• Halmstads webbplatser

Mål och budget

Mål och budget är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter mot vår vision. Att driva Halmstads kommun kostar runt sex miljarder kronor. Pengarna går till barnomsorg, skolor, vård av äldre, underhåll av byggnader och vägar samt annat som hör till ett väl fungerande samhälle. Här hittar du information om budget och hur pengarna fördelas.

Politikerna tar fram förslag till mål och budget

Varje år tar de olika politiska konstellationerna samt partierna i kommunfullmäktige fram förslag till mål och budget för kommunens verksamheter – det heter "Mål och budget för Halmstads kommun".

Den 13 maj presenterade Ansvar för Halmstad (majoritetsstyret för kommunen bestående av socialdemokrater, moderater och kristdemokraterna) sitt förslag till budget för perioden 2025-2029.

Beslut om ny budget i juni

Kommunfullmäktige beslutar den 17 juni vilket förslag som ska gälla. Beslutet består av flera delar: de politiska inriktningarna, kommunfullmäktiges mål samt budget för kommunens verksamheter och bolag.

Gällande budget

Det är Ansvar för Halmstads budgetförslag (S, M och KD) som gäller nu:

Ladda ner Halmstads kommuns mål och budget 2024–2028

Tre mål

I budgeten finns tre långsiktiga mål – en gemensam färdriktning för kommunens verksamheter. Här är en sammanfattning av målen:

1. Halmstad ska vara en hållbart växande kommun med en livskraftig arbetsmarknad.

Att Halmstad växer innebär stora möjligheter. När många arbetar och betalar
skatt har vi råd med en god välfärd. För att lyckas med det ska kommunen vara
en pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner till näringslivet och främja en
inkluderande arbetsmarknad.

Halmstad ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i och när kommunen
växer krävs investeringar i vår infrastruktur.

Den gemensamma färdriktningen är en hållbar kommun med en utveckling som är bra
för människorna, miljön och ekonomin.

2. Halmstad ska vara en trygg kommun med en stark samhällsgemenskap.

Vi bygger samhället starkast när vi bygger det tillsammans. En kommun är kraftfull,
men kan aldrig ensam lösa alla frågor och problem. Därför behöver vi bygga en stark
samhällsgemenskap där människor känner delaktighet, medmänsklighet och tillit.

Som kommun behöver vi samverka med och ge goda förutsättningar för civilsamhälle
och andra offentliga krafter. Vi ska ge förutsättningar för gemenskap, framtidstro och
utvecklingskraft och tillsammans bygga ett samhälle där vad du gör och vart du är på
väg är viktigare än var du kommer ifrån.

Samhällsgemenskap byggs när vi möts i vardagen. När Halmstad växer måste vårt
bostadsbyggande och vår stadsplanering skapa förutsättningar för möten mellan
människor för att främja social gemenskap, på samma sätt som miljömässig hållbarhet.

3. Halmstads kommun ska vara en pålitlig och framtidssäkrad organisation.

Utvecklingen i samhället går allt snabbare. Kommunens invånare ställer nya och ibland helt
andra krav än tidigare generationer och en alltmer digitaliserad tillvaro ställer nya krav på
hur vi levererar vår välfärd. Samtidigt ska färre försörja en allt större andel äldre.

Kommunkoncernen måste på ett modigt och nytänkande sätt pröva sin organisering,
vilken verksamhet man kan och bör bedriva samt hitta nya arbetssätt utifrån invånarnas
behov. Vi behöver ta tillvara våra medarbetares kompetens och engagemang och
arbeta aktivt med omställning, inte minst för att ställa om till användande av ny teknik
och digitala lösningar.

Det ekonomiska läget i samhället är svårare att förutsäga än på mycket länge och vi har
ett ansvar att värna om skattebetalarnas pengar. Våra kostnader ökar snabbare än våra
intäkter och därför behöver Halmstads kommun öka sin förmåga att tänka nytt och
ställa om för att kunna leverera morgondagens välfärd.

