som mål att det ska finnas konst med en bred variation av material och uttryck. Allt arbete med konstnärlig gestaltning i Halmstads kommun utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk. Det gör vi bland annat genom delaktighet, höga krav på giftfria material, värnar om konstnärens villkor och konstverkens hållbarhet över tid.

Så väljs projekten ut

En samrådsgrupp som består av representanter från olika förvaltningar i kommunen ger förslag på projekt som ska tilldelas medel för konstnärlig gestaltning. Gruppen utgår ifrån aktuella investeringsprojekt i kommunen ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Hänsyn tas till:

 • geografisk spridning
 • platsens angelägenhet
 • tillgänglighet
 • brukarperspektiv
 • närheten till invånarna i vardagsmiljön

Val av konstnärer till projekten

50 000–300 000 kronor

Kommunen föreslår lämplig konstnär utifrån intresseanmälningar som lämnats via webben. Val av konstnär görs sedan tillsammans med representanter från aktuell verksamhet.

300 000 kronor – gränsen för direktupphandling

Kommunen föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar som lämnats via webben. En projektspecifik jury tar sedan beslut om konstnär.

Över direktupphandlingsgränsen

Projektet utannonseras enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen föreslår tre konstnärer som tilldelas parallella arvoderade skissuppdrag utifrån intresseanmälningar. En projektspecifik jury tar sedan beslut om konstnär.

Aspekter som beaktas vid bedömningen av inkomna skisser

 • Estetik, konstnärlighet, genus
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Symbolvärde för verksamheten, sätt att förstärka verksamhetens identitet
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Brukarperspektiv
 • Konstverkets hållbarhet och kringlösningar
 • Drift och underhållsaspekter
 • Genomförande

Genomförande

Varje konstnärlig gestaltning är unik och kräver oftast speciallösningar. När en konstnär efter skissbedömning tilldelas uppdraget att genomföra sin idé är det oftast att många kompetenser inblandade för att realisera konstverket.

Det ställs olika krav på den konstnärliga gestaltningen beroende på i vilken miljö den ska placeras. Det innebär till exempel att det i barn och ungas miljö ställs extra höga krav på giftfria material och säkerhet, men Halmstads kommun strävar efter hållbar utveckling gällande planering och drift av all offentlig konst. De förutsättningar och krav som finns kräver ibland kompromissvilja. Halmstads kommun värnar alltid om konstnärens frihet och den konstnärliga processen i det arbetet.

Färdiga projekt, vård och underhåll

Varje konstnärlig gestaltning avslutas med att konstnären ger skötselanvisningar och materialspecifikationer som ska underlätta framtida underhåll. Tillsammans med konstnären försöker vi också fastställa en förväntad livslängd på konstverket för att kunna ha en långsiktig planering gällande konserveringsbehov och samsyn kring när ett konstverk eventuellt behöver destrueras.

All konst i offentlig miljö utsätts för slitage. För att bevara konsten för framtida generationer på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt finns en vård- och underhållsplan framtagen tillsammans med professionella konservatorer. Den ligger till grund för det dagliga arbetet i Halmstads kommun. Men ibland behöver den offentliga konsten lite extra omsorg och då anlitas professionella konservatorer med stor kunskap om material och med respekt för hur dessa åldras.

Konstnärlig pedagogisk verksamhet, kreativ verkstad

Halmstads kommun arrangerar kreativa verkstäder på flera olika sätt, platser och mot olika målgrupper. En kreativ verkstad kan till exempel planeras in vid ett evenemang, på Halmstads konsthall Länk till annan webbplats., ett bibliotek, en förskola eller ett äldreboende. Vi uppmuntrar till skapande över generationsgränserna!

Om du lämnar en intresseanmälan för att hålla en kreativ verkstad kan du även bli tillfrågad om att delta i ett Skapande skola-projekt. Du kan bli kontaktad utifrån till exempel material, tema eller konstnärlig teknik. Beslut kring verkstadens upplägg tas i samråd med vår konstpedagog.

Om du vill jobba med uppdrag riktade till barn och unga ska du kunna lämna registerutdrag från polisens belastningsregister.

Anmäl intresse för uppdrag

Ställa ut din konst

Mjellby konstmuseum och Halmstads konsthall

Du kan inte ansöka om att ställa ut på dessa platser, utan det är personalen som aktivt söker upp konstnärer.

Biblioteken

För att ställa ut på biblioteken, se respektive bibliotek Länk till annan webbplats..