• Halmstads webbplatser

Halmstads vision och värdegrund

Vår vision och värdegrund präglar kommunens arbete och utveckling. Halmstads vision beskriver vad vi vill uppnå. Vår värdegrund beskriver vilka värderingar som leder oss.

Vision

Halmstads vision består av tre hjärtan, precis som kommunens vapen. Tillsammans bygger de visionen för Halmstads kommuns utveckling.

Hemstaden

Vi är en kommun där människor möts – med trygghet, respekt och kärlek.

Kunskapsstaden

Vi är en kommun där människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande.

Upplevelsestaden

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

Värdegrund

Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Det innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Styrmodell

För att steg för steg närma oss visionen har vi en arbetsmodell i Halmstads kommun. Styrmodellen omfattar mål, planer, omvärldsanalys, arbetsrutiner och kvalitetssäkring och används av alla nämnder och bolagsstyrelser.