Budget

Den största delen av pengarna bidrar du som kommuninvånare med genom den skatt du betalar. Skatten i Halmstad är 20,98 kronor per hundralapp.

Budgeten delas upp i två delar: driftbudget och investeringsbudget.

Nämndernas driftbudget för 2024

Driftbudget är avsatta pengar för årligen återkommande kostnader, såsom personal, hyror och förbruknings­material. Driften finansieras av löpande intänkter som skatter, avgifter och bidrag.

Fördelning driftbudget i miljoner kronor

 • 1 Barn- och ungdomsnämnden 2455

  Fördelning av inom Barn- och ungdomsnämnden
  Barn- och ungdomsnämnden
  Grundskola och barnomsorg 2424
  Kulturskola 31
  Total 2455
 • 2 Hemvårdsnämnden 1438

  Fördelning av inom Hemvårdsnämnden
  Hemvårdsnämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 1438
  Total 1438
 • 3 Socialnämnden 968

  Fördelning av inom Socialnämnden
  Socialnämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 - Social omsorg 968
  Total 968
 • 4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 815

  Fördelning av inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Ekonomiskt bistånd 75
  Arbetsmarknad, omsorg och utbildning 740
  Total 815
 • 5 Teknik- och fastighetsnämnden 416

  Fördelning av inom Teknik- och fastighetsnämnden
  Teknik- och fastighetsnämnden
  Förvaltningsfastigheter 41
  Övrig fastighetsförvaltning 0
  Gator, parker och idrott 375
  Total 416
 • 6 Kommunstyrelsen 275

  Fördelning av inom Kommunstyrelsen
  Kommunstyrelsen
  Kommunstyrelse 31
  Kommunledning 138
  Samhällsbyggnad 37
  Färdtjänst och kollektivtrafik 67
  VA-verksamhet 2
  Total 275
 • 7 Kulturnämnden 148

  Fördelning av inom Kulturnämnden
  Kulturnämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 148
  Total 148
 • 8 Räddningsnämnden 92

  Fördelning av inom Räddningsnämnden
  Räddningsnämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 - räddningstjänst 92
  Total 92
 • 9 Servicenämnden 12

  Fördelning av inom Servicenämnden
  Servicenämnden
  Servicekontor 0
  FM- och måltidsservice 0
  IT-service 0
  Kommuntransport 0
  Valförrättning 12
  Total 12
 • 10 Kommunfullmäktige 17

  Fördelning av inom Kommunfullmäktige
  Kommunfullmäktige
  Fullmäktiges driftbudget för 2024 17
  Total 17
 • 11 Miljönämnden 50

  Fördelning av inom Miljönämnden
  Miljönämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 - bygg och miljö 50
  Total 50
 • 12 Byggnadsnämnden 1

  Fördelning av inom Byggnadsnämnden
  Byggnadsnämnden
  Nämndens driftbudget för 2024 1
  Total 1
 • 13 Nämnd för överförmyndare i samverkan 13

  Fördelning av inom Nämnd för överförmyndare i samverkan
  Nämnd för överförmyndare i samverkan
  Nämndens driftbudget för 2024 13
  Total 13

Kommunens totala driftbudget är 6702 miljoner kronor.
Siffrorna i tabellen är nettokostnader.

Stora investeringar väntar

Investeringar är engångskostnader som kommunen kan betala av under många år. Det kan till exempel vara nya skolor, idrottshallar och infrastruktur såsom vägar och broar. Sammanlagt räknar kommunen med att investera för 5 733 miljoner kronor under åren 2024 till och med 2026.

Ekonomi i balans – med hjälp av resultatutjämningsreserven

Kommunens underskott i budgeten är 30 miljoner år 2024. Genom att använda samma belopp från den så kallade resultatutjämningsreserven, där kommunen har satt av pengar från tidigare års överskott, går budgeten jämnt ut. För 2025 är det budgeterade överskottet 233 miljoner. Det innebär att vi då uppfyller lagkravet att intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, är större än kostnaderna.