• Halmstads webbplatser

Stöd till studieförbund

Studieförbund som är verksamma i Halmstads kommun kan få stöd från kulturnämnden.

Krav för att få stöd

För att kunna få ekonomiskt stöd behöver studieförbundet:

 • Vara verksamt i Halmstads kommun och rikta sig till medlemmar i kommunen.
 • Ha en central organisation som är godkänd som bidragstagare av Folkbildningsrådet.

Stödets syfte

 • Skapa engagemang i samhällsutvecklingen och ökad möjligheten för människor att påverka sin livssituation.
 • Stärka och utveckla demokratin.
 • Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla, bland annat för kultur och integration.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Stödja verksamheter som bidrar till att förverkliga Halmstads kommuns kulturpolitiska mål.
 • Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ansökan

Ansök om stöd till studieförbund

Fördelning av stödet

Fördelningen av det kommunala stödet till studieförbunden baseras på den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet Länk till annan webbplats. har fastställt. Den totala summan för det kommunala stödet fastställs årligen av kulturnämnden i samband med budgetarbetet.

 • 1 Organisationsbidrag 10 procent

  Fördelning av procent inom Organisationsbidrag
  Organisationsbidrag procent
  Organisationsbidrag 10 %
  Total 10 %
 • 2 Tillgänglighetsbidrag 8 procent

  Fördelning av procent inom Tillgänglighetsbidrag
  Tillgänglighetsbidrag procent
  Tillgänglighetsbidrag 8 %
  Total 8 %
 • 3 Verksamhetsbidrag 82 procent

  Fördelning av procent inom Verksamhetsbidrag
  Verksamhetsbidrag procent
  Studiecirkel 62 %
  Annan folkbildningsverksamhet 5 %
  Kulturprogram 15 %
  Total 82 %

Så räknas stödet ut

Organisationsbidrag

Respektive studieförbund får del av organisationsbidraget i proportion till sin andel av det totala antalet unika deltagare i studiecirklar två år före bidragsåret. Med bidragsår avses det år som studieförbundet söker stöd för. Söker exempelvis studieförbundet stöd för 2021 baseras organisationsbidraget på verksamhetsstatistik från 2020.

För att få del av organisationsbidraget ska studieförbundet rapporterat in minst 100 unika deltagare i studiecirklar och minst 2000 studietimmar två år före bidragsåret.

Tillgänglighetsbidrag

Tillgänglighetsbidraget fördelas på verksamhet där någon eller några personer med funktionsnedsättning deltagit och som har haft behov av förstärkta insatser. Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Bidraget gäller endast verksamhet som har inneburit merkostnader i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Merkostnader innebär kostnader för pedagogiskt stöd, till exempel anpassat studiematerial, teknisk pedagogisk utrustning, tolk och andra resurser för enskild individ. Bidraget avser inte fysiskt stöd som exempelvis ramper, hissar och automatiska dörröppnare. Det är fastighetsägarens ansvar att följa bestämmelser kring fysisk miljö enligt plan- och bygglagen (PBL).

Hälften av tillgänglighetsbidraget baseras på antalet rapporterade deltagare två år före bidragsåret. Den andra hälften baseras på antalet studietimmar två år före bidragsåret.

 • 1 Deltagare, två år före bidragsåret 50 procent

  Fördelning av procent inom Deltagare, två år före bidragsåret
  Deltagare, två år före bidragsåret procent
  Deltagare, två år före bidragsåret 50 %
  Total 50 %
 • 2 Studietimmar, två år före bidragsåret 50 procent

  Fördelning av procent inom Studietimmar, två år före bidragsåret
  Studietimmar, två år före bidragsåret procent
  Studietimmar, två år före bidragsåret 50 %
  Total 50 %

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget gäller för studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet samt kulturprogram. Bidraget fördelas i proportion till respektive studieförbunds andel av den totala verksamheten av respektive slag.

En deltagare kan under aktuellt år räknas som unik deltagare endast en gång i studiecirkel respektive en gång i annan folkbildningsverksamhet. Detta gäller oavsett hur många verksamheter individen deltagit i.

Studiecirkel

Bidraget baseras på rapporterad verksamhet – antalet studietimmar och deltagare under de senaste åren. En unik deltagare ges värdet 1 och korttidsutbildad unik deltagare ges värdet 2. Med korttidsutbildad deltagare avses deltagare som har lägre än treårig gymnasieexamen samt är 20 år eller äldre under aktuellt år. 

 • 1 Studietimmar, två år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Studietimmar, två år före bidragsåret
  Studietimmar, två år före bidragsåret procent
  Studietimmar, två år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 2 Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret
  Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret procent
  Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 3 Unika deltagare, två år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Unika deltagare, två år före bidragsåret
  Unika deltagare, två år före bidragsåret procent
  Unika deltagare, två år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 4 Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret
  Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret procent
  Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %

Annan folkbildningsverksamhet

Bidraget baseras på rapporterad verksamhet – antalet studietimmar och antal deltagare under de senaste åren. Varje unik deltagare ges värdet 1. När det inte finns tillgång till uppgift om antalet unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet så används istället antalet unika deltagare som har rapporterats för studiecirkelverksamhet. 

 • 1 Studietimmar, två år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Studietimmar, två år före bidragsåret
  Studietimmar, två år före bidragsåret procent
  Studietimmar, två år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 2 Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret
  Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret procent
  Studietimmar, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 3 Unika deltagare, två år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Unika deltagare, två år före bidragsåret
  Unika deltagare, två år före bidragsåret procent
  Unika deltagare, två år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %
 • 4 Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 procent

  Fördelning av procent inom Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret
  Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret procent
  Unika deltagare, snitt tre och fyra år före bidragsåret 25 %
  Total 25 %

Kulturprogram

Fördelningen sker utifrån rapporterad verksamhet – antalet kulturprogram under de senaste åren.

 • 1 Kulturprogram, två år före bidragsåret 50 procent

  Fördelning av procent inom Kulturprogram, två år före bidragsåret
  Kulturprogram, två år före bidragsåret procent
  Kulturprogram, två år före bidragsåret 50 %
  Total 50 %
 • 2 Kulturprogram, snitt tre och fyra år före bidragsåret 50 procent

  Fördelning av procent inom Kulturprogram, snitt tre och fyra år före bidragsåret
  Kulturprogram, snitt tre och fyra år före bidragsåret procent
  Kulturprogram, snitt tre och fyra år före bidragsåret 50 %
  Total 50 %

Redovisning av bidrag

Redovisa verksamheten senast 30 april i föreningsregistret, FRI.

Redovisa stöd till studieförbund

Uppföljning

Uppföljningen av verksamhetsredovisningen sker i dialog mellan kommunen och studieförbunden. På begäran av kommunen ska studieförbunden lämna kompletterande information om verksamheten.

Utbetalning

Stöd utbetalas vid två tillfällen per år:

 • Vid första tillfället i januari fördelas 50 procent av det totala kommunala stödet. Utbetalningen beräknas utifrån respektive studieförbunds andel av det totala stödet för föregående år.
 • Vid andra tillfället i juni sker en slutlig utbetalning beräknad utifrån inlämnad statistiksammanställning.

Tillfällen då stödet kan dras tillbaka

Halmstads kommun kan besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalat stöd om studieförbundet lämnat oriktiga eller felaktiga uppgifter eller då stödet inte använts för de villkor och syften det beviljats för. Genom att ta emot stödet accepteras detta villkor.