• Halmstads webbplatser

Årsredo­visningar och uppföljnings­rapporter

Varje år tar kommunfullmäktige fram förslag till mål och budget för kommunens verksamheter. Halmstads kommun följer upp flera gånger om året för att se om kommunens nämnder och bolagsstyrelser beräknas hålla sin budget och nå de uppsatta målen.

Årsredovisning

Årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomi från året innan. Här kan du till exempel läsa om skolverksamheten, äldreomsorgen och kommunens arbete med miljömässig hållbarhet.

Kontakta kommunen om du vill ta del av äldre årsredovisningar.

Månads- och delårsrapporter

Månads- och delårsrapporter innehåller prognoser för respektive nämnd och bolagsstyrelse samt för kommunen som helhet.

Kontakta kommunen om du vill ta del av månads- och delårsrapporter.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelserna redogör för den verksamhet en nämnd bedrivit under föregående år. Varje nämnd avgör vilken övrig information som ska finnas i verksamhetsberättelsen.

Kontakta kommunen om du vill ta del av verksamhetsberättelser.