• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med hållbar utveckling – Agenda 2030

Avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och utveckla fredliga samhällen. Det är fokus för de globala målen som FN:s medlemsländer antagit och som Halmstads kommun bidrar till att lyckas uppnå.

Halmstad växer och det måste ske på ett hållbart sätt, precis som i resten av världen. Halmstads kommun har gemensamt ansvar med övriga kommuner i Sverige att arbeta för att förverkliga Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Det vi gör lokalt i Halmstads kommun bidrar till den utveckling som sker globalt, precis som att världens utveckling påverkar oss i Halmstad.

De globala målen för en hållbar utveckling

Agenda 2030 är 17 globala mål som FN:s medlemsländer antog 2015. Det är den mest ambitiösa agenda som världen antagit för arbetet med hållbar utveckling. Målen ska leda till fyra saker år 2030:

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  3. Att främja fred och rättvisa.
  4. Att lösa klimatkrisen.

Hållbar utveckling betyder att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag för att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Hållbar utveckling bygger på tre delar: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen balanserar alla delarna och alla målen är lika viktiga. Målen gäller alla människor och ingen ska lämnas utanför.

Agenda 2030 i Halmstads kommun

I Halmstads kommun har arbetet med Agenda 2030 vävts ihop med ordinarie verksamhet med målsättning och styrning. Prioriteringar i Strategisk plan och Planeringsdirektiv med budget går i linje med Agenda 2030. Det betyder att alla kommunala verksamheter ska arbeta för att nå de globala målen. Halmstads kommun ska också göra det enkelt för alla invånare att bidra till att leva hållbart. Det görs bland annat genom hållbara tips om vattenanvändning och sopsortering till att utveckla Fritidsbanken.

Glokala Sverige

Halmstads kommun är med i Glokala Sverige. Det är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att underlätta arbetet med de globala målen.

CSR Västsverige

Sedan 2019 är Halmstads kommun medlem i ett nätverk som heter CSR Västsverige. Nätverket stöttar i arbetet för hållbar utveckling genom kunskap och utbyte av erfarenheter. Över 300 organisationer i Västra Götalandsregionen och Region Halland är medlemmar i nätverket. Det är verksamheter från näringslivet, akademien, offentliga sektorn och idéburna organisationer.