• Halmstads webbplatser

Så arbetar vi med barns rättigheter

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Som barn i Halmstads kommun ska du oavsett bakgrund behandlas med respekt och du har rätt att vara delaktig i beslut som rör dig och ditt liv.

Sedan 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) lag i Sverige. Det betyder att Halmstads kommun är skyldig att tillgodose varje barn sina rättigheter enligt konventionen.

I barnkonventionen står det att barn är individer med egna rättigheter. Det finns fyra artiklar som är grundprinciper i barnkonventionen. Dessa är grundläggande i alla beslut och frågor som rör barn.

 • Artikel 2
  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3
  Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
 • Artikel 6
  Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
 • Artikel 12
  Barnet har rätt att uttrycka sin mening och få sina åsikter beaktade i alla frågor som berör barnet.

Barns och ungas rättigheter i Halmstads kommun

De flesta verksamheter som du som barn kommer i kontakt med finns inom kommunen. Det är till exempel din förskola eller skola, din favoritlekplats, vattnet som kommer i kranen, vägarna du cyklar på och äldreboendet där du kanske besöker en släkting. För att stärka dina och alla barns rättigheter har politikerna i Halmstads kommunfullmäktige kommit överens om flera olika dokument som handlar om barns rättigheter.

I Strategisk plan står det till exempel att alla barn i Halmstad ska ha en bra start i livet. I Plan för den inkluderande kommunen Pdf, 1.3 MB. är en av ambitionerna att stärka barns rättigheter. Det betyder att alla verksamheter inom Halmstads kommun måste jobba för att uppfylla detta.

Barns och ungas möjligheter att påverka

Barn och unga som ännu inte är myndiga kan inte använda sin demokratiska rätt på samma sätt som vuxna. Till exempel måste du vara 18 år för att kunna rösta i kommunvalet. Därför är det viktigt att Halmstads kommun ser till att det finns andra sätt för barn och unga att uttrycka sina åsikter på och använda sina demokratiska rättigheter.

För dig som ännu inte är myndig, finns det flera sätt att påverka.

Som elev på någon av kommunens skolor kan du engagera dig i elevrådet eller andra forum för att vara delaktig på din skola.

Ung i Halmstad Länk till annan webbplats. jobbar för att du som är ung ska kunna träffa kommunens politiker och vara delaktig på olika sätt i samhället.

Barnkonsekvensanalys

För att ta reda på barns bästa i olika sammanhang kan Halmstads kommun göra en barnkonsekvensanalys. Det görs inom verksamheterna vid behov. Till exempel gjorde gymnasieskolorna en barnkonsekvensanalys med anledning av coronapandemin och gymnasiernas omställning till distansundervisning. Barnkonsekvensanalys används som en metod för att utreda barns rättigheter i särskilda sammanhang och beslut. Analysen görs i enlighet med barnkonventionen för att se till att barns rättigheter finns med i beslut som rör barn.

1000 lyktor

Varje år genomförs 1000 lyktor i Halmstad. Det är en ljusmanifestation för barns rättigheter som hålls i samband med barnkonventionens födelsedag i november. Inför ljusmanifestationen får barn på våra förskolor lära sig om barns rättigheter samtidigt som de gör en ljuslykta. Arbetet avslutas sedan med den gemensamma ljusmanifestationen.

Hjälp och stöd till barn och unga

Om du mår dåligt eller behöver prata med en vuxen av någon annan anledning så finns det hjälp att få. Du har alltid rätt att få prata med en trygg vuxen om du behöver det. Halmstads kommun erbjuder även föräldrastöd för föräldrar som behöver hjälp eller stöd.

De halländska kommunerna, Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram skriften "Barns rättigheter och föräldrars ansvar". Om du vill få dokumentet, kontakta kommunen.