• Halmstads webbplatser

Kommunens strategi

Halmstads kommunfullmäktige har beslutat om en strategi för kommunen. Det är ett övergripande styrdokument och strategin beskriver den gemensamma långsiktiga färdriktningen för kommunen. Strategin heter "Halmstads kommuns strategi – för ett starkt och växande Halmstad".

Strategin bygger på att vi som bor, verkar och vistas i Halmstad gemensamt måste bidra till en hållbar tillväxt. Det betyder utveckling som är bra för människorna, miljön och ekonomin.

En av de största samhällsutmaningarna är den förändrade demografin. Andelen äldre ökar i högre takt än andelen yngre. Vi behöver arbeta aktivt för att bli en kommun som unga vill studera i och därefter arbeta och bo i. Befolkningstillväxt är en förutsättning för att kunna kompetensförsörja och finansiera välfärden framöver.

Fyra prioriterade områden

Dra nytta av läget

 • Halmstad har en unik närhet. Här kan man gå eller cykla till jobbet, men vi har också närheten till stora städer, både i Sverige och Europa. Vi är en del av en attraktiv storregion och skabåde dra nytta av och bidra till utvecklingen av Greater Copenhagen.
 • Halmstads infrastruktur skapar stora möjligheter. Som en av västkustens knutpunkter behöver vi fortsätta utveckla hamn, flygplats, järnvägsnät och resecentrum. Den gröna omställningen ska prioriteras för att inte äventyra miljön för framtida generationer.
 • Halmstads kustnära läge gör att många vill bo och besöka kommunen. Vi behöver levandegöra våra stränder så att naturupplevelsen kan kombineras med en känsla av kontinental puls.

Bygg en stark samhällsgemenskap

 • Samhällsgemenskap byggs när människor möts vardagen. Samhällsplaneringen behöver skapa förutsättningar för blandad bebyggelse. När en stadsdel eller ort ska förtätas ska bebyggelsen kompletteras med den typ av bostäder som saknas och offentlig service i
  centrumnoder och servicesamhällen ska bidra till möten mellan Halmstadborna.
 • Halmstad ska vara en trygg och sammanhållen kommun där människor vill vara delaktiga i samhällsutvecklingen och bidra till att lösa utmaningarna. För att lyckas öka tilliten och framtidstron behöver vi bryta destruktiva mönster och fortsätta stärka det förebyggande arbetet riktat mot socialt utsatta grupper. Vi ska samverka med och ge goda förutsättningar för civilsamhället som har förmågan att fånga upp människor i ett meningsfullt
  sammanhang.
 • Ett samhälle är aldrig starkare än sin svagaste länk. Vi behöver en pålitlig välfärd som ger människor förutsättningar att lyckas och trivas i Halmstad. Särskilt viktigt är en likvärdig skola och en god omsorg för de som behöver samhällets stöd.

Attrahera och behålla unga

 • Nära samverkan med högskolan är viktig för att lyckas få studenter att välja Halmstad och få dem att stanna kvar efter studierna. Samverkan är också en förutsättning för fortsatt nytänk och den innovation som krävs för att möta samhällsutmaningarna.
 • För att studenter och unga ska kunna etablera sig i Halmstad krävs ett varierat bostadsutbud. När Halmstad växer ska hållbart byggande vara i fokus och förtätning, energieffektivitet och grön infrastruktur ska vara ledstjärnor.
 • För att vara en kommun som unga lockas till och trivs i behöver Halmstad vara en öppen och energisk stad. Stadskärnan ska vara levande med ett spännande utbud och miljöer som inbjuder till möten. Staden ska erbjuda evenemang som uppskattas av en ung målgrupp och som skapar positiva effekter i hela kommunen

Skapa en dynamisk arbetsmarknad

 • Företag med grön och innovativ profil gör Halmstad till en mer hållbar kommun. Halmstads näringsliv behöver kompletteras med kunskapsintensiva och tillverkande företag. Kommunen ska aktivt arbeta för att attrahera dessa etableringar genom att vara en pålitlig och lösningsorienterad samarbetspartner.
 • Näringslivet är en viktig del av lösningen på samhällsutmaningarna. Kommunen ska vara serviceinriktad och skapa goda förutsättningar för befintliga företag att växa och utvecklas.
 • Sysselsättning och egen försörjning är en stark positiv drivkraft i samhällsutvecklingen och ger individer möjligheter till ekonomisk och social frihet. Vi ska främja en inkluderande arbetsmarknad där alla som kan arbeta gör det. För att lyckas behöver kommun, näringsliv och civilsamhälle jobba tillsammans.

Dokument

Strategin ersätter det som kallats för "Strategisk plan". Strategin gäller från den 30 juni 2023 och fyra år framåt.

Ladda ner "Halmstads kommuns strategi"

Symboler

"Fyrklövern" som symboliserar alla prioriterade områdena i strategin. Mörklila: "Attrahera och behålla unga", ljuslila: "Bygga en stark samhällsgemenskap", blå: "Dra nytta av läget", grön: "Skapa en dynamisk arbetsmarknad".