Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Halmstads kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet. För att kunna göra detta på bästa sätt har kommunen en krisorganisation.

Kommunens krisorganisation

Kommunen kan välja att aktivera sin krisorganisation i följande fall:

  • När en kris eller olycka sker.
  • När en situation eskalerar till att bli en kris eller olycka.

Information vid en kris

Krisorganisationen består både av tjänstemän och av politiker. De utbildas och övas regelbundet i hur de ska hantera allvarliga händelser. Som stöd för krisorganisationen finns en krisplan.

Vid en stor olycka, kris eller extraordinär händelse går kommunen ut med information i sina egna kanaler.

Aktuell information läggs ut på:

Analog information
Om kommunens vanliga kanaler inte kan användas på grund av långvarigt strömavbrott eller om internet inte fungerar sätts anslag med information upp på:

  • Rådhuset
  • Medborgarservice Vallås och Andersberg
  • Samtliga folkbibliotek i Halmstads kommun

Samlad krisinformation från svenska myndigheter

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Information via radio

När det sker en allvarlig händelse har även Sveriges Radio P4 ett särskilt ansvar att ge ut information. Sätt därför på radion eller lyssna via mobiltelefon, dator eller bilradio. Se till att ha batterier i beredskap om du lyssnar via radio.

Halmstads kommuns krisledningsnämnd

Om en kris klassas som en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden tillfälligt ta över övriga nämnders befogenheter att ta beslut. På så sätt blir det möjligt att snabbt fatta nödvändiga beslut som enskilda nämnder inte skulle kunna göra.

Du är en viktig del av kommunens krisberedskap

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt alla, kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp.

Utgångspunkter och ansvar för kommunal krisberedskap

Kommunallagen är utgångspunkten

Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd beredskap och skydd mot olyckor.

Sektorsansvar och områdesansvar

Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional respektive nationell nivå.

Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner samt att ge medborgare och andra aktörer korrekt information.