• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med funktionsrätt och tillgänglighet

Som funktionsnedsatt har du rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Halmstads kommun har en skyldighet att se till att du inte blir diskriminerad på grund av din funktionsförmåga.

Sveriges nationella mål inom funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen säger att alla med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Sveriges nationella mål är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Det betyder att du inte får bli diskriminerad på grund av din funktionsförmåga och att alla ska behandlas jämlikt. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en form av diskriminering.

All offentlig verksamhet i Sverige ska följa FN:s konvention. Det innebär att kommunen är skyldig att respektera, skydda och uppfylla rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det gäller för olika typer av funktionsnedsättningar, till exempel fysisk, kognitiv och psykisk.

Funktionsrätt och tillgänglighet i Halmstads kommun

I Halmstads kommun ska du kunna delta i samhällets olika områden oavsett funktionsförmåga. Det fastställs bland annat i Plan för den inkluderande kommunen Pdf, 1.3 MB. där en av ambitionerna är att alla i Halmstad ska ha goda och jämlika livsvillkor.

Arbetet med tillgänglighet och anpassning sker inom alla kommunens verksamheter för att ingen ska bli diskriminerad. Tillgänglighetsanpassning kan till exempel innebära att anpassa en plats så att den blir möjlig att besöka med rullstol eller som synskadad. Det kan också vara att texter på kommunens webbplats ska vara begripliga och tillgängliga för alla.

Karta över tillgänglighet i stadsbilden

I en särskild tillgänglighetskarta presenteras och visualiseras information som är viktig för hela samhället, men i synnerhet för personer med olika typer av funktionsvariationer. Kartan underlättar vid besök i staden då man bland annat kan se var det finns anpassade parkeringar och toaletter. Med hjälp av 3D-teknik finns även det möjlighet att uppleva staden via virtuella promenader redan innan man kommer hit.

Funktionsrättsrådet

Halmstads kommun har ett råd för arbetet med tillgänglighet och delaktighet som heter funktionsrättsrådet. Det är till för samråd och utbyte av information mellan intresseorganisationer inom funktionsrätt och politiker i Halmstad. Funktionsrättsrådet har bland annat möjlighet att lämna synpunkter på förslag eller ta upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Varje år delar Halmstads kommun ut Tillgänglighets- och bemötandepriset till företag som visat sig ha speciellt god tillgänglighet för alla kunder.

Tillgänglighetsmiljonen

Halmstads kommunfullmäktige delar årligen ut Tillgänglighetsmiljonen. Det är en miljon kronor som delas ut till olika projekt inom kommunens verksamheter. Projekten som väljs ut ska förbättra och ge nya erfarenheter till kommunens tillgänglighetsarbete.