• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med jämställdhet

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett kön. Det betyder att du aldrig ska bli diskriminerad på grund av vilket kön du har eller begränsas av fördomar om hur män eller kvinnor ska vara. Att arbeta för att öka jämställdheten är en självklarhet för Halmstads kommun i strävan mot att bli en mer inkluderande kommun.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet är en mänsklig rättighet och är viktigt för en hållbar utveckling i vårt samhälle. Sverige har kommit långt med att minska ojämställdheten i jämförelse med många andra länder, men det finns mycket kvar att göra.

Ojämställdhet i Halmstad

I Halmstad märks ojämställdheten genom att kvinnor tjänar mindre än män, har lägre pensioner och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Pojkars skolresultat är sämre än flickors på alla utbildningsnivåer. Samtidigt är arbetsmarknaden i Halland bättre anpassad för de yrken som män vanligtvis väljer. Pojkar och män är mer utsatta för våld när de rör sig ute, men flickor och kvinnor upplever en större otrygghet. Dessa områden är viktiga frågor som Halmstads kommun arbetar med för att öka jämställdheten.

Kvinna och man – två juridiska kön

I Sverige finns idag två juridiska kön – kvinna och man. Det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det finns personer som inte identifierar sig inom den här tvåkönsnormen. Men också att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig. Olika bakgrunder, funktionsförmågor och sexuell läggning är exempel på faktorer som påverkar kvinnors och mäns villkor.

Skolans viktiga roll

Redan som barn blir vi bemötta på olika sätt beroende på om du är flicka eller pojke. Det finns olika fördomar och förväntningar på oss beroende på vilket kön vi har. Skolor och förskolor i Halmstads kommun har därför ett viktigt uppdrag att jobba på ett inkluderande sätt för att bidra till att öka jämställdheten och tidigt vara en del i att belysa samhällets ideal på ett kritiskt sätt. Halmstads kommun har jämställdhetsutvecklare som jobbar som stödfunktioner till förskolor och skolor. Deras roll är bland annat att handleda pedagoger och skolledare i genus, jämställdhet och normkritik.

Jämställdhetsintegrering

I Plan för den inkluderande kommunen Pdf, 1.3 MB. är en av ambitionerna att utveckla Halmstads kommuns arbete med jämställdhetsintegrering. Som en offentlig aktör har Halmstads kommun ett särskilt ansvar att påverka samhällsutvecklingen och ge bästa möjliga välfärd och service till dig som invånare. Därför är arbetet med jämställdhetsintegrering en viktig strategi. Det innebär att tänka på jämställdheten för invånarna i varje beslut som tas på alla nivåer. Det betyder att undersöka hur till exempel skolan eller äldreboendet fungerar bäst för varje människa. Det gäller för alla Halmstads kommuns verksamheter, oavsett uppdrag. Vi måste bli bättre på att upptäcka ojämställdhet för att kunna fatta bättre beslut.

Halmstads kommuns ansvar som arbetsgivare

Halmstads kommun ska vara en inkluderande, tillgänglig och attraktiv arbetsgivare. En god arbetsmiljö innebär lika rättigheter och möjligheter för alla. Som anställd inom Halmstads kommun ska du känna dig trygg med att du inte ska diskrimineras på arbetsplatsen eller att din lön inte ska påverkas av ditt kön.

En satsning som Halmstads kommun håller på att implementera är Heltid som norm. Det innebär att heltidstjänster ska vara det normala vid nyanställningar och att de som arbetar deltid ska bli erbjudna heltid. Det är en viktig fråga för att bli en mer jämställd arbetsgivare. Idag är det betydligt fler kvinnor än män som arbetar deltid. Det leder till att kvinnor tjänar mindre och sedan även får sämre pension. Därför vill Halmstads kommun öka andelen heltidstjänster bland sina anställda.

"Halva bilden" – utställning om jämställdhet

Hur ser det ut med jämställdheten i Halmstad? 2018 gjordes en genomlysning av könsfördelningen av konstnärer representerade i Halmstads kommuns samling. Resultatet var tyvärr inte helt oväntat: 65 % män och 35 % kvinnor. I Rådhusets korridorer såg det ännu värre ut. Hela 75 % av konstverken var gjorda av män. Med utgångspunkt i de nationella jämställdhetspolitiska målen, lokal statistik och Halmstads kommuns samling visas här den andra halvan av bilden. Konstverken som presenteras lyfter frågor kring jämställdhet, feminism och kvinnohistoria.