• Halmstads webbplatser

Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Halmstads kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet. För att kunna göra detta på bästa sätt har kommunen en krisorganisation.

Vad är en kris i kommunen?

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Det kan handla om stormar översvämningar, större bränder, omfattande störningar i eldistributionen, störningar i datakommunikation och förorenat dricksvatten.

En kris uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Halmstads kommun ska utföra sina viktigaste uppdrag även vid samhällskriser. Det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Du är en viktig del av kommunens krisberedskap

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt alla, kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp.

Kommunens krisorganisation

Krisorganisationen består både av tjänstemän och av politiker. De utbildas och övas regelbundet i hur de ska hantera allvarliga händelser. Som stöd för krisorganisationen finns en krisplan.

Kommunen kan välja att aktivera sin krisorganisation i följande fall:

  • När en kris eller olycka sker.
  • När en situation eskalerar till att bli en kris eller olycka.

Krisledningsnämnd

Om en kris klassas som en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden tillfälligt ta över övriga nämnders befogenheter att ta beslut. På så sätt blir det möjligt att snabbt fatta nödvändiga beslut som enskilda nämnder inte skulle kunna göra.

Information vid en kris

Aktuell information läggs ut på:

Analog information

Om kommunens vanliga kanaler inte kan användas på grund av långvarigt strömavbrott eller om internet inte fungerar sätts anslag med information upp på:

  • Rådhuset
  • Medborgarservice Vallås och Andersberg
  • Samtliga bibliotek i Halmstads kommun

Om det inte går att ringa 112

Om inte telefonerna fungerar och du behöver larma 112, bege dig till någon av kommunens larmpunkter:

Samlad krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Information via radio

När det sker en allvarlig händelse har även Sveriges Radio P4 ett särskilt ansvar att ge ut information. Sätt därför på radion eller lyssna via mobiltelefon, dator eller bilradio. Se till att ha batterier i beredskap om du lyssnar via radio.

Trygghetspunkter

Vid en omfattande kris kan kommunen aktivera trygghetspunkter. På dessa platser kan du erbjudas alktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, elektricitet för att ladda mobila enheter, vila och servering av lättare mat och dryck. Tryghetspunkterna är:

  • Österledsskolan, Esperedsvägen 30, Oskarström
  • Bredaredsskolan, Mahultsvägen 12, Simlångsdalen
  • Eldsbergaskolan, Fladjevägen 1, Eldsberga
  • Getingeskolan, Broavägen 27, Getinge
  • Sannarpsgymnasiet, Frennarpsvägen 8, Halmstad

Kommunens risk-och sårbarhetsanalys (RSA)

Vart fjärde år analyserar kommunen vilka samhällsstörningar som kan inträffa och hur de kan påverka kommunens verksamheter. Resultatet sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

Utgångspunkten för kommunens krisberedskap

Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd beredskap och skydd mot olyckor.

Sektorsansvar och områdesansvar

Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional respektive nationell nivå.

Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner samt att ge medborgare och andra aktörer korrekt information