• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med integration

Som ny i Halmstads kommun ska du få ett bra mottagande och goda möjligheter att bli en del av samhället. Det är Halmstads kommuns ansvar. Bra integration stärker kommunen som helhet och ökar mångfalden bland våra invånare.

Halmstads kommun ska vara en inkluderande kommun. Alla som bor här ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. När du flyttat till Halmstad från ett annat land och bosätter dig här så finns kommunen där för dig som stöd om du har frågor eller undrar över något.

Integration sker i växelverkan mellan olika personer där vi till exempel gemensamt verkar för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som vi tar lärdom av varandras olika erfarenheter. Bra integration bygger en sammanhållen kommun där alla får ut mer av livet.

Integration i Halmstads kommun

Som ny Halmstad ska du känna att det finns engagemang och hjälp att få från kommunen. Att du får ett bra mottagande är din rättighet och Halmstads kommuns ansvar.

Det är viktigt att alla nya Halmstadbor får bra förutsättningar för att etablera sig i Halmstad och i det svenska samhället. En bra integration stärker kommunen som helhet på både kort och lång sikt. Viktiga delar för att bli integrerad i ett samhälle är att lära sig språket och skaffa sig en sysselsättning, exempelvis jobb eller studier.

För att stärka integrationen måste vi motverka segregation och utanförskap. Halmstads kommun ska skapa likvärdiga förutsättningar för alla invånare att vara delaktiga i samhället.

Styrkan i mångfald

Att vi får nya invånare från andra länder till Halmstads kommun är positivt för vår tillväxt. Det bidrar också till ökad mångfald, vilket betyder att det finns en blandning av personer med olika egenskaper och perspektiv. Det är en utvecklingskraft som vi ska ta vara på. De skillnader i ålder, kön, bakgrund, kompetenser och erfarenheter som finns i Halmstad är en grund för utveckling och tillväxt. Det skapar ett mer inkluderande samhälle, ett näringsliv med ökad kreativitet och ett berikat kulturliv. Vi kan lära av varandra. Alla bidrar och alla är lika mycket värda.

Samarbete för att lyckas

Alla som bor och verkar i Halmstads kommun ska känna sig delaktiga i arbetet med att välkomna och inkludera ny halmstadbor. Näringslivet har till exempel en viktig roll i att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv. Föreningslivet och ideella organisationer är viktiga delar för att skapa kontakter. Många organisationer och föreningar erbjuder till exempel språklig hjälp till dig som vill öva din svenska.

Halmstads kommun samarbetar med offentliga, privata och ideella aktörer i integrationsarbetet. De halländska kommunerna och Region Halland har nära samarbete för förbättrad integration.

Fler medarbetare som bidrar till mångfald

Halmstads kommun ska vara en inkluderande, tillgänglig och attraktiv arbetsgivare. Alla människor har lika värde och ska behandlas med respekt. Vi önskar att människor med olika erfarenheter och bakgrunder vill jobba hos oss. Mångfald bland personalen utvecklar och höjer kvaliteten på vårt arbete.