Så arbetar vi med att minska vår energianvändning

Halmstads kommun arbetar alltid med energieffektivisering och minska energianvändningen och därmed minska våra elkostnader – även innan de markant stigande elpriserna. Här kan du läsa om vad vi gör.

Förutom att vi löpande arbetar löpande med energieffektivisering och minska elkostnader har vi antagit en plan för energi och klimat, där ett av målen är stabilt och hållbart energisystem.

Vi arbetar även med att påverka våra medarbetares beteende, precis som man gör i ett hushåll.

En arbetsgrupp ser över vad vi ytterligare kan genomföra för åtgärder – både på kort och lång sikt.

Har kommunen minskat sin energianvändning?

Vår energianvändning har kontinuerligt minskat från 2018 och detta fortsätter även under 2022. Minskningen är cirka 3 procent per år, vilket är i linje med målen i kommunens energi- och klimatplan.

Den energianvändningen som kommunen följer upp är de fastigheter där kommunen står för energikostnaderna.

Av de 38 000 000 kWh el som kommunen gör av med i våra fastigheter kom cirka 1 050 000 kWh från våra egna solceller. Solcellerna producerade ytterligare cirka 130 000 kWh som har sålts för att användas i det vanliga elnätet.

Vad beror minskningen på?

Under de senaste tre åren har flera nybyggda, tillbyggda eller ombyggda fastigheter tillkommit, vilket gjort att energianvändningen har blivit mer effektiv. Ett exempel är nya Kattegattgymnasiet som i snitt gått från 150 kWh/m² till 80 kWh/m².

Vi uppgraderar kontinuerligt våra tekniska installationer som till exempel ventilationsaggregatsbyten, belysningsbyten, smartare styrsystem och installationer för effektivare uppvärmning.

Vi arbetar också med driftoptimering för att möta det faktiska behovet, till exempel justering av drifttider och värmekurvor.

Vad behövs för att bibehålla minskningstakten?

Vi har de senaste åren haft stor hjälp av de stora nybyggnationerna som blivit färdigställda och som positivt bidragit till vårt minskade energianvändning.

Ju mer vi sänker energianvändningen, desto svårare blir det att minska den ytterligare. Därför kommer kommunen att behöva satsa mer resurser på att hitta fler sätt att sänka användningen.

Belysning

Totalt har kommunen cirka 24 000 belysningspunkter utomhus.

Varje år byter vi cirka 400–500 gatlampor till energisnål LED-belysning. Cirka 40 procent av gatubelysningen samt gång- och cykelbelysning är utbytt.

På våra idrottsplatser har vi bytt ut den mesta av belysningen till LED-lampor, till exempel på våra konstgräsplaner, Strömvallens isbana och flera platser på Halmstad Arena.

Vi har även installerat smarta LED-armaturer som själva gör nattsänkningar beroende på var de sitter, vilket ger lägre energi- och underhållskostnader. Normalt sparar detta över 50 procent i energiförbrukning.