Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Personuppgiftsbehandling

Här kan du läsa hur socialnämnden och dess verksamheter behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift kan vara all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Det kan vara någons namn, adress, bild, och IP-adress.

Vissa typer av personuppgifter är känsliga och klassas som extra skyddsvärda. Det gäller bland annat uppgifter som avslöjar etniskt ursprung och uppgifter om en persons hälsa.

Behandling

Med behandling menas i princip allt som man kan göra med personuppgifter så som lagring, insamling, registrering, sammanställning och mycket mera. En behandling behöver inte göras på en dator utan även behandling i till exempel pappersform kan omfattas.

Socialtjänstens behandling av personuppgifter

Inom socialtjänsten behandlar vi personuppgifter så som till exempel namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi behandlar även känsliga uppgifter, framför allt uppgifter om hälsa. Syftet med en sådan behandling är att kunna ge dig rätt till stöd och insatser.

Vi använder även personuppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Vi har stöd i lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten för hanteringen av dessa uppgifter.

Insamling av uppgifter

De flesta personuppgifter som vi behandlar får vi från dig själv när du ansöker om en insats eller liknande. De händer även att vi får uppgifter från andra myndigheter så som andra kommuner eller polisen.

För att ha en beredskap vid en olycka eller kris har vi även kontaktuppgifter till anhöriga för en del brukare och anställda.

Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi gällande lagstiftning för att skydda din personliga integritet.

Rättslig grund

För att få behandla personuppgifter behöver myndigheter och företag ha en rättslig grund. De rättsliga grunderna socialtjänsten och socialförvaltningen använder sig av för att behandla dina personuppgifter är avtal, rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Om vi vill publicera en bild på dig använder vi oss av den rättsliga grunden samtycke och du måste då godkänna användandet. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Dina uppgifter kommer att raderas i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att vi kommer att spara uppgifterna under olika lång tid beroende vad uppgifterna gäller.

Personuppgiftsbiträde

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer i vissa fall delas med ett personuppgiftsbiträde (PUB). Ett PUB är en fysisk eller juridisk person, myndighet eller institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Det kan till exempel vara företag som levererar IT-system åt oss. Vi använder PUB för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer syftet och vilka personuppgifter som ska behandlas.

Personuppgiftsansvarig för socialtjänsten och socialförvaltningen är socialnämnden, det vill säga de politiker som styr socialförvaltningen.

Försäljning av alkohol och tobak

Socialförvaltningen är den förvaltning inom Halmstads kommun som behandlar ansökningar om serveringstillstånd och anmälningar om att sälja tobak.

Vi behöver då en del personuppgifter från dig så som till exempel namn och personnummer. Vi har stöd i alkohollagen (2010:1622) och lagen om tobak och liknande produkter, LTLP (2018:2088) för behandlingen av dessa uppgifter.

Dina rättigheter

Om du anser att vi har uppgifter om dig som vi inte borde, måste vi visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/länk till annan webbplats

Registerutdrag

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på sn.diarium@halmstad.se och begära ett registerutdrag.

Synpunkter

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av behandling, överföring, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Även då kan du kontakta oss på sn.diarium@halmstad.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsoombud@halmstad.se

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/länk till annan webbplats